Jak i gdzie kupi? Coin98 [C98] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Coin98 to zdecentralizowana platforma finansowa (DeFi), która zapewnia u?ytkownikom mo?liwo?ci wymiany mi?dzy ?a?cuchami, obstawiania i uprawy plonów.

W ci?gu ostatnich 24 godzin Coin98 straci? 3,77 procent swojej warto?ci. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 701,660,588 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #219. W obiegu znajduje si? 185 000 000 monet C98, o ??cznej liczbie 1 000 000 000 monet C98.

<<KUP Monet?98>>

O Coin98 C98

Gie?da Coin98 opisuje si? jako wielo?a?cuchowy agregator p?ynno?ci, który obs?uguje aktywa na ró?nych ?a?cuchach blokowych, w tym mi?dzy innymi Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Avalanche i Tron. Coin98 zawiera równie? portfel, który obs?uguje ponad 25 ró?nych sieci na komputerach Mac, PC lub smartfonach.

Wyrzutnia, us?uga po?yczek i po?yczek, megafarma, instrumenty pochodne na akcje i rynek NFT s? na mapie drogowej Coin98.

Ze wzgl?du na brak globalnego otwartego systemu finansowego, zespó? Coin98 wykona? swoj? misj? niewystarczaj?c?. Z drugiej strony, zespó? jedynie rozumia? istotno?? swojej pracy, aby u?atwi? jako rozwi?zanie jednego okienka dla zdecentralizowanego finansowania. zarabianie na stawkach, swapy mi?dzy ?a?cuchami i uprawa plonów.


<<KUP Monet?98>>

Co to jest Coin98 C98?

Coin98 obs?uguje ponad 20 ?a?cuchów bloków i ich natywne zasoby, umo?liwiaj?c u?ytkownikom poznanie ró?nych dost?pnych alternatyw. Koncepcja Coin98 zacz??a nabiera? kszta?tu na pocz?tku 2020 roku.

Poniewa? zdecentralizowane finanse osi?gn??y nowy poziom pod wzgl?dem uwagi u?ytkowników i warto?ci, wydawa?o si?, ?e jest to odpowiedni moment na uruchomienie nowego projektu.

Rami? Coin98 Ventures jest po?wi?cone wyszukiwaniu i wspieraniu programistów, którzy pracuj? nad blockchain i zdecentralizowanymi aplikacjami finansowymi.

<<KUP Monet?98>>

Kim s? za?o?yciele Coin98 C98?

Thanh Le (wczesny inwestor w THORChain, Band Protocol i Alpha Finance) i Vinh The Ngyuyen nale?? do za?o?ycieli Coin98 (Kytek Software). Khiem Dang, który jest równie? wspó?za?o?ycielem Kytek Software, jest CTO firmy.

<<KUP Monet?98>>

Co sprawia, ?e Coin98 C98 jest wyj?tkowy?

Coin98 przekroczy? standardy bran?owe, obs?uguj?c ponad 20 ró?nych ?a?cuchów bloków. Umo?liwia to Space Gate, most mi?dzy?a?cuchowy, który umo?liwia wymian? i transfery w ró?nych sieciach. Doczeka?o si? ju? kilku modyfikacji i b?dzie si? poprawia? w nadchodz?cych miesi?cach.

Istnieje równie? wprowadzenie monet C98, które u?atwi? obstawianie w kilku ?a?cuchach bloków. Coin98 mo?e ulepszy? ca?y swój ekosystem i zwróci? wi?ksz? uwag? na inicjatywy DeFi w innych systemach blockchain, wprowadzaj?c nowe modu?y AMM zapewniaj?ce stabilno?? i wdra?aj?c dodatkowe mosty mi?dzy ?a?cuchami.

<<KUP Monet?98>>

Gdzie mo?na kupi? Coin98 C98?

Handel Coin98 rozpocznie si? po sprzeda?y, zgodnie z publikacj? Binance. Poniewa? zespó? dystrybuuje tokeny za po?rednictwem Binance Launchpad, projekt ju? przyci?gn?? uwag? ponad 73 000 zarejestrowanych uczestników, co jest liczb? wyj?tkow?.


<<KUP Monet?98>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Coin98 C98

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Coin98 C98?

Moneta C98 jest wspierana przez Ethereum, Binance Smart Chain i Solana i jest dost?pna w formatach ERC-20, BEP-20 i SPL.

Czy moneta Coin98 C98 ma potencja? uderzenia 1 USD?

Binance utrzymywa? warto?? tokena do 0,075 w momencie debiutu C98. W tej chwili niemo?liwe jest oszacowanie ceny tokena, poniewa? wiele czynników, takich jak kr???ca poda? i zainteresowanie rynku, wp?ywa na okre?lenie ceny.

Ile monet Coin98 C98 znajduje si? obecnie w obiegu?

Token sieci Coin98, C98, jest tokenem narz?dzia lub zarz?dzania. Ca?kowita poda? wynosi 185 000 000, podczas gdy poda? p?yn?ca to 185 000 000. C98 ma ca?kowit? produkcj? oko?o 1 000 000 000 sztuk.

<<KUP Monet?98>>

Wniosek

Po samej ocenie w zakresie dzia?alno?ci inwestycyjnej w kryptowalutach, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Coin98 C98 zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 3,82 USD za token.

W porównaniu do rosn?cych warto?ci ró?nych walut handlowych, warto?? Coin98 C98 jest wystarczaj?ca, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego, C98 ewidentnie uczyni? handel op?acalnym ekonomicznie dla traderów.<<KUP Monet?98>>

Oficjalna strona Coin98 C98 - https://www.coin98.com/

Coin98 C98 Twitter - https://twitter.com/coin98_wallet

Coin98 C98 Reddit - https://reddit.com/r/Coin98Community/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne