Jak i gdzie kupi? Cosmo [ATOM] — prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Cosmos to skalowalna technologia proof-of-stake, która pozwala ?a?cuchom bloków komunikowa? si? ze sob? w czasie rzeczywistym.

Cosmos bazuje na Tendermint proof of stake, a twórcy Tenderminta byli si?? nap?dow? jego rozwoju.

Kosmos d??y do osi?gni?cia nast?puj?cych celów:

Dzi?ki pakietowi Cosmos SDK ka?dy mo?e ?atwo zaprojektowa? w?asny ?a?cuch bloków na zamówienie.

Protokó? Inter-Blockchain Communication (IBC) pomo?e scementowa? nowy zestaw standardów blockchain.

Ustanów bezproblemow? wymian? mi?dzy sieciami opartymi na Tendermint opracowanymi za pomoc? pakietu Cosmos SDK i ?a?cuchami bloków innych ni? Tendermint, takimi jak Bitcoin.

O Kosmosie ATOM

Pocz?tki sieci si?gaj? 2014 roku, kiedy powsta? Tendermint, kluczowy wspó?twórca.

Artyku? na temat Kosmosu zosta? wydany w 2016 roku, a rok pó?niej nast?pi?a wymiana kryptowalut. Monety ATOM s? pozyskiwane za pomoc? hybrydowej metody proof-of-stake i s? wykorzystywane do ochrony Cosmos Hub, g?ównego ?a?cucha bloków projektu. Moneta ta s?u?y równie? do administrowania systemem.

Modu?owa struktura, która demistyfikuje zdecentralizowane aplikacje, jest jednym z innych celów projektu, w tym uczynienie technologii blockchain mniej z?o?on? i wymagaj?c? dla programistów.


<<KUP KOSMOS>>

Czym jest kosmos?

Cosmos twierdzi, ?e jest projektem, który rozwi?zuje niektóre z „najtrudniejszych trudno?ci” bran?y kryptowalut.

Zapewniaj?c ekosystem po??czonych ?a?cuchów bloków, ma nadziej? zapewni? antidotum na „powolne, drogie, nieskalowalne i szkodliwe dla ?rodowiska” algorytmy sprawdzaj?ce prac?, takie jak te stosowane przez Bitcoin.

Cosmos pomaga w ochronie klucza szyfrowania, a nie w przechowywaniu Cosmos. Je?li jeste? nowy w kryptowalutach, mo?esz by? zak?opotany pomys?em unikalnej liczby i dlaczego jest to tak wa?ne.

Mo?e w?a?nie zainteresowa?e? si? kryptowalutami, kupuj?c monety na gie?dzie, nie zdaj?c sobie sprawy, ?e posiadaj? one równie? klucze prywatne Twojej kryptowaluty.

<<KUP KOSMOS>>

Kim jest Za?o?yciel Kosmosu [ATOM]?

Jae Kwon, Zarko Milosevic i Ethan Buchman byli wspó?za?o?ycielami Tendermint, wej?cia do ekosystemu Kosmosu. Kwon zrezygnowa? ze stanowiska dyrektora generalnego w 2020 roku, mimo ?e nadal jest identyfikowany jako g?ówny architekt. Twierdzi, ?e nadal jest uczestnikiem inicjatywy, ale koncentruje si? na innych projektach.

Peng Zhong obj?? stanowisko CEO Tendermint, a ca?a rada dyrektorów zosta?a ca?kowicie zrestrukturyzowana. Ich cele obejmuj? popraw? do?wiadczenia u?ytkownika, rozwój entuzjastycznej grupy Cosmos i opracowanie narz?dzi instrukta?owych, aby wi?cej osób u?wiadomi?o sobie mo?liwo?ci sieci.


<<KUP KOSMOS>>

Co sprawia, ?e Kosmos jest wyj?tkowy?

Stopnie fragmentacji wyst?puj?ce w sieciach blockchain s? du?ym powodem do niepokoju dla niektórych w sektorze kryptowalut. S? ich dziesi?tki, ale tylko nieliczni potrafi? ze sob? rozmawia?. Dzi?ki temu, ?e jest to wykonalne, Cosmos ma nadziej? postawi? to na g?owie.

Cosmos jest nazywany „Blockchain 3.0” i, jak wcze?niej wspomniano, jednym z jego g?ównych celów jest uczynienie jego infrastruktury tak przyjazn? dla u?ytkownika, jak to tylko mo?liwe. Zestaw programistyczny Cosmos koncentruje si? na modu?owo?ci, aby osi?gn?? ten cel.

U?atwia to tworzenie sieci przy u?yciu kodu, który ju? istnieje. Przewiduje si?, ?e na d?u?sz? met? skomplikowane programy b?d? ?atwe do zbudowania.

<<KUP KOSMOS>>

Gdzie mo?na kupi? COSMOS [ATOM]?

Token Cosmos, ATOM, s?u?y do nap?dzania dzia?ania sieci i mo?na go kupowa? i handlowa? na wielu g?ównych gie?dach. Cosmos powsta? w 2014 roku, a ze wzgl?du na swoj? unikaln? struktur? szybko wspi?? si? w szeregi inicjatyw kryptowalutowych.

Z kapitalizacj? rynkow? oko?o 1,56 miliarda dolarów, Cosmos jest obecnie 61. najwi?ksz? kryptowalut? pod wzgl?dem ca?kowitej kapitalizacji rynkowej.

Binance to jedna z najwi?kszych i najbardziej znanych kryptowalut na ?wiecie. Zalety kupowania Cosmos (ATOM) obejmuj? ni?sze op?aty za wymian? ni? na innych gie?dach, a tak?e lepsz? p?ynno??, która pozwala szybko kupowa? i sprzedawa?, aby czerpa? korzy?ci z informacji poruszaj?cych rynek.


<<KUP KOSMOS>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Cosmos [ATOM] za gotówk??

ATOM rzeczywi?cie by? notowany na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do wielu innych g?ównych kryptowalut, mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup kosmosu w Europie?

Stablecoins wymienione na Binance mo?na ?atwo kupi?, przesy?aj?c ?rodki ze swoich kont do emitentów tych kryptowalut. Te stablecoiny mo?na nast?pnie wykorzysta? do zakupu ATOM na platformie Binance.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup kosmosu [ATOM]?

Mo?esz kupi? ATOM, kupuj?c najpierw Bitcoin z dowolnej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? do firmy, która handluje ATOM.

<<KUP KOSMOS>>

Wniosek

Kosmosy nadal mo?na uzyska? i s? znacznie trudniejsze do zwrócenia i ?ledzenia, poniewa? znajduj? si? w Internecie. Kosmosy s? bezpieczne same w sobie, ale s? tak bezpieczne, jak portfel, w którym s? przechowywane.

Zabezpieczenie Kosmosu, jak ka?da inna inwestycja, powinno by? najwy?szym priorytetem. Twoje Kosmosy s? tak bezpieczne jak portfel, w którym s? trzymane.


<<KUP KOSMOS>>

Oficjalna strona Cosmos - Oficjalna strona Cosmos

Kosmos Mintscan - https://www.mintscan.io/cosmos

Oficjalny blog Cosmos - https://blog.cosmos.network/

Kosmos Twitter - https://twitter.com/cosmos

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne