Avatar

Opublikowany

włączony

Creativechain to zdecentralizowana sie? rejestracji i rozpowszechniania tre?ci, która potwierdza autorstwo i licencj? na dowolne dzie?o lub wynalazek, co czyni je nieodwracalnymi.

Platforma umo?liwiaj?ca artystom i innym kreatywnym osobom tworzenie, udost?pnianie i dystrybucj? materia?ów cyfrowych. Platforma wykorzystuje pe?nomocnictwo innowacyjnej technologii Blockchain w procesie rejestracji tre?ci w celu ustanowienia niezniszczalnych znaczników czasu, które uwierzytelniaj? w?asno?? intelektualn? dowolnego dzie?a cyfrowego.

Creativechain obejmuje wszystkie korzy?ci p?yn?ce z rozwoju kryptowalut. Zakupy, mikrop?atno?ci i darowizny na rzecz autorów zarejestrowanych materia?ów mog? zatem odbywa? si? bez u?ycia kont bankowych.

<<Kup Crea>>

O Crea

Dzi?ki technologii blockchain mo?emy teraz przechwytywa?, ?ledzi? i wizualizowa? wszystkie powi?zania mi?dzy ka?dym wynalazkiem w zdecentralizowanym archiwum publicznym.

Technologia ta umo?liwia ??czenie p?atno?ci z dzie?ami pochodnymi, zapewniaj?c unikaln? odpowied? na uznanie i ekonomiczn? nagrod? ?a?cuchów kreatywnych.

Jest to cecha, która nadaje platformie nazw?, a jej ostatecznym celem jest stworzenie mapy powi?za?, które pomog? nam zrozumie?, w jaki sposób wyra?a si? przekaz kulturowy oraz procesy twórcze, które go kszta?tuj? w czasie.

<<Kup Crea>>

Co to jest Crea [CREA]?

Wizualny system standaryzacji struktur danych JSON stworzony przez blockchain CREA jest znany jako Visual CREA. Ta metoda opiera si? na konwencjonalnych zasadach wy?wietlania, które reprezentuj? dane, dokumenty lub pliki na dowolnym urz?dzeniu z ekranem cyfrowym przy u?yciu z?otego wspó?czynnika.

Platforma Creativechain umo?liwia umieszczenie dowolnego rodzaju licencji w inteligentnej umowie w celu zabezpieczenia umów cesji lub dystrybucji i sprzeda?y pracy za po?rednictwem sieci lub grup platformy.

<<Kup Crea>>

Kim s? za?o?yciele Crea [CREA]?

Oprogramowanie Crea Network jest obecnie opracowywane przez cz?onków fundacji Creativechain i zespó? programistów creaproject.io. Zarz?dzaj? repozytorium Create GitHub typu open source i wieloma bibliotekami open source u?ywanymi przez programistów.

<<Kup Crea>>

Co sprawia, ?e Crea jest wyj?tkowa?

Sie? Crea, dzi?ki technologii Graphene, mo?e pozwoli? na emisj? ponad 1000 transakcji na sekund? (TPS) bez ponoszenia kosztów sieciowych. Ta liczba TPS jest wymagana do obs?ugi du?ej liczby interakcji w sieciach spo?eczno?ciowych nowej generacji.

Creativechain obejmuje wszystkie korzy?ci p?yn?ce z rozwoju kryptowalut. Zakupy, mikrop?atno?ci i darowizny na rzecz autorów zarejestrowanych materia?ów mog? zatem odbywa? si? bez u?ycia kont bankowych.

?a?cuchy twórcze, zgodnie z definicj? platformy, to potencja? sztuki i kultury do splatania wszelkiego rodzaju twórczo?ci intelektualnej. Kiedy zdecyduje si? na wykorzystanie obrazów na licencji copyleft do uko?czenia nowego dzie?a sztuki, powstaje niewidoczne po??czenie, które trwale ??czy te dwa dzie?a. W zwi?zku z tym platforma zosta?a opracowana w celu wzmocnienia wi?zi nawi?zanych podczas komunalnych procesów produkcyjnych; dlatego ka?da p?atno?? lub prezent mo?e by? po??czona, aby nagrodzi? wszystkich pisarzy ustawionych w ?a?cuchu twórczym proporcjonalnie.


<<Kup Crea>>

Gdzie mo?na kupi? Crea [CREA]?

Je?li zastanawiasz si?, gdzie kupi? CREA, g?ównymi gie?dami kryptowalut do handlu akcjami CREA s? teraz Coinbase i Cex.io.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Crea [CREA] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CREA za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Crea [CREA] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Crea [CREA]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? CREA.

<<Kup Crea>>

Oficjalna strona Crea – https://creaproject.io/crea-en/

Crea Twitter – https://twitter.com/Crea_project

Crea Reddit – https://reddit.com/r/CreativechainCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne