Avatar

Opublikowany

włączony

Z ponad 500-letni? histori? CHORWACJA by?a jedn? z najtrwalszych i najpowszechniej u?ywanych monet w Katalonii.

W latach 1705 i 1706 w Barcelonie wyprodukowano ostateczne CROATS, najpierw w imieniu Filipa V Burbon, a nast?pnie Karola III Austriaka.

CHORWACJA by?a istotn? cz??ci? historii narodu katalo?skiego i w?a?nie z tego powodu nasza kryptowaluta zosta?a nazwana jego imieniem.

<<Kup CHORWAT >>

O CHORWACJI

Projekt CROAT Coin zrodzi? si? z ch?ci zapewnienia Katalo?czykom wirtualnych pieni?dzy, które zrodzi?y si? nie tylko z obecnych wymaga? ekonomicznych, ale tak?e historycznych, kulturowych i osobistych.

Katalonia ma ogromny potencja? gospodarczy, a CHORWACJA jest wa?nym narz?dziem przyspieszaj?cym wzrost gospodarczy naszego regionu.

<<Kup CHORWAT >>

Co to jest CHORWAT [CHORWAT]?

Aspekt spo?eczny CROAT, który jest jednym z podstawowych fundamentów projektu, wyró?nia go spo?ród innych kryptowalut o porównywalnych mo?liwo?ciach technologicznych.

Zespó? programistów jest po?wi?cony wszystkim sprawom, które wymagaj? pomocy, jak walka z nierówno?ciami, bezrobociem, wykluczeniem spo?ecznym poszczególnych grup, osobami z rzadkimi chorobami, ?rodowiskiem, ?eby wymieni? tylko kilka. inni.

W rezultacie wielokrotnie nagradzani CROATS b?d? wykorzystywane wy??cznie do zapewnienia sta?ego wzrostu waluty, wspierania konkretnych inicjatyw zgodnych z koncepcj? CROAT i pomagania ludziom w potrzebie.

W rzeczywisto?ci programi?ci przekazali ju? darowizny na rzecz wielu fundacji i organizacji, które spe?niaj? te wymagania, takich jak SOM FUNDACI, organizacja non-profit, która broni, chroni i zapewnia jako?? ?ycia osób z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?.

<<Kup CHORWAT >>

Kim s? za?o?yciele CHORWACJI [CHORWACJA]?

Zosta? wyprodukowany w 1285 roku i sk?ada? si? ze srebra. Zosta? za?o?ony przez króla Piotra III Wielkiego z Aragonii, króla Piotra I z Walencji i hrabiego Piotra II z Barcelony. By?a równie? nazywana xambergiem i CHORWACKIEM Barcelony. Na awersie znajdowa? si? wizerunek hrabiego Barcelony, a na rewersie ogromny krzy?, od którego wzi??a si? nazwa monety.

Croat Community wspó?pracuje z sieci? AGORA. Zosta?a za?o?ona przez grup? programistów entuzjastycznie nastawionych do Katalonii, a nie przez ?adn? oficjaln? instytucj?, rz?d lub organizacj?, w celu stworzenia narz?dzia przeznaczonego do u?ytku przez ludzi, regulowanego przez ludzi i zapewniaj?cego ludziom bezpo?rednie korzy?ci .

„Nie jeste?my politycznie powi?zani z ?adn? organizacj?, pomimo naszej wielkiej wiary w przysz?o?? Katalonii”.

W?ród deweloperów s? ludzie o ró?nych pogl?dach politycznych, ale wszyscy s? zgodni co do jednego: wierz? w przysz?o?? Chorwacji i Coin.

„Ludzie, niezale?nie od przekona? politycznych, maj? prawo dost?pu do CHORWACJI. W ko?cu to tylko pieni?dze. I jeste?my pewni, ?e to ludzie, a nie instytucje, partie polityczne czy banki centralne, powinni mie? prawo do rz?dzenia i regulowania tego ”, wed?ug twórców katalo?skiej kryptowaluty.

<<Kup CHORWAT >>

Co sprawia, ?e CHORWAT jest wyj?tkowy?

Jedn? z wyró?niaj?cych cech projektu CROAT Community jest podnoszenie ?wiadomo?ci cyfrowej waluty CROAT Coin, dlatego b?dziemy to robi? regularnie poprzez prezentacje, akcje, wydarzenia i szkolenia.

<<Kup CHORWAT >>

Gdzie mo?na kupi? CHORWAT [CHORWAT]?

CROAT s? obecnie przedmiotem obrotu na gie?dach Binance, Bybit, Uniswap (V3) i MEXC.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? CHORWAT [CHORWAT] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CHORWA za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki, takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup CHORWACJI [CROAT ] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena CHORWACJI [CHORWAT]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? w Chorwacji.

<<Kup CHORWAT >>

CHORWACJA Oficjalna strona internetowa – https://croat.community/

CHORWAT Twitter – https://twitter.com/CROATcommunity
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne