Jak i gdzie kupi? Crust Network (CRU) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

CRUST to zdecentralizowana implementacja protoko?u warstwy zach?t do przechowywania danych. Jest rozszerzalny na ró?ne protoko?y warstwy pami?ci masowej, w tym IPFS, i obs?uguje warstw? aplikacji. Projekt Crust mo?e potencjalnie umo?liwi? zdecentralizowan? warstw? obliczeniow? i stworzy? zdecentralizowany ekosystem chmury.

<<Kup sie? Crust>>

O sieci Crust

Crust Network to implementacja protoko?u warstwy zach?t do zdecentralizowanej pami?ci masowej. Jest rozszerzalny na ró?ne protoko?y warstwy pami?ci masowej, w tym IPFS, i obs?uguje warstw? aplikacji. Projekt Crust mo?e potencjalnie umo?liwi? zdecentralizowan? warstw? obliczeniow? i stworzy? zdecentralizowany ekosystem chmury. W tej chwili dzia?a publiczna sie? testowa Maxwell CC2 i ka?dy mo?e do niej do??czy?. Crust Network zosta?a przyj?ta do programu Substrate Builders Program i Web3.0 Bootcamp, a tak?e otrzyma?a dotacj? Web3 Foundation Grant.

Jego stos techniczny jest równie? niezwykle zdolny do umo?liwienia zdecentralizowanej warstwy obliczeniowej. Innymi s?owy, platforma ma na celu stworzenie zdecentralizowanego ekosystemu chmury, który priorytetowo traktuje fundamentalne elementy, takie jak prywatno?? i w?asno?? danych.

Ponadto twierdzi si?, ?e Crust ??czy si? z Moonbeam w celu zapewnienia zdecentralizowanego przechowywania danych DApp, a tak?e inteligentnych kontraktów Solidity. Z drugiej strony ta wspó?praca otworzy nowe mo?liwo?ci nie tylko dla sieci Crust i Moonbeam, ale tak?e dla ca?ego ekosystemu Polkadot.

<<Kup sie? Crust>>

Co to jest sie? skorupowa [CRU]?

Crust Network to sie? oparta na blockchain zbudowana na sieci Polkadot. Decentralizuje przechowywanie danych poprzez rozpowszechnianie plików do w?z?ów sieci. Zmniejsza to potrzeb? scentralizowanej organizacji do zarz?dzania przyjmowaniem i wydawaniem informacji, a tak?e przechowywaniem danych.

Sie? Crust jest kompatybilna z ró?nymi protoko?ami warstwy pami?ci masowej, w tym z Inter Planetary File Systems (IPFS). Ponadto ich platforma jest ?atwo dost?pna, poniewa? interfejs przechowywania jest dost?pny z samego programu.

Crust Network dzia?a zgodnie z paradygmatem konsensusu Guaranteed Proof of Stake, który osi?ga konsensus PoS, wykorzystuj?c zasoby pami?ci masowej jako gwarancje. Co wi?cej, stawki, które przyczyniaj? si? do dzia?ania ca?ej sieci, s? potrzebne do oddania przestrzeni dyskowej w celu przeprowadzenia procesu obstawiania.

Tokeny Crust, znane równie? jako Tokeny CRU, to natywne tokeny u?ytkowe sieci Crust Network. Tokeny CRU mog? by? równie? wykorzystywane do obstawiania, co pozwala na ich selekcj? do tworzenia bloków w przysz?o?ci. Token CRU wykonuje równie? wiele dodatkowych zada?, w tym transfer tokenów, nagrody blokowe, kary dla w?z?ów, p?atno?ci op?at i obietnice rejestracji. Ka?dy kandydat i weryfikator otrzymuje cz??? nagród blokowych za ka?dy cykl blockchain.


<<Kup sie? Crust>>

Kim s? za?o?yciele Crust Network [CRU]?

Leo jest wspó?za?o?ycielem Crust Network, firmy opracowuj?cej najnowocze?niejsze towary i technologie. Leo pracowa? w dziedzinie rozproszonej pami?ci masowej, przetwarzania w chmurze i blockchain. Leo pracowa? jako kierownik ds. rozwoju w firmach Microsoft i Cisco. Leo zarz?dza? tak?e inicjatyw? opart? na blockchain w Cisco, maj?c? na celu przechowywanie i udost?pnianie danych produkcyjnych w kilku lokalizacjach geograficznych.

<<Kup sie? Crust>>

Co sprawia, ?e CRU jest wyj?tkowe?

Zdecentralizowana warstwa us?ug Crust zapewnia us?ugi pami?ci masowej i oblicze?. Zapewnia równie? rynki zbytu dla niektórych innych us?ug, takich jak rynek wyszukiwania i przechowywania.

Us?ugi Crust Network, poniewa? s? interoperacyjne, mog? by? ?atwo zaimplementowane niezale?nie od protoko?u lub technologii przechowywania sieci, takiej jak IPFS lub Distributed Hash Table (DHT). Dzi?ki temu ich us?ugi s? dost?pne dla ka?dej organizacji, która potrzebuje bezpiecznego rozwi?zania do przechowywania w chmurze.

Crust wyda? obecnie trzy aplikacje i nawi?za? wspó?prac? z projektami w celu ulepszenia produktu. Jednak trzy modele aplikacji to przechowywanie danych NFT, zdecentralizowana obs?uga i rozwój witryn internetowych oraz dystrybucja i przechowywanie tre?ci peer-to-peer. Poniewa? sie? jest wszechobecna, us?ugi sieciowe Crust mog? by? u?ywane niezale?nie od technologii sieci lub protoko?u przechowywania, takiego jak Distributed Hash Table (DHT) i IPFS. Dzi?ki temu us?ugi sieciowe b?d? ?atwo dost?pne dla ka?dej firmy poszukuj?cej w pe?ni zaszyfrowanego rozwi?zania w chmurze.


<<Kup sie? Crust>>

Gdzie mo?na kupi? sie? Crust [CRU]?

CRU jest teraz dost?pne do handlu na coraz wi?kszej liczbie gie?d, w tym na parach kryptowalut i stablecoin. Jednak najcz??ciej u?ywanymi platformami wymiany s? Huobi Global, CoinTiger, ZT, Gate.io i BiONE

<<Kup sie? Crust>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? CRU za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu Crust Network za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy CRU wzro?nie w przysz?o?ci?

Wed?ug bada? wydajno?? Crust Network ulega wahaniom, co wskazuje, ?e token CRU ma du?e szanse wzrosn?? do swojego najwy?szego poziomu w najbli?szej przysz?o?ci.

Od jakich czynników zale?y cena sieci Crust Network [CRU]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? Crust Network.

<<Kup sie? Crust>>

Wniosek

Zaufanie firmom dysponuj?cym du?ymi danymi nie jest idealne, zw?aszcza gdy wi??e si? to z ujawnianiem wra?liwych danych osobowych. Posiadanie opcji dotycz?cych sposobu przechowywania i zarz?dzania naszymi danymi jest znacz?cym post?pem w ekosystemie blockchain. W tym sensie rozwi?zanie Crust Network jest godnym uwagi prze?omem, który mo?e pokaza? ?wiatu moc technologii DLT wykraczaj?c? poza zwyk?? gotówk?.

Dzi?ki interoperacyjno?ci i szybkiemu przetwarzaniu Crust, które umo?liwia Polkadot jako jego sie? rdzeniowa, aplikacja blockchain do zdecentralizowanego przechowywania w chmurze sta?a si? bardziej godna zaufania. A dzi?ki metodzie konsensusu znacznie poprawiono jako?? i wiarygodno?? danych. Jego cel, jakim jest maksymalizacja rozproszonej ksi?gi jako szkieletu pami?ci masowej, mo?e pomóc w odej?ciu ?wiata od scentralizowanych organizacji danych.

Oficjalna strona sieci Crust – https://www.crust.network/

Medium sieci Crust – https://medium.com/@CrustNetwork

Twitter sieci Crust – https://twitter.com/CrustNetwork

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne