Jak i gdzie kupi? Conflux Network (CFX): Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Conflux to wysokowydajny konsensusowy ?a?cuch bloków pierwszej warstwy, który wykorzystuje unikalny algorytm konsensusu Tree-Graph, aby umo?liwi? równoleg?e przetwarzanie bloków i transakcji w celu zwi?kszenia wydajno?ci i skalowalno?ci.

Conflux zapewnia wyj?tkow? przewag? firmom zak?adaj?cym i rozwijaj?cym si? w ca?ej Azji, ??cz?c zdecentralizowane gospodarki w celu wzmocnienia globalnego ekosystemu DeFi, jako jedyny chi?ski ?a?cuch bloków zgodny z przepisami, publiczny i niewymagaj?cy zezwole?.

<<Kup Conflux Network>>

O sieci Conflux

Fundacja Conflux zosta?a za?o?ona w 2018 roku, a zbieranie funduszy zgodne z przepisami zosta?o zako?czone w celu opracowania otwartej infrastruktury opartej na tym prze?omowym mechanizmie konsensusu. Conflux szybko sta? si? jedynym chi?skim publicznym, niewymagaj?cym pozwolenia blockchainem wspieranym przez pa?stwo.

Conflux (CFX) to najnowocze?niejszy ekosystem DeFi, którego celem jest promowanie transgranicznej, wielo?a?cuchowej wspó?pracy w azjatyckiej przestrzeni blockchain. Pod wieloma wzgl?dami sie? jest niezwyk?a. Warto zauwa?y?, ?e jest to obecnie jedyny w Chinach publiczny blockchain wspierany przez pa?stwo. Dlatego firma odgrywa wa?n? rol? w promowaniu edukacji i bada? w bran?y za po?rednictwem Shanghai Tree-Graph Research Institute

<<Kup Conflux Network>>

Co to jest sie? Conflux [CFX]?

Conflux Network to blockchain typu proof-of-work (POW), który próbuje rozwi?za? trilemat blockchain, zapewniaj?c zdecentralizowan?, bezpieczn? i skalowaln? sie?.

Chocia? technologie blockchain wci?? zyskuj? na popularno?ci w obszarze zdecentralizowanych finansów (DeFi), wiele z nich wci?? zmaga si? z trylemem blockchain. Skalowalno??, bezpiecze?stwo i decentralizacja to kwestie, którymi nale?y si? zaj??.

Sie? Conflux korzysta równie? z inteligentnych kontraktów Turing-complete, które umo?liwiaj? programistom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji na platformie. Chocia? jest to porównywalne z sieci? Ethereum, sie? Conflux generuje znacznie wi?ksz? przepustowo?? ni? Ethereum. W praktyce Conflux mo?e przetwarza? oko?o 4000 transakcji na sekund?.

<<Kup Conflux Network>>

Kim s? za?o?yciele Conflux Network [CFX]?

Conflux Network jest kierowany przez grup? wybitnych naukowców, naukowców i biznesmenów, którzy nale?? do najlepszych uniwersytetów na ?wiecie, w tym University of Toronto, MIT, Carnegie Mellon University i Tsinghua University.

Ich wiedza obejmuje mi?dzy innymi systemy rozproszone, informatyk?, cyberbezpiecze?stwo, szyfrowanie, teori? gier, ekonomi? i finanse.

Tree-Graph Blockchain Research Institute zosta? utworzony w celu prowadzenia bada? nad technologi? le??c? u podstaw sieci Conflux Network i zosta? za?o?ony przez jego programist?, Fan Longa i finansowany przez w?adze miejskie Szanghaju. G?ównym naukowcem Instytutu jest Andrew Chi-Chih Yao, znany informatyk, który jest jedynym zwyci?zc? chi?skiej nagrody Turinga.

<<Kup Conflux Network>>

Co sprawia, ?e CFX jest wyj?tkowy?

Conflux ma na celu rozwi?zanie niektórych z najbardziej pal?cych wyzwa?, przed którymi stoj? konsumenci kryptowalut i programi?ci Dapp. Ze wzgl?du na swoj? unikaln? architektur? techniczn? platforma mo?e oferowa? szereg us?ug, których inne sieci nie mog?.

Jednym z g?ównych problemów rozwi?zywanych przez Conflux (CFX) jest kompartmentalizacja. Bran?a DeFi szybko si? rozwija. Z drugiej strony ta ekspansja dzieje si? we wszystkich kierunkach i na wielu blockchainach. W wyniku chaosu inwestorzy ponosz? wi?ksze koszty przenoszenia aktywów mi?dzy sieciami. Conflux (CFX) to wielo?a?cuchowy protokó? interoperacyjno?ci. Korzystaj?c z sieci Shuttleflow, u?ytkownicy mog? wymienia? zasoby mi?dzy Ethereum, Binance Smart Chain, Huobi ECO Chain i OKEx Chain.

Inn? wa?n? kwesti?, któr? zajmuje si? Conflux (CFX), s? problemy ze zgodno?ci? programistów Dapp. Krypto-scape to miejsce w szybkim tempie. Conflux zapewnia sie? i narz?dzia dla programistów pracuj?cych nad kompatybilnymi technologiami DeFi. W ramach tej strategii zespó? utrzymuje ?cis?e i produktywne powi?zania z kluczowymi organami regulacyjnymi.

Strategia wielo?a?cuchowa Conflux pomaga równie? w rozwi?zywaniu problemów zwi?zanych z p?ynno?ci?, które wi??? si? z podzia?em na przedzia?y. Deweloperzy mog? teraz tworzy? wielo?a?cuchowe aplikacje Dapp, aby lepiej spe?nia? wymagania spo?eczno?ci inwestorów. Conflux pomaga w ten sposób ??czy? kupców i rynki na nowe i interesuj?ce sposoby.

<<Kup Conflux Network>>

Gdzie mo?na kupi? sie? Conflux [CFX]?

CFX jest przedmiotem obrotu na kilku gie?dach kryptowalut, jednak nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Jednak nadal mo?esz naby? t? walut?, kupuj?c najpierw Bitcoin, Ethereum lub USDT z dowolnej platformy wymiany, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje t? monet?.

Mo?esz kupi? Conflux Network z wielu platform wymiany. Binance to najbardziej znana nazwa w handlu tokenem Conflux Network. Inne wa?ne nazwy to Binance, OKEx, ZT, BKEX i Gate.io

<<Kup Conflux Network>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? CFX za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu sieci Conflux za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

W jaki sposób zabezpieczona jest sie? Conflux Network [CFX]?

Conflux Network wykorzystuje Proof of Work ze struktur? Tree-Graph, aby uczyni? go szybkim i bezpiecznym publicznym ?a?cuchem bloków.

Od jakich czynników zale?y cena sieci Conflux Network [CFX]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? sieci Conflux.

<<Kup Conflux Network>>

Oficjalna strona sieci Conflux – https://confluxnetwork.org/

Medium sieci Conflux – https://medium.com/@ConfluxNetwork

Twitter sieci Conflux – https://twitter.com/Conflux_Network

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne