Avatar

Opublikowany

włączony

??czenie tokenów zamiennych i niezamiennych to zadanie czasoch?onne. Dost?pnych jest wiele mostów, które specjalizuj? si? w ??czeniu okre?lonych sieci lub obs?udze okre?lonych tokenów. Jako u?ytkownik musisz wiedzie?, który token chcesz przenie?? do innej sieci przez który most. Cross-Chain Bridge v2.0 d??y do przetransportowania jak najwi?kszej liczby tokenów do praktycznie ka?dej sieci.

<<Kup CropperFinance>>

O CropperFinance

CropperFinance uruchamia upraw? bez zezwolenia na Solanie, umo?liwiaj?c architektom projektu SPL powi?zanie swojej p?ynno?ci z platform?, skonfigurowanie ca?kowitej poda?y, która zostanie przekazana rolnictwu, wybranie tygodniowego harmonogramu emisji i rozpocz?cie uprawy plonów w ci?gu kilku minut.

Od 13 wrze?nia 2021 r. do 30 wrze?nia 2021 r. firma CropperFinance zatrudni?a Halborna do przeprowadzenia oceny bezpiecze?stwa programu AMM.

Zakres tej oceny bezpiecze?stwa ograniczy? si? do repozytorium AMM oraz audytu ryzyka bezpiecze?stwa i konsekwencji modyfikacji wprowadzonych przez zespó? deweloperski CropperFinance przed jego wydaniem produkcyjnym wkrótce po terminie oceny.

<<Kup CropperFinance>>

Co to jest CropperFinance [CRP]?

Wszystkie projekty i tokeny Solana b?d? mog?y budowa? pul? p?ynno?ci na platformie CropperFinance. Projekt, który zbudowa? pul? p?ynno?ci, b?dzie móg? otworzy? w?asn? farm?, w której posiadacze tokenów b?d? mogli zapewni? p?ynno?? po utworzeniu puli. Twórca farmy b?dzie móg? wybra? spo?ród nast?puj?cych opcji:

SPL-token/USDC, SPL-token/CRP) to para rolnicza. Ilo?? ?ywno?ci wyprodukowanej w rolnictwie Tygodniowa redukcja emisji Rodzaj gospodarstwa (zamkni?te lub nie) (Warto zauwa?y?, ?e wszystkie nagrody z zamkni?tych gospodarstw s? równe.)

<<Kup CropperFinance>>

Kim s? za?o?yciele CropperFinance [CRP]?

Zespó? ekspertów stoi na czele inicjatywy, której celem jest stworzenie jedynych w swoim rodzaju, ca?kowicie stokenizowanych odcinków, które opowiadaj? histori? kryptowalut i technologii blockchain od ich genezy do wspó?czesno?ci. Jednak nazwiska wspó?za?o?ycieli i CEO nie zosta?y jeszcze wymienione na oficjalnej stronie internetowej.

Zespó? Halborna mia? trzy tygodnie na uko?czenie projektu i jednego pe?noetatowego in?yniera bezpiecze?stwa, który mia? oceni? bezpiecze?stwo programu. In?ynier jest specjalist? w dziedzinie bezpiecze?stwa blockchain i inteligentnych kontraktów, z zaawansowanymi testami penetracyjnymi i umiej?tno?ciami hakowania inteligentnych kontraktów, a tak?e rozleg?? znajomo?ci? kilku protoko?ów blockchain.

<<Kup CropperFinance>>

Co sprawia, ?e CropperFinance jest wyj?tkowy?

Kluczow? cech? CropperFinance jest uprawa plonów. W przypadku wszystkich nowych inicjatyw w sieci Solana celem jest uczynienie rolnictwa bardziej dost?pnym. Rolnictwo plonowe zyska?o na popularno?ci w ostatnich miesi?cach i wierzymy, ?e b?dzie to kontynuowane w przysz?o?ci, z silniejszym spojrzeniem na przysz?o??, w którym powinno sta? si? integralnym elementem ka?dego projektu.

Cropper to zautomatyzowany animator rynku (AMM) oparty na blockchainie Solana, który wykorzystuje centraln? ksi?g? zamówie? na zdecentralizowanej gie?dzie Serum, aby oferowa? b?yskawiczne transakcje, ??czn? p?ynno?? i nowatorskie funkcje uzyskiwania dochodu.

Cropper jest wyj?tkowy w?ród AMM, poniewa? pozwala twórcom projektów SPL na inicjowanie upraw bez zezwolenia dla ich posiadaczy tokenów na zasadzie plug-and-play.


<<Kup CropperFinance>>

Gdzie mo?na kupi? CropperFinance [CRP]?

CRP s? obecnie przedmiotem obrotu na gie?dach Binance i Gate.io, MEXC, HotBit i Raydium.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? CropperFinance [CRP] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CRP za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki, takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup CropperFinance [CRP] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena CropperFinance [CRP]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? CRP i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup CropperFinance>>

CropperFinance Oficjalna strona internetowa – https://cropper.finance/


CropperFinance Twitter – https://twitter.com/CropperFinance
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne