Avatar

Opublikowany

włączony

CrossFi to wielo?a?cuchowy system po?yczkowy i oparty na syntetycznych aktywach mi?dzy?a?cuchowy system dzielenia si? p?ynno?ci?. Jego celem jest po??czenie i uwolnienie ca?ej izolowanej p?ynno?ci z obecnych ?a?cuchów publicznych, a tak?e pokonanie barier technicznych dla wszystkich popularnych zasobów ?a?cucha publicznego przy u?yciu najnowocze?niejszych technologii interoperacyjno?ci.

  • CrossFi zamierza zmierzy? si? z niedojrza?o?ci? technologii cross-chain.
  • Aktywa o niewystarczaj?cej p?ynno?ci.
  • Brak odpowiedniej infrastruktury wsparcia.

CrossFi pozwala u?ytkownikom i aplikacjom DeFi w oddzielnych sieciach ??czy? si? szybko i bezpiecznie bez martwienia si? o zawi?o?ci techniczne. Ka?dy oczekuje, ?e za pomoc? jednego klikni?cia b?dzie móg? uzyska? dost?p do ca?ej oddzielnej p?ynno?ci DeFi; tak w?a?nie b?dzie CrossFi w przysz?o?ci.

<<Kup CrossFi>>

O CrossFi

CrossFi pracuje nad trzema podstawowymi elementami, które maj? dzia?a? jako pomost, maj?c na celu popraw? interoperacyjno?ci wszystkich oddzielnych zasobów, zapewniaj?c jednocze?nie stabiln? infrastruktur?, która ??czy p?ynno?? obecnych ?a?cuchów publicznych.

P?ynno?? w ?a?cuchu krzy?owym

CrossFi posiada zintegrowan?, po?redni? pul? dzielenia p?ynno?ci, która dzia?a jako uzupe?nienie p?ynno?ci i pula zabezpieczenia przed ryzykiem dla dodatkowych us?ug, takich jak wbudowany swap i pozyskiwanie p?ynno?ci (IDO/IFO).

Zaufaj warstwom L1+L2

CrossFi oferuje warstw? zaufania L1+L2, która pomaga zwi?kszy? szybko?? transakcji, zmniejszy? op?aty za gaz i poprawi? komfort u?ytkowania, umo?liwiaj?c u?ytkownikom dost?p do dowolnej puli p?ynno?ci, takiej jak Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Flow i inne.

W przypadku po?yczek krzy?owych i syntezatorów, Data-Master For Lending & Synths CrossFi zapewnia kompleksow? baz? danych historycznych i danych dotycz?cych p?ynno?ci w czasie rzeczywistym, a tak?e analityczne narz?dzia do monitorowania rynku, które pomagaj? u?ytkownikom zoptymalizowa? decyzje dotycz?ce handlu/po?yczek.

<<Kup CrossFi>>

Co to jest CrossFi [CRFI]?

CrossFi ma s?u?y? jako pomost, umo?liwiaj?c interoperacyjno?? wszystkich oddzielnych zasobów, zapewniaj?c jednocze?nie stabiln? infrastruktur?, która ??czy p?ynno?? obecnych publicznych sieci DeFi, takich jak Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Flow i inne.

CrossFi b?dzie pierwszym, który zaakceptuje Filecoin jako form? p?atno?ci. CrossFi ma na celu zgromadzenie wi?kszej liczby najlepszych górników, rozwijanie standardów bran?owych Filecoin i radykalne zwi?kszanie us?ug finansowych ekosystemu Filecoin. Celem jest z?agodzenie 30% obci??enia p?ynno?ci ekosystemu Filecoin.

W sieci CrossFi CRFI jest tokenem u?ytkowym. Jego protokó? wielu aktywów pozwala u?ytkownikom zabezpiecza? aktywa rodzime, a nast?pnie mapowa? je na aktywa syntetyczne na innych ?a?cuchach bloków, umo?liwiaj?c handel ich syntetycznymi instrumentami pochodnymi tak, jakby by?y rodzime dla tego ?a?cucha. CRFI jest natywn? walut? ekosystemu CrossFi i jest wykorzystywana jako gaz do prowadzenia dzia?a? w ?a?cuchu oraz op?acania op?at za us?ugi i transakcje. Aktywem zabezpieczaj?cym i par? handlow? do produkcji aktywów syntetycznych b?dzie CRFI.


<<Kup CrossFi>>

Kim s? za?o?yciele CrossFi [CRFI]?

Zespó? ekspertów stoi na czele inicjatywy, której celem jest stworzenie jedynych w swoim rodzaju, ca?kowicie stokenizowanych odcinków, które opowiadaj? histori? kryptowalut i technologii blockchain od jej genezy do wspó?czesno?ci. Jednak nazwiska wspó?za?o?ycieli i CEO nie zosta?y jeszcze wymienione na oficjalnej stronie internetowej.

<<Kup CrossFi>>

Co sprawia, ?e CrossFi jest wyj?tkowy?

CrossFi to zdecentralizowane rozwi?zanie zapewniaj?ce kompatybilno?? finansow? mi?dzy ?a?cuchami. CrossFi oferuje warstw? zaufania L1 + L2, aby pomóc zwi?kszy? szybko?? transakcji, zminimalizowa? op?aty za gaz i poprawi? wra?enia u?ytkownika, umo?liwiaj?c u?ytkownikom dost?p do dowolnych pul p?ynno?ci, w tym Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Flow i dowolnej innej infrastruktury blockchain.

Protokó? CrossFi, który zosta? stworzony, aby zapewni? p?ynno?? zablokowanym zasobom cyfrowym, wykorzystuje wiod?ce w bran?y technologie interoperacyjno?ci do ??czenia ró?nych zasobów w ramach publicznych ?a?cuchów w domenie DeFi. Protokó? MAP (Multi-Asset Adapter Protocol), który s?u?y zarówno jako pomost pomi?dzy kompatybilnymi ?a?cuchami publicznymi, jak i sie? adapterów pomi?dzy niekompatybilnymi ?a?cuchami, jest sercem zwi?kszonej interoperacyjno?ci protoko?u. MAP jest zbudowany na Substrate, otwartej architekturze rozwojowej blockchain Parity, która u?atwia szybkie dokowanie i wdra?anie sieci blockchain do sieci Polkadot i jest utrzymywana przez niezale?ne w?z?y sieciowe.

CrossFi jednoczy strony w ekosystemie filecoin, które chc? wspólnie korzysta? ze zdecentralizowanych finansów. Dataline i DCTech, dwie najbardziej znane firmy wydobywaj?ce filecoin, by?y wczesnymi zwolennikami i wspó?pracowa?y bezpo?rednio z zespo?em technicznym CrossFi, aby stworzy? pierwsze rozwi?zanie oparte na technologii MAP CrossFi.

<<Kup CrossFi>>

Gdzie mo?na kupi? CrossFi [CRFI]?

CRFI s? obecnie przedmiotem obrotu na rynku wtórnym i mog? by? wymieniane na nie zarówno na gie?dach kontrolowanych, jak i zdecentralizowanych.

Centralna wymiana

  • Bittrex

Zdecentralizowane gie?dy

  • DRONT
  • Sakeswap
  • Zamiana nale?ników
  • UNISwap

Cz?sto Zadawane Pytania

Ile kosztuje korzystanie z protoko?u CrossFi?

Stakowanie jest mo?liwe zarówno na Ethereum (ERC20), jak i na Binance Smart Chain (BSC). Interakcja z protoko?em wymaga transakcji, które z kolei wymagaj? op?at transakcyjnych za wykorzystanie blockchain Ethereum i Binance Smart Chain, które s? okre?lane na podstawie stanu sieci i z?o?ono?ci transakcji.

Co dzieje si? z moimi zdeponowanymi ?rodkami?

Inteligentna umowa s?u?y do przydzielania gotówki. Kod inteligentnej umowy jest otwarty, publiczny i zosta? formalnie zweryfikowany i zweryfikowany przez zewn?trznych audytorów. W dowolnym momencie mo?esz wyp?aci? ?rodki z puli lub wersji swojej pozycji po?yczkodawcy.

Czy mog? kupi? CrossFi [CRFI] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CRFI za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup CrossFi [CRFI] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena CrossFi [CRFI]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? CRFI i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup CrossFi>>

Oficjalna strona CrossFi – https://crossfidao.com/

CrossFi Medium – https://medium.com/crossfi/

CrossFi Twitter – https://twitter.com/crossfidaoCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne