Avatar

Opublikowany

włączony

Kiedy ?a?cuch bloków kredytów (CS) zosta? po raz pierwszy uruchomiony, pierwszy blok zawiera? portfel „Genesis”, który zawiera? pe?n? ilo?? waluty CS. Po uruchomieniu CS zosta? ponownie rozdystrybuowany do innych portfeli, a nast?pnie z tych portfeli wykonano dodatkowe dystrybucje i tak dalej.

<<Kup KREDYTY>>

O KREDYTACH

Kredyty (CS) to technologia rozproszonego rejestru o otwartym kodzie ?ród?owym, która ma na celu rozwi?zanie problemu bezpiecze?stwa, decentralizacji i zrównowa?onego rozwoju. Zespó? ma nadziej? osi?gn?? pr?dko?? do 1 miliona transakcji na sekund?, z okresami weryfikacji wynosz?cymi 0,1 sekundy i kosztami poni?ej 0,001 USD. Na platformie mo?na rozwija? Dappy i inteligentne kontrakty. W?a?ciciele korzystaj?cy z inteligentnych kontraktów Credits mog? najwyra?niej definiowa? cykle i tworzy? procedury.

<<Kup KREDYTY>>

Co to s? KREDYTY [CS]?

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obs?ugi bankowej, kryptowalutowej i inwestycyjnej. Nowe rozwi?zania cyfrowe obni?aj? koszty, przyspieszaj? p?atno?ci, zwi?kszaj? przejrzysto?? i przynosz? korzy?ci wszystkim u?ytkownikom.

Klucz publiczny na platformie Credits to portfel, w którym przechowywane s? waluty CS i/lub tokeny produkowane w sieci. Blockchain przechowuje informacje o dowolnym saldzie portfela, do którego ka?dy mo?e uzyska? dost?p. Na podstawie wszystkich transakcji przychodz?cych i wychodz?cych platforma automatycznie generuje salda portfela.

Op?ata jest pobierana po zako?czeniu transakcji. Op?ata ta jest obliczana na podstawie „op?aty maksymalnej” u?ytkownika, „op?aty naliczonej” za typ transakcji i wszelkich unikalnych warunków oraz „op?aty za wykonanie”, je?li transakcja obejmuje inteligentn? umow?.

<<Kup KREDYTY>>

Kim s? za?o?yciele KREDYTÓW [CS]?

Sie? KREDYTÓW zosta?a za?o?ona przez Igora Chugunowa. Posiada 12-letnie do?wiadczenie biznesowe, w tym inicjatywy IT fintech, e-us?ugi bankowe i kredytowe oraz afiliacyjn? firm? marketingow? dla banków i firm PDL. Cztery lata pracy w bran?y blockchain. Z platform? KREDYTY wspó?pracuje od 2016 roku.

Arjan jest dyrektorem Credits Blockchain & Smart Contracts Investment Relations. Arjan by? w pierwszym rz?dzie, gdy w jego 20-letniej karierze w finansach i bankowo?ci uderzy? kryzys finansowy z 2008 roku. To by?a dla niego silna wskazówka, ?e powinien porzuci? bankowo?? i podejmowa? bardziej d?ugoterminowe przedsi?wzi?cia. Pierwsz? z nich by?a inicjatywa w rodz?cej si? bran?y energii odnawialnej, w której Arjan pomóg? tysi?com osób w czerpaniu korzy?ci finansowych z energii s?onecznej. W 2014 roku opublikowa? powszechnie chwalon? ksi??k? Solar Energy Book, która zako?czy?a jego starania. Arjan nast?pnie przeszed? do nowej, nowej dziedziny, która by?a zarówno prze?omowa, jak i wymagaj?ca: kryptowaluty i technologie Blockchain. Arjan przemierza? ?wiat, ucz?c inwestorów i liderów bran?y podczas swoich seminariów informacyjnych dotycz?cych blockchain i kryptowalut. Przez lata Arjan doskonali? swoje umiej?tno?ci w przek?adaniu skomplikowanych tematów na historie, które dotar?y do milionów ludzi.

<<Kup KREDYTY>>

Co sprawia, ?e KREDYTY s? wyj?tkowe?

Nie ma ukrytych kosztów, a stawki s? jasne. P?atno?ci i transakcje na blockchain s? stale monitorowane i potwierdzane.

Plan podstawowy jest ca?kowicie darmowy. Uwa?amy, ?e wszystkich ludzi powinno by? sta? na us?ugi.

Wszystkie waluty narodowe s? zast?powane przez nowoczesne stabilne tokeny i CBDC. W tej chwili eksperymentujemy z nowymi pieni?dzmi.

Interfejs u?ytkownika jest do?? minimalny i pozwala na wykonanie tylko kilku operacji. Wystarczy kilka klikni??, aby wys?a? pieni?dze i kryptowaluty.

<<Kup KREDYTY>>

Gdzie mo?na kupi? KREDYTY [CS]?

CS s? obecnie przedmiotem obrotu na gie?dach KuCoin i Gate.io.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? KREDYTY [CS] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CS za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup KREDYTÓW [CS] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena KREDYTÓW [CS]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? CS i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup KREDYTY>>

KREDYTY Oficjalna strona internetowa – https://credits.com/en

KREDYTY ?redni – https://medium.com/@credits

KREDYTY Twitter – https://twitter.com/creditscom

KREDYTY ?redni – https://reddit.com/r/CreditsOfficialCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne