Jak i gdzie kupi? Credit Coin (CTC) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Aby u?atwi? zakup Creditcoin, poszukaj gie?dy, która akceptuje zarówno pieni?dze, jak i kryptowalut?.

Za?ó? konto na gie?dzie kryptowalut akceptuj?cej CTC.

Aby porówna? popularne mo?liwo?ci, przejd? do naszej tabeli – pami?taj jednak, ?e wi?kszo?? gie?d prosi o zarejestrowanie si? za pomoc? adresu e-mail, numeru telefonu i dowodu to?samo?ci.

Wp?a? na swoje konto.

Aby kupi? Creditcoin, zasil swoje konto za pomoc? depozytu gotówkowego, karty kredytowej lub debetowej lub kryptowalut z portfela kryptograficznego.

Kup Creditcoin.

Po sfinalizowaniu zakupu Creditcoin, musisz znale?? odpowiedni portfel, aby zachowa? CTC.

<<KUP CREDITCOINY>>

Co to jest CreditCoin?

Creditcoin to globalna platforma kredytowa, której celem jest przekszta?cenie portfeli cyfrowych w rynek do inwestowania. Creditcoin to protokó? inwestycyjny opracowany wspólnie przez Gluwa i Aell? w celu rozwoju rynku po?yczek mi?dzyblokowych. Ostatecznym celem jest stworzenie bezpiecznego i uczciwego rynku po?yczkowego, na którym po?yczkodawcy ??cz? si? bezpo?rednio, aby zaaran?owa? po?yczki kryptowalutowe. Zdaniem twórców projektu, pozwoli to osobom bez historii kredytowej – tzw. „nieubankowionym”, którzy nie maj? dost?pu do instytucji finansowych – na obiektywne rejestrowanie swoich transakcji w bezpiecznej bazie danych. Natywna waluta jest dost?pna dla u?ytkowników Creditcoin.

<<KUP CREDITCOINY>>

Kim s? za?o?yciele CreditCoin?

Creditcoin zosta? po raz pierwszy wprowadzony w kwietniu 2019 r. przez Gluwa i Aella Lending, maj?c na celu wype?nienie luki mi?dzy tradycyjnym kredytem a osobami nieposiadaj?cymi bankowo?ci w krajach wschodz?cych. Aella Credit to firma po?yczkowa za?o?ona przez Steve'a Chen, wspó?za?o?yciela YouTube. Brian Armstrong, wspó?za?o?yciel i dyrektor generalny Coinbase; oraz Michael Siebel, dyrektor generalny Y Combinator. Glue jest dostawc? technologii blockchain. Aella Finance to grupa po?yczkowa za?o?ona przez Steve'a Chena, wspó?za?o?yciela YouTube; Brian Armstrong, wspó?za?o?yciel i dyrektor generalny Coinbase; oraz Michael Siebel, CEO Startups. Osoby, które w przesz?o?ci nie mia?y dost?pu do systemu kredytowego, musia?y polega? na po?yczkodawcach pozabankowych w kwestii zwi?kszania kredytów, obci??aj?c ich du?ym d?ugiem i pozostawiaj?c ich bez historii kredytowej. Wykorzystuj?c technologi? blockchain do zachowania historii p?atno?ci, zbieranie funduszy a po?yczkodawcy w sieci Creditcoin mog? bezpieczniej spe?nia? swoje wymagania, a moneta CTC s?u?y jako natywny token ekosystemu do rozlicze? transakcji zagranicznych.

<<KUP CREDITCOINY>>

Co sprawia, ?e CreditCoin jest wyj?tkowy?

Ze wzgl?du na pozornie zdecentralizowany charakter bitcoina, u?ytkownicy ponosz? wy??czn? odpowiedzialno?? za ochron? swoich funduszy. Kiedy posiadanie portfela sprz?towego zapewnia bezpiecze?stwo kryptowalut, korzystanie z szyfrowanego dostawcy VPN podczas handlu utrudnia cyberprzest?pcom przechwycenie lub pods?uchiwanie poufnych danych. Zw?aszcza je?li handlujesz w ruchu lub korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi. NordVPN istnieje od prawie dekad i jest jednym z najlepiej p?atnych (uwaga: nigdy nie korzystaj z bezp?atnych us?ug VPN, poniewa? mog? one pods?uchiwa? Twoje dane w zamian za bezp?atn? us?ug?). Niezale?nie od bie??cej lokalizacji, mo?esz po??czy? si? z jedn? z ponad 5000 serwery w ponad 60 krajach, tworz?c p?ynne i bezpieczne po??czenie w dowolnym miejscu. Nie ma ogranicze? dotycz?cych danych ani przepustowo?ci, wi?c mo?esz korzysta? z us?ugi do codziennych zada?, takich jak przesy?anie strumieniowe filmów lub przesy?anie du?ych plików — jest to prawdopodobnie jedna z najta?szych us?ug VPN (tylko 3,49 USD miesi?cznie).

<<KUP CREDITCOINY>>

Gdzie kupi? CreditCoin?

Jednak obecnie ?adna platforma handlowa w Stanach Zjednoczonych nie obs?uguje tej monety. Mo?esz go kupi? za pomoc? innej kryptowaluty, ale upewnij si?, ?e przestrzegasz wszelkich prawnych ogranicze? i kryteriów.

Po zbadaniu popularnych gie?d rozwa? zakup innej kryptowaluty.

<<KUP CREDITCOINY>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czym s? CreditCoins?

Creditcoin to oparta na blockchain, transgraniczna sie? inwestowania kredytów. Podstawow? funkcj? sieci inter-blockchain jest umo?liwienie osobom nieubankowionym dost?pu do kryptopo?yczek i pomoc w konstruowaniu historii kredytowych poprzez rejestrowanie ich zapisów kredytowych i aktywno?ci w ksi?dze g?ównej.

<<KUP CREDITCOINY>>

Czy technologia CreditCoin zarz?dza pe?n? bezpieczn? podró?? po monetach?

Streszczenie — W komunikacji inteligentnych pojazdów i systemów transportu zbiorowego ??czno?? og?aszania pojazdów jest jednym z najbardziej obiecuj?cych narz?dzi. Ogólnie rzecz bior?c, przy tworzeniu skutecznej sieci powiadamiania pojazdów nale?y wzi?? pod uwag? dwa kluczowe wyzwania. Po pierwsze, trudno jest wysy?a? wiarygodne og?oszenia bez ujawniania informacji o u?ytkownikach. Po drugie, wi?kszo?? u?ytkowników nie jest zainteresowana przekazywaniem og?osze?. Niniejszy dokument proponuje wydajn? sie? og?osze? o nazwie CreditCoin, unikaln? publiczn? sie? blockchain chroni?c? prywatno?? o?wiadcze? motywacyjnych oraz niedrogi anonimowy prototyp agregacji og?osze? dla pojazdów, aby rozwi?za? te dwa problemy.

<<KUP CREDITCOINY>>

Wniosek

Zdrowa waluta musi mie? mo?liwo?? po?yczania. Celem Creditcoin jest ??czenie aktywów blockchain za pomoc? prostego protoko?u, co pozwala na stworzenie rynku po?yczek mi?dzy blockchainami i przybli?enie ekosystemu kryptowaluty do stabilnej waluty.

<<KUP CREDITCOINY>>

Oficjalna strona internetowa https://creditcoin.org

Oficjalny Twitter https://twitter.com/creditcoin?lang=en

Oficjalny blog https://blog.creditcoin.org

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne