Avatar

Opublikowany

włączony

CrossPad to cross-chain swap, który ??czy do?wiadczenie handlowe na jednej platformie. Za pomoc? kilku klikni?? mo?esz prze??cza? si? mi?dzy tokenami na wszystkich g?ównych platformach.

<<Kup CrossPad>>

O CrossPadzie

Pierwszy natywny zdecentralizowany launchpad z obs?ug? wielu ?a?cuchów, zaprojektowany w celu usuni?cia ogranicze? zwi?zanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach jednego ?a?cucha dla ambitnych projektów z wieloma ?a?cuchami.

Dzi?ki naszej platformie mo?esz poszerzy? swoje horyzonty pozyskiwania funduszy. Aby przyci?gn?? inwestorów z ca?ej spo?eczno?ci kryptograficznej, wybierz nasz protokó? wielo?a?cuchowy (ETH, BNB, HECO, MATIC), aby przezwyci??y? tradycyjne ograniczenie pojedynczego ?a?cucha.

Jednym klikni?ciem mo?esz po??czy? wiele portfeli z ró?nych ?a?cuchów bloków.

Nasza platforma automatycznie zsynchronizuje wszystkie Twoje zasoby, dzi?ki czemu b?dziesz mie? szybszy dost?p do wszystkich funkcji zespo?u CrossPad.

Na naszej platformie mo?esz zamieni? si? i postawi? na nowatorsk? metod?.

Dzi?ki naszym wielo?a?cuchowym pulom mo?esz zarz?dza? swoimi ?rodkami w najbardziej zdecentralizowany sposób za po?rednictwem naszego mostu blockchain No-Fee, stawia? swoje aktywa i otrzymywa? ??dan? wyp?at?.

<<Kup CrossPad>>

Co to jest CrossPad [CROSS]?

CrossPad to rozwi?zanie dla inicjatyw wielo?a?cuchowych, dzia?aj?ce jako ??cznik mi?dzy blockchainami opartymi na EVM a nowym organicznym podej?ciem do gromadzenia funduszy. Rozpocznij swój projekt na naszej platformie i zarabiaj $ETH, $BNB, $HECO i $MATIC. - Sprzeda? w wielu sieciach Dzi?ki naszej platformie mo?esz poszerzy? swoje horyzonty pozyskiwania funduszy. Aby przyci?gn?? inwestorów z ca?ej spo?eczno?ci kryptograficznej, wybierz nasz protokó? wielo?a?cuchowy (ETH, BNB, HECO, MATIC), aby przezwyci??y? tradycyjne ograniczenie pojedynczego ?a?cucha. Obs?uga portfeli wielo?a?cuchowych.

Jednym klikni?ciem mo?esz po??czy? wiele portfeli z ró?nych ?a?cuchów bloków. Nasza platforma automatycznie zsynchronizuje wszystkie Twoje zasoby, dzi?ki czemu b?dziesz mie? szybszy dost?p do wszystkich funkcji zespo?u CrossPad. - Stakowanie Multi Chain i szybka wymiana Na naszej platformie mo?esz wymienia? si? i stawia? w nowatorski sposób. Dzi?ki naszym wielo?a?cuchowym pulom mo?esz zarz?dza? swoimi ?rodkami w najbardziej zdecentralizowany sposób za po?rednictwem naszego mostu blockchain No-Fee, stawia? swoje aktywa i otrzymywa? ??dan? wyp?at?.

<<Kup CrossPad>>

Kim s? za?o?yciele CrossPad [CROSS]?

Zespó? CrossPad pozostaje anonimowy. Jednak zdaniem zespo?u klienci b?d? mogli wymieni? si? i postawi? na now? metod?. B?d? mogli zarz?dza? swoimi finansami w najbardziej zdecentralizowany sposób, korzystaj?c z mostu blockchain CrossPad No-Fee, a tak?e obstawia? swoje aktywa i otrzymywa? zwrot za pomoc? wielo?a?cuchowych pul CrossPad.

<<Kup CrossPad>>

Co sprawia, ?e CrossPad jest wyj?tkowy?

Trzymaj i stawiaj $CROSS, aby do??czy? do naszego systemu poziomów: wi?kszo?? rzeczywistych programów uruchamiaj?cych u?ywa poziomów statycznych, które mog? sta? si? przestarza?e nawet w trakcie wyprzeda?y, powoduj?c wahania cen; aby unikn?? tego irytuj?cego zjawiska, wprowadzamy nowy dynamiczny system, który dostosowuje si? do ka?dej sytuacji rynkowej, jednocze?nie zapewniaj?c sprawiedliwy podzia? puli dla posiadaczy $CROSS.

Ka?dy mo?e zobaczy? wst?pnie ustalon? pocz?tkow? p?ynno?? DEX puli projektów z samej puli przed jej rozpocz?ciem, dzi?ki naszej inteligentnej umowie. Inteligentny kontrakt zapewnia równie? automatyczne wstrzykiwanie i blokowanie p?ynno?ci.

Posiadanie okre?lonej liczby $CROSS umo?liwia g?osowanie w ró?nych kwestiach: im wi?cej posiadasz, tym wi?kszy masz wp?yw na nasz rozwój; spo?eczno?? b?dzie decydowa? o op?atach, projektach hostowanych na platformie, aktualizacjach i nie tylko.

Bezpiecze?stwo u?ytkowników powinno zawsze by? priorytetem projektu, a je?li chodzi o blockchain, a konkretnie o IDO, ryzyko zwi?zane z okropnymi do?wiadczeniami, kradzie?? i utrat? gotówki jest bardzo wysokie zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i do?wiadczonych u?ytkowników.

Nasza zaawansowana kontrola bezpiecze?stwa zapewni, ?e ?adna inwestycja nigdy nie b?dzie musia?a przechodzi? przez co? podobnego.

CrossPad b?dzie oferowa? us?ugi Doxxing i audytu we wczesnych fazach projektów, które przejd? nasz? kontrol? jako?ci w ramach swoich partnerstw.


<<Kup CrossPad>>

Gdzie mo?na kupi? CrossPad [CROSS]?

Je?li chcesz naby? Seascape CrossPads, najlepsz? gie?d? kryptowalut do wykorzystania w tej chwili jest Binance.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? CrossPad [CROSS] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CROSS za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup CrossPad [CROSS] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena CrossPada [CROSS]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? CROSS.

<<Kup CrossPad>>

Oficjalna strona CrossPad – http://crosspad.finance/

CrossPad Medium – https://crosspad.medium.com/

CrossPad Twitter – https://twitter.com/crosspadfinanceCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne