Avatar

Opublikowany

włączony

Crosschain IOTX (CIOTX) to pakiet IOTX, który wykorzystuje iotube do ??czenia si? z dowoln? sieci?. W sieci IoTeX mo?esz w ka?dej chwili prze??cza? IOTX/WIOTX/CIOTX w stosunku 1:1. Ten produkt jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju. Tylko sieci IoTeX i Polygon obs?uguj? CIOTX. Korzystaj z tych informacji na w?asne ryzyko.

<<Kup CrossChain IOTX>>

O CrossChain IOTX

IoTeX ustanawia Internet of Trusted Things, otwarty ekosystem, w którym wszystkie „rzeczy” — ludzie, roboty, przedsi?biorstwa i DApps — mog? ??czy? si? z zaufaniem i prywatno?ci?. Zosta?a za?o?ona jako platforma open-source w 2017 roku. IoTeX integruje blockchain, bezpieczny sprz?t i poufne przetwarzanie, aby umo?liwi? urz?dzeniom IoT nowej generacji, sieciom i gospodarkom, i jest wspierany przez ?wiatowy zespó? ponad 30 najlepszych badaczy i technologów . „??cz?c ?wiat fizyczny blok po bloku”, IoTeX umo?liwi przysz?? zdecentralizowan? gospodark?.

<<Kup CrossChain IOTX>>

Co to jest CrossChain IOTX [CIOTX]?

Bezpo?rednie transfery mi?dzy ?a?cuchami b?d? mo?liwe dzi?ki CIOTX, daj?c posiadaczom tokenów IOTX wi?ksz? u?yteczno??. Dzi?ki ioTube v5 przenoszenie IOTX z IoTeX na inne blockchainy jest teraz proste. Na stronie ioTube zauwa?ysz now? opcj? „Cross-chain IOTX”, w której mo?esz po prostu przekonwertowa? IOTX lub WIOTX na CIOTX. Gdy ju? masz CIOTX, przejd? do strony „Tube” i zacznij od razu ??czy? CIOTX z Polygon.

CIOTX odnosi si? do cross-chain IOTX, który mo?e by? u?ywany na platformach Polygon, BSC i innych.

<<Kup CrossChain IOTX>>

Kim s? za?o?yciele CrossChain IOTX [CIOTX]?

Zespó? ekspertów stoi na czele inicjatywy, której celem jest stworzenie jedynych w swoim rodzaju, ca?kowicie stokenizowanych odcinków, które opowiadaj? histori? kryptowalut i technologii blockchain od ich genezy do wspó?czesno?ci. Jednak nazwiska wspó?za?o?ycieli i CEO nie zosta?y jeszcze wymienione na oficjalnej stronie internetowej.

<<Kup CrossChain IOTX>>

Co sprawia, ?e CrossChain IOTX jest wyj?tkowy?

Wraz z wprowadzeniem CIOTX przygotowujemy si? do wprowadzenia nowej wspó?pracy z wiod?cymi projektami w dziedzinie Polygon, BSC i Ethereum w celu dodatkowego zapewnienia p?ynno?ci, hodowli plonów i perspektyw opartych na DeFi. CIOTX pozwoli na p?ynne transfery warto?ci mi?dzy IoTeX a najlepszymi blockchainami, otwieraj?c mnóstwo nowych aplikacji dla posiadaczy tokenów IOTX.

<<Kup CrossChain IOTX>>

Gdzie mo?na kupi? CrossChain IOTX [CIOTX]?

CIOTX s? obecnie przedmiotem obrotu na gie?dach Binance i Coinbase.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? CrossChain IOTX [CIOTX] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CIOTX za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup CrossChain IOTX [CIOTX] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena CrossChain IOTX [CIOTX]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? CIOTX i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup CrossChain IOTX>>

CrossChain IOTX Oficjalna strona internetowa – https://iotube.org/

CrossChain IOTX na Twitterze – https://twitter.com/iotex_io

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne