Avatar

Opublikowany

włączony

CROX to deflacyjna kryptowaluta. Ró?ne pary p?ynno?ci mog? by? u?ywane do hodowli CROX. Stawiaj?c CROX w pulach nowej generacji, mo?esz zdobywa? nowe tokeny.

CroxSwap (CROX) to wielo?a?cuchowy protokó? DEX nowej generacji do ??czenia zasobów mi?dzy sieciami przy ni?szych kosztach i wi?kszej szybko?ci. BSC, ETH, Polygon (Matic), Fantom, Tron i inne ?a?cuchy b?d? obs?ugiwane przez przysz?e narz?dzie do tworzenia mostów.

Misj? CroxSwap jest stworzenie szybszej i bezpieczniejszej us?ugi wymiany dywanów i us?ug pomostowych. CROX dzia?a równie? jako farma plonów, pozwalaj?c u?ytkownikom oferowa? p?ynno??, obstawia? swoje LP i zarabia? zach?ty.

<<Kup CroxSwap>>

O CroxSwapie

CroxSwap próbuje wype?ni? luk? w uk?adance DeFi, oferuj?c wszystkim us?ug? tworzenia p?ynno?ci. Zapewniamy wydobywanie p?ynno?ci wszystkim projektom BSC, niezale?nie od ich typu LP, poprzez rolnictwo jako us?ug?. Nasz elastyczny protokó? pomaga bie??cym i nowym projektom osi?gn?? p?ynno?? bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Oferuj?c p?ynno??, nasza innowacja w zakresie uprawy plonów pozwala zarobi? dwa ?etony jako nagrod?. Pomaga to w szybszym odzyskaniu tymczasowych strat ni? tradycyjne gospodarstwa produkuj?ce plony. Farmy dualne oferuj? wysokie zyski z RRSO, co zach?ca dodatkowych inwestorów do dostarczania p?ynno?ci, co skutkuje sytuacj?, w której wszyscy wygrywaj? zarówno dla w?a?cicieli projektów, jak i dostawców p?ynno?ci.

Nasze rolnictwo i tyczenie jako us?uga ma na celu pomóc innym projektom w uruchomieniu farm p?ynno?ciowych i pul w celu zmniejszenia kosztów rozwoju, utrzymania i czasu.

<<Kup CroxSwap>>

Co to jest CroxSwap [CROX]?

CroxSwap to oparta na BSC, ca?kowicie zdecentralizowana technologia podwójnego rolnictwa i obstawiania. Trwaj? prace nad tanim rozwi?zaniem pomostowym mi?dzy ?a?cuchami, które pozwoli Ci przenosi? swoje aktywa mi?dzy kilkoma ?a?cuchami bloków.

Token CROX to token u?ytkowy, który mo?e by? u?ywany do ró?nych celów. Stawiaj?c $CROX w naszych pulach stawek nowej generacji, mo?esz wygra? dodatkowe tokeny. Zawiera funkcj? przeciw wielorybom, która pozwala u?ytkownikom zainwestowa? tylko okre?lon? kwot? pieni?dzy, aby zdoby? wi?cej tokenów projektu. Pozwala to na rozdanie wi?kszej liczby ?etonów wielu posiadaczom, zamiast rozdawania ich jednemu du?emu wielorybowi.

<<Kup CroxSwap>>

Kim s? za?o?yciele CroxSwap [CROX]?

CroxSwap, innowacyjny projekt DeFi, og?osi? partnerstwo z Centric.

CroxSwap u?yje Centric Swap (CNS) w dwóch ró?nych modelach stakingu: puli tyczenia Dual-Farm i puli nowej generacji.

powiedzia? dyrektor marketingu CroxSwap. „Doceniamy zespó? i spo?eczno?? Centric i byli?my podekscytowani wspó?prac? z nimi, gdy zdali?my sobie spraw?, ?e przechodz? do Binance Smart Chain”.

CroxSwap pracuje równie? nad „mostem krzy?owym”, protoko?em wymiany, który umo?liwia u?ytkownikom szybkie i tanie przenoszenie zasobów mi?dzy ?a?cuchami bloków, takimi jak Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Fantom i Tron.

<<Kup CroxSwap>>

Co sprawia, ?e CroxSwap jest wyj?tkowy?

Protokó? mostu mi?dzy?a?cuchowego z mi?dzysieciowymi pulami tyczenia i us?ugami wydobywania p?ynno?ci, który jest szybszy, bezpieczniejszy i ta?szy.

<<Kup CroxSwap>>

Gdzie mo?na kupi? CroxSwap [CROX]?

CroxSwap z rado?ci? og?asza nawi?zanie wspó?pracy z BabySwap, jedn? z najnowszych zdecentralizowanych gie?d BSC. Dzi?ki temu rozszerzeniu $CROX jest teraz dost?pny do handlu na BabySwap.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? CroxSwap [CROX] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CROX za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup CroxSwap [CROX] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena CroxSwap [CROX]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? CROX.


<<Kup CroxSwap>>

CroxSwap Oficjalna strona internetowa – https://croxswap.com/

CroxSwap Twitter – https://twitter.com/croxswap

CroxSwap Reddit – https://reddit.com/r/croxswap

?redni CroxSwap – https://croxswap.medium.com/

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne