Jak i gdzie kupi? Constellation (DAG) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Constellation wspó?pracuje z Si?ami Powietrznymi USA w zakresie cyberbezpiecze?stwa Big Data przy u?yciu technologii Blockchain. Alpha Sigma Capital (ASC) o?wiadczy?a, ?e b?dzie wspiera? sie? Constellation Network, kupuj?c tokeny od firmy blockchain z siedzib? w San Francisco.

Wiele technologii powstaje w odpowiedzi na ludzkie wymagania. Informacje mog? by? udost?pniane na arenie mi?dzynarodowej iw czasie rzeczywistym, ale czy s? one dok?adne i wiarygodne? Drugim problemem jest to, ?e osoby, firmy i spo?ecze?stwa jako ca?o?? s? zalewane informacjami w tempie wyk?adniczym. Wreszcie, istniej? znaczne trudno?ci w zakresie interoperacyjno?ci mi?dzy systemami generuj?cymi dane.

W rezultacie pilnie potrzebna jest warstwa sprawdzania faktów w cyklu ?ycia tworzenia danych. Konstelacja jest reakcj? i akceptacj? mocy wiedzy i danych. ale tak?e stanowi podstaw? dla samoorganizuj?cych si? i samorz?dnych systemów opartych na dok?adnych danych i informacjach.


<<Kup konstelacj?>>

O konstelacji

Constellation Network oferuje szyfrowanie du?ych zbiorów danych. Sie? Constellation Hypergraph Network oferuje elastyczny i bezpieczny zdecentralizowany system do oceny danych dla klientów biznesowych i sektora publicznego. Jest to pierwszy ca?kowicie zdecentralizowany, niesko?czenie skalowalny protokó? DAG.

Hypergraph koncentruje si? na cyfrowych wektorach zagro?e?, takich jak big data, IoT i transmisja danych. Zapewnia otwart?, zdecentralizowan? architektur? rynku danych, a tak?e oprogramowanie klasy korporacyjnej zapewniaj?ce pochodzenie i integralno?? danych. Jest bezpieczny, przyst?pny cenowo, skalowalny i prosty do w??czenia.

Rozwi?zanie infrastruktury oprogramowania eliminuje koszty finansowe i organizacyjne zwi?zane z niezabezpieczonymi potokami danych i niedok?adnymi danymi. Oferuje bezpieczn? i manipulacyjn? ?cie?k? audytu, która jednocze?nie sprawdza dane, umo?liwiaj?c wczesny wgl?d zespo?om zarz?dzaj?cym danymi, unikaj?c b??dnego rozumowania za pomoc? zautomatyzowanych systemów.

<<Kup konstelacj?>>

Co to jest konstelacja [DAG]?

Constellation to zdecentralizowana sie?, która umo?liwia firmom bezpieczn? obs?ug? i transport danych, jednocze?nie zapewniaj?c interoperacyjno?? po??czonych czujników i urz?dze?. Constellation jest jedynym skalowalnym, bezpiecznym rozwi?zaniem na przysz?o?? z wi?ksz? liczb? po??cze?, wi?ksz? centralizacj? i bardziej skoncentrowanym ryzykiem, gdy przetwarzanie danych idzie na brzeg.

Jest to skalowalna i bezpieczna metoda przetwarzania Big Data, która umo?liwia ??czenie starszych danych systemowych z danymi z istniej?cej infrastruktury chmury. W zwi?zku z tym Constellation oferuje nie tylko zdecentralizowane potoki danych z cyberbezpiecze?stwem, ale tak?e tworzy ?cie?ki audytu i panoram? na ?ywo stanu ka?dego ?ród?a danych.

<<Kup konstelacj?>>

Kim s? za?o?yciele Constellation [DAG]?

Constellation jest rozwijane przez czterech za?o?ycieli, których nazwiska to Ben Jorgensen, Wyatt Meldman-Floch, Benjamin Diggles i Mathias Goldmann.

Ben Jorgensen to przedsi?biorca i inwestor ze Stanów Zjednoczonych, który specjalizuje si? w nowych technologiach i sztuce kulinarnej. Urodzi? si? w Fort Wayne w stanie Indiana, a obecnie mieszka w rejonie zatoki San Francisco. Jego g?ównym celem jest tworzenie przedsi?biorstw, które s? zarówno trwa?e, jak i skalowalne, a jednocze?nie maksymalizuj? kreatywno?? twórcz? cz?owieka. ??czy humanistyczny punkt widzenia kulturowego z wykonalno?ci? ekonomiczn? w swoich projektach, dzi?ki swojej wiedzy akademickiej w zakresie antropologii, ekonomii i nauk politycznych. Obecnie jest prezesem i wspó?za?o?ycielem Constellation Network.

Mathias Goldmann jest wspó?za?o?ycielem i COO sieci Constellation Network.

Benjamin Diggles od ponad 20 lat zajmuje si? online, tworzeniem oprogramowania i projektowaniem cyfrowym, zarówno jako praktyk, jak i lider.

Wyatt Meldman-Floch jest wspó?za?o?ycielem i CTO sieci Constellation.

<<Kup konstelacj?>>

Co sprawia, ?e konstelacja jest wyj?tkowa?

Technologia ksi?gi rozproszonej firmy Constellation jest wyj?tkowa pod tym wzgl?dem, ?e umo?liwia bran?y mobilnej dostosowywanie rozwi?za? zwi?zanych z samochodami, co skutkuje lepszymi wynikami mi?dzy przedsi?biorstwami a konsumentami. Chocia? obecna technologia jest w stanie absorbowa? du?e ilo?ci danych, obecnie nie ma systemu rozproszonego, który by?by w stanie analizowa? i dostarcza? zmiany w czasie rzeczywistym w wielu ?ród?ach. Mówi?c najpro?ciej, Constellation to protokó?, który mo?e absorbowa? i organizowa? dane w celu zaspokojenia wymaga? pojawiaj?cych si? technologii mobilno?ci.

<<Kup konstelacj?>>

Gdzie mo?na kupi? Constellation [DAG]?

Mo?esz znale?? DAG z wielu gie?d. Je?li zastanawiasz si?, gdzie kupi? DAG, g?ównymi platformami do handlu DAG s? teraz KuCoin, HitBTC, Hotbit i LCX Exchange.

<<Kup konstelacj?>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? DAG za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu DAG za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy Hashgraph to DAG?

Protokó? plotkarski jest u?ywany przez Hashgraph do przekazywania informacji mi?dzy w?z?ami sieci i osi?gania konsensusu w sprawie transakcji. Historia tego, w jaki sposób te zdarzenia s? ze sob? po??czone za pomoc? ich macierzystych skrótów, co skutkuje ukierunkowanym acyklicznym wykresem (DAG) zwanym Hashgraph, jest znana jako plotka o plotkach.

Od jakich czynników zale?y cena sieci DAG [DAG]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? DAG.

<<Kup konstelacj?>>

Constellation Oficjalna strona internetowa – https://www.constellationnetwork.io/

Constellation Medium – https://medium.com/constellationlabs

Konstelacja na Twitterze – https://twitter.com/Conste11ation

Konstelacja Reddit – https://reddit.com/r/constellation


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne