Avatar

Opublikowany

włączony

W krykieta gra si? od setek lat, si?gaj?c XVI wieku. Mi?dzynarodowa Rada Krykieta liczy 104 uznanych cz?onków, co czyni krykieta jednym z najpopularniejszych sportów na ?wiecie.

Witamy w pierwszej na ?wiecie sieci blockchain po?wi?conej wy??cznie krykietowi, nap?dzanej pierwszym na ?wiecie tokenem krykieta.

Cricket Network ??czy ?wiat krykieta. Kolekcje cyfrowe, sprzeda? biletów, merchandising, sporty fantasy, e-sport, licencjonowanie i inne zastosowania Przestrze? dla przysz?o?ci sportu.

<<Kup Cricket Foundation>>

O Fundacji Krykieta

Token krykieta s?u?y jako szkielet sieci. Jest to kana? handlu wykorzystywany do motywowania wszystkich uczestników.

Zasadnicz? ide? blockchain jest zagwarantowanie, ?e zach?ty wszystkich cz?onków systemu s? odpowiednio wyrównane. Pierwszorz?dnymi ?ród?ami warto?ci s? wytwórcy warto?ci wewn?trz ekosystemu, a tak?e ci, którzy pragn? zaanga?owa? si? w ekosystem.

Jest to g?ówne medium dla wszystkich produktów i us?ug platformy i mo?e by? wykorzystywane tylko w ramach ekosystemu. Celem tokena jest utrzymanie warto?ci w ca?ym ekosystemie.

<<Kup Cricket Foundation>>

Co to jest Cricket Foundation [CRIC]?

Cricket Platform to platforma oparta na blockchain, która obs?uguje ekosystem krykieta i powi?zane aplikacje technologiczne. Celem jest ostateczne opracowanie wielu aplikacji i zastosowa? dla ekosystemu krykieta na platformie. Platforma ma na celu zach?cenie partnerów ekosystemu krykieta do stworzenia platformy warto?ci, która b?dzie gromadzi? warto?? dla wszystkich mo?liwych aplikacji, które b?d? przez ni? w??czone w przysz?o?ci, takich jak cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, merchandising, licencje, zarz?dzanie prawami, sprzeda? biletów, fani Tokeny i zaanga?owanie, e-sport, gry i grywalizacja, aukcje i potwierdzenia. Bior?c pod uwag? raczkuj?cy etap biznesu blockchain, oczekuje si?, ?e mog? pojawi? si? ró?ne nowe opcje.

<<Kup Cricket Foundation>>

Kim s? za?o?yciele Cricket Foundation [CRIC]?

Krykiet jest zarz?dzany przez spo?eczno?? krykieta. Jest to pierwsza inicjatywa, której wspó?w?a?cicielem jest ponad 1000 partnerów z ca?ego ?wiata, w tym gracze, kibice, kluby, franczyzy, zarz?dy, agencje, producenci sprz?tu, twórcy gier, akademie i wszyscy, którzy chc? by? cz??ci? sie?.

<<Kup Cricket Foundation>>

Co sprawia, ?e Cricket Foundation jest wyj?tkowa?

Samomotywacja jest sercem blockchain. W rezultacie model wyceny ma przynie?? korzy?ci wszystkim stronom zaanga?owanym w proces rozwoju i sprzeda?y aktywów.

?wiat krykieta jest teraz podzielony na wiele lokalizacji i partnerów ekosystemu, a jego prawdziwa warto?? nie jest w pe?ni wykorzystywana. Ze wzgl?du na ró?norodne wyzwania, pocz?wszy od kwestii operacyjnych, technologicznych i kontraktowych, kibice, zawodnicy i kluby nie s? w stanie skutecznie anga?owa? si? na arenie mi?dzynarodowej.

Krykiet ??czy wszystko na skal? ?wiatow?. Je?li chodzi o krykieta, sie? krykieta jest godnym zaufania globalnym, zaufanym po?rednikiem. Wszystko, od umów, przez aplikacje, po opiekunów. Nie ma po?redników, po?redników ani biurokracji.

Kluczem do udanego ekosystemu blockchain jest upewnienie si?, ?e zach?ty wszystkich s? zsynchronizowane. Apeluje do wszystkich stron, by by?y wobec siebie uczciwe i aby sytuacja by?a korzystna dla obu stron.

Krótko mówi?c, ekosystem krykieta jest definiowany, posiadany i zarz?dzany przez interesariuszy ekosystemu krykieta — graczy, fanów i zarz?dy. Prawdziwie demokratyczna sie?, która jest zdefiniowana dla konkretnych potrzeb ekosystemu.


<<Kup Cricket Foundation>>

Gdzie mo?na kupi? Cricket Foundation [CRIC]?

CRIC s? obecnie przedmiotem obrotu na gie?dach LATOKEN i Bitbns.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Cricket Foundation [CRIC] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CRIC za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Cricket Foundation [CRIC] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Cricket Foundation [CRIC]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? CRIC i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup Cricket Foundation>>

Cricket Foundation Oficjalna strona internetowa – https://cricket.foundation/

Cricket Foundation Twitter – https://twitter.com/CricketFdn

Cricket Foundation Medium – https://cricketfoundation.medium.com/Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne