Jak i gdzie kupi? Cream Finance [CREAM] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

CREAM Finance to protokó? po?yczek DeFi, który umo?liwia ludziom, firmom i technologiom korzystanie z transakcji handlowych.

CoinMarketCap zajmuje teraz 375 miejsce, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 106 086 249 USD. Ca?kowity zapas monet w obiegu wynosi 2 924 547 CREAM, a w obiegu 616 378 CREAM.

<<KUP Krem Finansowy>>

O KREMIE Finansowym

CREAM Finance, cz?onek ekosystemu yearn.finance, jest systemem bez zezwole?, swobodnie dost?pnym i neutralnym dla blockchain, który ??czy u?ytkowników w Ethereum, Binance Smart Chain Polygon i Fantom.

U?ytkownicy, którzy pasywnie posiadaj? Ether lub wBTC, mog? zdeponowa? swoje aktywa na CREAM, aby uzyska? zysk porównywalny z typowym kontem oszcz?dno?ciowym.

Metoda CREAM Finance powsta?a jako ga??? protoko?u Compound Finance. CREAM, jako waluta ERC20 na blockchainie Ethereum, mo?e obs?ugiwa? Ethereum Virtual Machines za po?rednictwem mechanizmu konsensusu, podczas gdy konsumenci mog? opracowywa? DAoo dla swojej sieci, co prowadzi do lepszej komposowalno?ci, tj. pod??czania ró?nych operacji finansowych do siebie.

<<KUP Krem Finansowy>>

Co to jest Krem Finansowy CREAM?

Konsumenci mog? u?ywa? tokena CREAM do po?yczania, po?yczania, inwestowania aktywów i pomocy w zarz?dzaniu sieci?, g?osuj?c, które inwestycje maj? zosta? zatwierdzone lub wycofane z listy.

Projekt (co oznacza dla Crypto Runs Everything Else around Us) zosta? nagle wydany w sieci Ethereum 3 sierpnia 2020 r. Za po?rednictwem puli p?ynno?ci YOLO. Uruchomienie inteligentnej sieci Binance zaplanowano na wrzesie? 2020 r. (BSC).

<<KUP Krem Finansowy>>

Kim s? za?o?yciele Cream Finance CREAM?

Tajwa?ski biznesmen, Jeffrey Huang, jest mózgiem stoj?cym za CREAM Finance, któr? zapocz?tkowa? jako „pó?-?yczliwy dyktator CREAM”. Huang jest równie? twórc? Mithril (MITH), platformy spo?eczno?ciowej opartej na Ethereum.

<<KUP Krem Finansowy>>

Co sprawia, ?e Cream Finance CREAM jest wyj?tkowy?

CREAM Finance zapewnia p?ynno?? g?ównym aktywom DeFi za pomoc? automatycznego tworzenia rynku (AMM), umo?liwiaj?c u?ytkownikom po?yczanie i po?yczanie wspieranych aktywów oraz otrzymywanie zach?t do wydobywania p?ynno?ci w postaci tokena CREAM, dostarczaj?c dowolne wspierane aktywa jako zabezpieczenie. W zamian pobiera od klientów op?aty za zamian?, leasing i wynajem.

Tokeny CREAM mo?na zastawi? na okres do czterech lat w celu zdobycia nagród; jednak nie ma dost?pnego odblokowania administratora. W konsekwencji otrzymasz swoje nagrody dopiero po zako?czeniu okresu obstawiania.

<<KUP Krem Finansowy>>

Gdzie mo?na kupi? kremowy krem finansowy?

Binance to jeden z wyborów do wymiany, je?li chcesz kupi? monety IRISnet, poniewa? oko?o 2 226 424 USD IRISnet zosta?o ju? wymienione za po?rednictwem tej strony do stycznia 2021 r.

Hotbit, który obs?ugiwa? ju? wolumen transakcji na poziomie 148 196 USD od stycznia 2021 r., to kolejna alternatywa dla kupowania walut IRISnet.<<KUP Krem Finansowy>>

Najcz??ciej zadawane pytania na temat kremu Finance CREAM

Ile monet Cream Finance CREAM znajduje si? obecnie w obiegu?

CREAM posiada ??cznie 9 milionów monet, z których oko?o 150 000 jest obecnie w obiegu. Comiesi?czne udost?pnianie tokenów interesariuszom i górnikom p?ynno?ci podniesie to o okre?lon? kwot?.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Cream Finance CREAM?

Na razie inteligentne kontrakty CREAM nie s? formalnie audytowane. Zamiast tego Huang zatrudnia do?wiadczonych konsultantów, aby zapobiega? atakom, bada? kod i zarz?dza? kontem multisig, aby zagwarantowa? klientom poufno?? gotówki.

Od jakich czynników zale?y cena kremu Finance CREAM?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? CREAM.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, aby przytoczy?, ?e tokeny Cream Finance CREAM zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 171,95 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Cream Finance CREAM pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Krem Finansowy>>

Witryna Cream Finance CREAM - https://cream.finance/


Cream Finance CREAM Twitter - https://twitter.com/CreamdotFinance


Cream Finance CREAM Medium - https://medium.com/@CreamdotFinance

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne