Jak i gdzie kupi? COTI [COTI] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

COTI to jeden z pierwszych protoko?ów blockchain stworzonych do zdecentralizowanych p?atno?ci i przeznaczony do u?ytku przez firmy, rz?dy, p?atnicze DApps i producentów stablecoin.

COTI jest obecnie notowany po 0,339149 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 88 348 298 USD. Cena COTI do USD jest aktualizowana i utrzymywana. COTI spad? o 12,39% w ci?gu ostatnich 24 godzin. Przy rzeczywistej kapitalizacji rynkowej wynosz?cej 294 608 992 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #180. W obiegu znajduje si? 868 672 118 monet COTI, o ??cznej liczbie 2 000 000 000 tokenów COTI.

<<KUP COTI>>

O COTI COTI

COTI reklamuje si? jako pierwszy na ?wiecie system fintech dla przedsi?biorczo?ci, który pozwala firmom tworzy? w?asne systemy p?atno?ci i konwertowa? dowoln? walut?, aby zaoszcz?dzi? czas i wydatki.

Jest to system ekologiczny, który zosta? wyra?nie stworzony, aby rozwi?za? wszystkie trudno?ci zwi?zane z tradycyjnymi finansami, takie jak opó?nienia, op?aty, globalne w??czenie i zagro?enia. Osi?ga si? to poprzez integracj? protoko?u opartego na DAG, a tak?e sprz?tu, który jest ca?kowicie skalowalny, prywatny, inkluzywny i szybki.

Blockchain oparty na DAG, metoda konsensusu dowodu zaufania, multiDAG, GTS (Global Trust System), uniwersalne rozwi?zanie p?atnicze i bramka p?atno?ci s? cz??ci? ekosystemu.

<<KUP COTI>>

Co to jest COTI COTI?

COTI jest równie? pierwszym na ?wiecie systemem zaprojektowanym specjalnie do generowania monet o stabilnej cenie. Dzi?ki temu u?ytkownik mo?e stworzy? w?asn? stabiln? monet? i odzyska? pe?n? kontrol? nad swoj? walut? i zawarto?ci?.

Portfel COTI jest zbudowany z React Native i oferuje mi?dzyplatformow? funkcjonalno?? i przeno?no??. do interakcji z mened?erem w?z?ów, portfel COTI jest przeznaczony do pobierania danych uwierzytelniaj?cych od potencjalnych subskrybentów i ??czenia ich z logowaniem 2FA. Gdy to zrobisz, do ka?dej komunikacji wymagane jest zal??ek portfela. Oznacza to, ?e wszystkie wiadomo?ci s? sprawdzane i na tej platformie nie jest mo?liwe fa?szowanie ani manipulacja.

<<KUP COTI>>

Kim s? za?o?yciele COTI COTI?

Samuel Falkon, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w Grupie COTI i dyrektor ds. przychodów w Paywize, opracowa? go z my?l? o pe?nieniu funkcji spó?ki zale?nej, która obs?uguje obs?ug? kart kredytowych. Zespó? jest dalej koordynowany przez Davida Assarafa, Gilada Hirscha i Net? Salomon.

<<KUP COTI>>

Co sprawia, ?e COTI COTI jest wyj?tkowa?

Platforma ta pomaga firmom szybko i wydajnie wytwarza? innowacyjne produkty fintech, oszcz?dzaj?c czas, dane i pieni?dze. COTI pay mo?e obs?ugiwa? ka?dy rodzaj p?atno?ci, zarówno online, jak i offline.

Do tej kategorii nale?? kryptowaluty i stablecoiny, a tak?e karty kredytowe, a nawet monety rodzime. Ma równie? wbudowane finansowanie, z odsetkami uzyskanymi zarówno od depozytów, jak i kredytów. To równie? ??czy si? z systemem p?atno?ci white label.

<<KUP COTI>>

Gdzie mo?na kupi? COTI COTI?

Je?li chcesz teraz zainwestowa? w monet?, mo?esz to zrobi? na gie?dach kryptowalut, takich jak Binance i Coinbase.

Monety maj? tendencj? do przenoszenia si? do bezpiecznego portfela programowego lub sprz?towego na przechowanie.

<<KUP COTI>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce COTI COTI

Ile monet COTI COTI znajduje si? obecnie w obiegu?

??czny wolumen tokenów COTI (COTI) wynosi 2 000 000 000.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje COTI COTI?

COTI posiada ekosystem, który zapewnia skuteczn? ochron? cyberbezpiecze?stwa dla integralno?ci i poufno?ci danych. Struktura danych COTI zale?y od terminologii tablicy mieszaj?cej, która opiera si? na konkatenacji. Standardy COTI znacznie poprawi?y bezpiecze?stwo systemu dla wszystkich uczestników rynku.

Od jakich czynników zale?y cena COTI COTI?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? COTI i kapitalizacj? rynkow?.

<<KUP COTI>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny COTI COTI zosta?y uaktualnione do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,341 USD za token.

Dlatego jest do?? bezpieczne do przewidzenia, jak sama nazwa wskazuje, COTI z?agodzi?o twoje potrzeby w zakresie handlu cywilnego, jednocze?nie daj?c nowicjuszom i profesjonalistom mo?liwo?? zaufania ich niezniszczalnym us?ugom handlowym.
<<KUP COTI>>


COTI COTI Oficjalna strona internetowa - https://coti.io/

COTI COTI Twitter - https://twitter.com/COTInetwork

COTI COTI Reddit - https://reddit.com/r/cotinetwork

COTI COTI Official Medium - https://medium.com/cotinetworkCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne