Avatar

Opublikowany

włączony

Zasoby Crabada NFT i podstawowa rozgrywka dobrze ze sob? wspó?graj?, tworz?c wci?gaj?ce i naprawd? przyjemne wra?enia. Celem gry jest wprowadzenie na rynek rewolucyjnego modelu „graj i zarabiaj” poprzez unikaln? rozgrywk? w trybie PvMP (Player Versus Player).

U?ytkownicy mog? wydobywa?, pl?drowa? i hodowa? w?asne $CRA, aby wzmocni? swoje wojska w systemie. Zach?ca si? posiadaczy ich ?etonu rz?dzenia do kreowania przeznaczenia królestwa i decydowania o jego losie poprzez w?adz? rz?dz?c?.

<<Kup Crabad?>>

O Crabada

Crabada to ekscytuj?ca gra NFT typu „graj i zarabiaj”, której akcja toczy si? w przysz?o?ci zamieszkanej przez zaciekle walcz?ce kraby pustelniki. Wydobywanie, pl?drowanie, rozmna?anie, pojedynkowanie si?, eksploracja, rzemios?o i inne czynno?ci pozwol? graczom na ponowne odkrycie zamo?nego starego Królestwa Crabady i wygranie nagród.

Poniewa? jest to gra bezczynna, gracze mog? w ni? gra? zawsze i wsz?dzie, przy minimalnym zak?óceniu codziennego ?ycia. Co wi?cej, rozgrywka oferuje u?ytkownikom nie tylko rozrywk?, ale tak?e warto?? pieni??n?.

<<Kup Crabad?>>

Co to jest Crabada [CRA]?

Crabada to projekt gamingowy, który po raz pierwszy formalnie pojawi si? na platformie Avalanche. W rezultacie wydanie jest zgodne z obecnymi trendami, poniewa? znaczenie gier — a teraz GameFi — w obszarze blockchain jest nie do przecenienia.

Co wi?cej, stawka jest po prostu zbyt wysoka, a blockchain jest zbyt bogaty w perspektywy, aby mo?na go by?o przeoczy?. Pomimo tego, ?e „graj i zarabiaj” i modne has?o „GameFi” s? ju? w j?zyku u?ytkowników bitcoinów, model ten symbolizuje siln? relacj?, która mo?e utrzymywa? si? przez d?ugi czas. Crabada to interesuj?ca gra NFT w przysz?o?ci, wype?niona w ten sposób intensywnym konfliktem pustelników z krabami.

CRA to token zarz?dzania, który jest zdobywany poprzez obstawianie i uczestnictwo w grze w okresie motywacyjnym. Przed wydaniem gry Idle, CRA mo?na by?o zdoby? poprzez wydarzenie Community Bootstrap Event lub poprzez DEX po Community Bootstrap Event.

<<Kup Crabad?>>

Kim s? za?o?yciele Crabady [CRA]?

Oxtender (wspó?za?o?yciel)

Oxtender kieruje dzia?alno?ci? firmy. Ma ponad 4-letnie do?wiadczenie w pracy nad technologiami kryptowalut i s?u?y? w zarz?dzaniu produktami w firmach zajmuj?cych si? wymian? cyfrow? i tworzeniem kopii zapasowych w chmurze. Wcze?niej zarz?dza? firm? doradztwa technologicznego.

Jaycee (wspó?za?o?yciel)

Jay odpowiada za projektowanie produktów. Ostatnio zajmowa? stanowisko projektanta produktu w Binance, gdzie ma kilkuletnie do?wiadczenie w zakresie UX/UI i rozwoju produktów.

Góra Fuji (wspó?za?o?yciel)

Fuji odpowiada za in?ynieri? blockchain. Z bran?? blockchain zwi?zany od 2016 roku, wykonuj?c ró?norodne zadania, takie jak wdra?anie inteligentnych kontraktów i personalizacja Ethereum. Stworzy? i skonstruowa? pierwszy system backendowy dla popularnego portfela kryptowalutowego.

NH (wspó?za?o?yciel)

NH odpowiada za rozwój backendu. Ma ponad dziesi?cioletnie do?wiadczenie w programowaniu backendowym i czteroletnie do?wiadczenie w pracy nad ró?nymi projektami kryptograficznymi w Infinity Blockchain Labs.

<<Kup Crabad?>>

Co sprawia, ?e Crabada jest wyj?tkowa?

Crabada to przydatny przedmiot, który mo?na wykorzysta? w wielu podwodnych kopalniach. Najpierw gracze musz? za?o?y? Grup? Górnicz? (sk?adaj?c? si? z 3 Crabad). Nast?pnie gracze musz? wybra? pust? kopalni? i wystawi? swoj? grup? górnicz?. Pilny Crabada rozpocznie proces kopania bogactwa bez konieczno?ci nadzoru gracza.

Ka?da Ekspedycja Wydobywcza trwa domy?lnie 4 godziny i zapewnia 3,75 CRA i 303,75 TUS po zako?czeniu.

Crabada mo?e zosta? wykorzystana do spl?drowania kopalni, która jest pod kontrol? Grupy Górniczej. Ka?da misja pl?drowania zajmie od 1 do 2,5 godziny, w zale?no?ci od tego, czy Grupa Górnicza rozmie?ci posi?ki, aby chroni? swoj? kopalni?. Za ka?d? misj? grabie?y, w któr? zaanga?uj? si? uczestnicy, grupa grabie?ców otrzyma 0,3 CRA i 24,3 TUS.

Hodowla Crabady: Aby rozpocz?? hodowl?, gracze musz? mie? dwa Crabady zakwalifikowane do hodowli, a tak?e wystarczaj?c? ilo?? materia?u hodowlanego, aby pokry? koszt hodowli.

Ponadto projekt ma rynek, na którym u?ytkownicy mog? sprawdzi? swoje salda Crabady i Eggs, a tak?e salda CRA i TUS. Gracze mog? wyszukiwa? Crabad?, aby kupowa? i sprzedawa?, a tak?e oferowa? w?asn? Crabad? na sprzeda?.


<<Kup Crabad?>>

Gdzie mo?na kupi? Crabad? [CRA]?

Je?li zastanawiasz si?, gdzie kupi? Crabad?, g?ówne gie?dy kryptowalut do handlu akcjami Crabady to MEXC, TraderJoe, Hotbit i Pangolin.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Crabad? [CRA] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu agencji ratingowej za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki, takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Crabady [CRA] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Crabady [CRA]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? agencji ratingowych.

<<Kup Crabad?>>

Crabada Oficjalna strona internetowa – https://www.crabada.com/


Crabada Medium – https://medium.com/@PlayCrabada


Crabada Twitter – https://twitter.com/playcrabada

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne