Jak i gdzie kupi? Clover Finance [CLV] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Clover Finance, kolejny potomek parachainu Polkadot opartego na substratach, obiecuje wype?ni? luk? w zakresie zgodno?ci podczas opracowywania i dzia?ania w ramach blockchainów.

Obecna cena Clover Finance wynosi 1,45 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 73 979 868 USD. Nasze ceny CLV na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. Obecny ranking CoinMarketCap to #274, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 186 137 730 USD. W obiegu znajduje si? 128 777 778 monet CLV.

O Clover Finance CLV

Clover Finance powsta?o jako oprogramowanie desktopowe blockchain, aby u?atwi? u?ytkownikom korzystanie z czego? wi?cej ni? jednego produktu. Warstwa pami?ci, inteligentna warstwa kontraktowa, warstwa protoko?u DeFi i warstwa eApp tworz? sie?.

Sie? posiada równie? struktur? op?at za gaz opart? na to?samo?ci. Cz?sty u?ytkownicy mog? teraz p?aci? ni?sz? cen? gazu w zale?no?ci od tego, jak cz?sto korzystaj? z sieci.

Clover Finance to otwarte przedsi?wzi?cie, o którym decyduje ca?a spo?eczno??. Token CLV to wielofunkcyjny zasób w ekosystemie Clover Finance. CLV s?u?y do zarz?dzania i g?osowania nad ulepszeniami systemu.

<<KUP Finanse koniczyny>>

Co to jest Clover Finance CLV?

Clover pozwala po?rednikom w transakcji dzia?a? w imieniu nadawcy i pokrywa? ceny gazu w walucie bazowej, jednocze?nie otrzymuj?c zwrot w denominowanym sk?adniku aktywów.

Op?aty transakcyjne s? odliczane od aktywów b?d?cych przedmiotem transakcji, gdy stosowana jest ta metoda.

Clover Finance (CLV), cz?sto znana jako Clover, to platforma blockchain. Daje aplikacjom opartym na substratach kompleksow?, ?atw? w u?yciu infrastruktur? blockchain, a tak?e platform? zgodn? z EVM.

<<KUP Finanse koniczyny>>

Kim s? za?o?yciele Clover Finance CLV?

Viven Kirby, Norelle Ng i Burak Keçeli s? g?ównymi twórcami inicjatywy Clover. Dyrektorem projektu Clover Finance jest Kirby, do?wiadczony strateg aplikacji dla przedsi?biorstw.

<<KUP Finanse koniczyny>>

Co sprawia, ?e Clover Finance CLV jest wyj?tkowy?

Warstwa pami?ci, warstwa generatora kodu, sk?adnik protoko?u DeFi i warstwa eApp tworz? sie?. Jego warstwa eApp (aplikacja zewn?trzna, potomek dApps) umo?liwia programistom instalowanie eApps bez konieczno?ci korzystania z dodatkowych serwerów wirtualnych lub opó?nie? sieciowych.

Posiadacze tokenów CLV mog? korzysta? z instalacji jednym klikni?ciem, aby g?osowa? na weryfikatorów w?z?ów w sieci. Walidatory s? nominowane przy u?yciu warstwy konsensusu proof-of-stake (PoS), co oznacza, ?e posiadacze walut CLV mog? ryzykowa? swoje aktywa, aby potwierdzi? p?atno?ci w architekturze weryfikatora sieci Clover.

<<KUP Finanse koniczyny>>

Gdzie mo?na kupi? Clover Finance CLV?

Clover Finance (CLV) mo?na obecnie naby? bezpo?rednio w walutach fiducjarnych na czo?owych scentralizowanych gie?dach lub za pomoc? rzutu monet? na ró?nych gie?dach. Obecnie niektóre z najpopularniejszych gie?d do handlu Clover Finance obejmuj?; Binance, Coinbase Exchange, OKEx, KuCoin, FTX, Hotcoin Global, Gate.io i Bithumb Global.<<KUP Finanse koniczyny>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Clover Finance CLV

Ile monet Clover Finance CLV znajduje si? obecnie w obiegu?

W obiegu znajduje si? oko?o 128 777 778 tokenów CLV, jednak mo?liwa b?dzie ??czna liczba 1 000 000 000 tokenów CLV.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Clover Finance CLV?

Framework Substrate i innowacja parachain Polkadot wdro?ona przez Clover stale dodaje dodatkowe bezpiecze?stwo wraz z szybko?ci? danych transakcyjnych do sieci Clover.

Od jakich czynników zale?y cena CLV Clover Finance?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? CLV.

<<KUP Finanse koniczyny>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Clover Finance CLV zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,41 USD za token.

Zwi?kszona warto?? Clover Finance CLV wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego CLV z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Finanse koniczyny>>


Clover Finance Oficjalna strona CLV — https://clover.finance/

Clover Finance CLV Twitter - https://twitter.com/clover_finance

Clover Finance CLV Medium - https://medium.com/projectclover
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne