Avatar

Opublikowany

włączony

CrossSwap to cross-chain swap, który ??czy do?wiadczenie handlowe na jednej platformie. Za pomoc? kilku klikni?? mo?esz prze??cza? si? mi?dzy tokenami na wszystkich g?ównych platformach.

<<Kup CrossSwap>>

O CrossSwapie

CrossSwap to DEX, który oferuje inwestorom i projektom wi?cej ni? tylko p?ynne do?wiadczenie handlowe. Wbudowane funkcje wymiany i pomostu u?atwiaj? u?ytkownikom handel zagraniczny. Z drugiej strony, CrossSwap opiera si? na filozofii BlueZilla prawdziwej dost?pno?ci i braku zaufania. Rozwi?zania umo?liwiaj?ce ?ledzenie p?ynno?ci, prowadzenie frontu i blokowanie p?ynno?ci albo nie istniej?, albo s? cz??ciowo adresowane na ró?ne sposoby w ró?nych sieciach przez ró?ne osoby.

Projekty mog? rozpoczyna? si? w dowolnym ?a?cuchu, w tym samym czasie, z tymi samymi zmiennymi pod kontrol?, poniewa? wszystkie ?a?cuchy oferuj? ten sam zestaw rozwi?za?. Nie b?dzie ju? strzelania do jednego ?a?cucha podczas ??czenia i rzucania na inny. Nie ma ju? w?tpliwo?ci, kiedy p?ynno?? projektu zostanie zablokowana. Co wi?cej, dzi?ki zmniejszeniu liczby dzia?aj?cych z przodu botów, typowy trader b?dzie mia? wi?cej mo?liwo?ci uczestniczenia w uruchomieniu projektu, z mniejszymi po?lizgami i stratami.

CrossSwap to kolejny etap w architekturze naszego ekosystemu, skupiaj?cy wszystkie sieci, uruchomienia i projekty pod jednym dachem, aby umo?liwi? bezpieczne i pomy?lne uruchomienie we wszystkich sieciach w tym samym czasie.

<<Kup CrossSwap>>

Co to jest CrossSwap [CSWAP]?

CrossSwap, jako cross-chain DEX, standaryzuje te rozwi?zania w kilku sieciach blockchain, umo?liwiaj?c projektom z ró?nych spo?eczno?ci czerpanie korzy?ci z nieod??cznych korzy?ci platformy. Wszystkie wyobra?alne zmienne, które odgrywaj? rol? w okre?laniu losu premiery, s? zatem jasne i starannie zarz?dzane. Ten zbiór rozwi?za?, zarz?dzany za pomoc? jednego systemu, pozwala traderom i w?a?cicielom projektów po?wi?ci? wi?cej czasu na to, co najwa?niejsze, zamiast by? n?kanym niepotrzebnym napi?ciem i trosk?.

<<Kup CrossSwap>>

Kim s? za?o?yciele CrossSwap [CSWAP]?

CrossSwap zosta? stworzony przez BlueZilla Labs, który po zaanga?owaniu w uruchomienie setek projektów i obserwowaniu wszystkich problemów pojawiaj?cych si? podczas uruchamiania, nada? priorytet rozwi?zaniu tych krytycznych trudno?ci.

<<Kup CrossSwap>>

Co sprawia, ?e CrossSwap jest wyj?tkowy?

Przedstawiamy niespotykane wcze?niej funkcje dla traderów i projektów, które podnios? do?wiadczenie handlu mi?dzy ?a?cuchami.

B?dziemy w stanie zaj?? si? najbardziej pal?cymi problemami, z jakimi borykaj? si? u?ytkownicy i projekty na dzisiejszych DEX-ach. Zespó? BlueZilla stworzy? rozwi?zanie, aby rozwi?za? ka?dy kluczowy problem w jednym DEX-ie po zaanga?owaniu w ponad 100 IDO i obserwowaniu wszystkich wyzwa?, przed którymi staj? projekty podczas ich debiutu.

Tak d?ugo, jak by?a szansa, bieganie do przodu przenika?o debiuty projektów i/lub generalnie trwa?o. Ta szansa przejawia si? w postaci front runnera (tj. górnika) maj?cego dost?p do oczekuj?cych transakcji i wdra?aj?cego swoje transakcje w odpowiednim czasie, aby czerpa? zyski z oczekuj?cej transakcji. Front running mo?e wyst?pi? zarówno w przypadku zlece? kupna, jak i sprzeda?y, je?li nie ma niezb?dnych wbudowanych mechanizmów. Ten front-running zosta? niedawno skomputeryzowany, powoduj?c wi?cej zniszcze? ni? jest to konieczne.

Rozwi?zaniem jest funkcja CrossSwap — wbudowane elementy odstraszaj?ce przed bieganiem.

Celem BlueZilla z CrossSwap by?o stworzenie DEX-a, który nie mia? sobie równych pod wzgl?dem ?atwo?ci obs?ugi i bezpiecze?stwa. Dlatego CrossSwap ma wbudowane ?rodki odstraszaj?ce. Dzi?ki takim mechanizmom projekty mog? rozpoczyna? si? bez obawy, ?e front-running boty unicestwi? swoich u?ytkowników, jednocze?nie chroni?c wczesnych u?ytkowników podczas ich wymiany.

<<Kup CrossSwap>>

Gdzie mo?na kupi? CrossSwap [CSWAP]?

Je?li chcesz naby? Seascape CrossSwaps, najlepszymi gie?dami kryptowalut, których mo?esz teraz u?y?, s? PancakeSwap i UniSwap.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? CrossSwap [CSWAP] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CSWAP za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup CrossSwap [CSWAP] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena CrossSwap [CSWAP]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? CSWAP i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup CrossSwap>>

CrossSwap Oficjalna strona internetowa – CrossSwap

CrossSwap Medium – Crossswap – Medium

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne