Avatar

Opublikowany

włączony

Clearpool to zdecentralizowany uk?ad sektorów kapita?owych, co oznacza zmian? wykorzystania niezabezpieczonej p?ynno?ci.

<<Kup Clearpool>>

O Clearpool

Zdecentralizowane rozwi?zania, takie jak Clearpool, maj? na celu zmian? obecnej prezentacji kredytowej i rozwi?zanie problemu nadzabezpieczenia. Clearpool to godne uwagi porozumienie, które ogranicza szanse kontrahenta dla klientów, ??cz?c TradFi i DeFi w sposób rentowny, przeprowadzaj?c zarz?d i wspieraj?c uzgodnienia.

Misj? Clearpool jest ??czenie p?ynno?ci DeFi z tradycyjnymi rynkami finansowymi. Istnieje wiele przeszkód, które fani DeFi musz? pokona?, aby uzyska? dost?p do p?ynno?ci. DeFi to stosunkowo nowa dziedzina w porównaniu do bardziej ugruntowanych odpowiedników. Nie ma wiarygodnych ratingów kredytowych, ocen ryzyka i tym podobnych. Celem Clearpool jest, aby po?yczki na rynku DeFi by?y równowa?ne tradycyjnym po?yczkom.

<<Kup Clearpool>>

Co to jest Clearpool [CPOOL]?

Token CPOOL — CPOOL to token narz?dziowy i administracyjny dla konwencji Clearpool. - Posiadacze CPOOL b?d? decydowa? o bia?ej li?cie nowych po?yczkobiorców, cyklu, który kwalifikuje cz?onków do zdobycia dodatkowych CPOOL poprzez konspiracj? motywacyjn?. - Oznakowanie CPOOL b?dzie czynno?ci? niezb?dn? dla po?yczkobiorców, którzy powinni postawi? miar? CPOOL, aby dosta? si? do przestrzeni konwencji, w której mog? z?o?y? propozycj? wpisania na bia?? list?. Dostawcy p?ynno?ci zapewniaj? dodatkowe nagrody CPOOL, podnosz?c op?aty za po?yczki w puli do kusz?cego poziomu. - Clearpool zg?osi program wykupu, w którym cz??? dochodu z konwencji zostanie wykorzystana na zakup CPOOL na otwartym rynku, aby niesko?czenie wspiera? pule nagród.

<<Kup Clearpool>>

Kim s? za?o?yciele Clearpool [CPOOL]?

Clearpool jest pomys?em Roberta Alcorna i Alessio Quagliniego, którzy byli wcze?niejszymi wspó?pracownikami w banku i którzy maj? szerokie zaanga?owanie w kierowanie zadaniami i firmami zwi?zanymi z cyfrowym pieni?dzem.

Ekipa nadzorcza Clearpool sk?ada si? z g??boko do?wiadczonych ekspertów ze zwyczajowych fundacji zajmuj?cych si? pieni?dzmi, fintechami, nabywcami i innowacyjnymi fundacjami blockchain.

Robert Alcorn, CFA - CEO

- Ponad 20 d?ugich okresów do?wiadczenia biznesowego - 12 lat do?wiadczenia w ?wiatowych sektorach biznesu monetarnego - Do?wiadczenie w sektorach kapita?owych, p?ynno?ci i bezpiecze?stwa kadry kierowniczej oraz gwarancja wymiany posiadacza karty CFA i absolwenta MIT Fintech Future Commerce.

Jakob Kronbichler — CCO — Historia wysy?ania i skalowania ró?nych nowych firm dla Rocket Internet w wielu krajach — Ekspert w zakresie rozwoju biznesu i techniki „go-to-showcase” — Do?wiadczony w udzielaniu po?yczek dobrowolnych podczas pracy na stanowiskach kierowniczych w Aspire, SEA nap?dzaj?cych biznes Neobank

Pavel Ivanov - CTO - In?ynier Blockchain z 11-letnim do?wiadczeniem, 5 latami zaanga?owania w grupy kieruj?ce - Rywalizowa? i wygrywa? ró?ne hackathony, w tym odniós? sukces na ETH Waterloo 2017 i 2018

<<Kup Clearpool>>

Co sprawia, ?e Clearpool jest wyj?tkowy?

Clearpool to zdecentralizowany ekosystem rynków kapita?owych, w którym kredytobiorcy instytucjonalni mog? uzyska? niestabilne kredyty bezpo?rednio z systemu biologicznego DeFi. Clearpool przedstawia unikalny model premium, nap?dzany przez si?y rynkowe.

Dostawcy p?ynno?ci w Clearpool mog? uzyska? kusz?ce zyski, a koszty finansowania puli s? zwi?kszone o dodatkowe nagrody LP wyp?acane w CPOOL - tokenie u?ytkowym i administracyjnym Clearpool.

Tokeny Clearpool LP, zwane cpTokens, s? blokami strukturalnymi dla aran?acji tokenizowanych kredytów, które zapewni? Clearpool LP zagro?enie dla kadry kierowniczej i zdolno?ci wspieraj?cych.

Poniewa? coraz wi?cej przedsi?biorstw rozumie korzy?ci, jakie zdecentralizowane pieni?dze mog? przynie?? ich stowarzyszeniom, Clearpool zapewni nowej in?ynierii do pracy ze strumieniami mi?dzy 120 bilionami dolarów zwyczajowych sektorów biznesu kapita?owego a prosperuj?cym systemem biologicznym DeFi.


<<Kup Clearpool>>

Gdzie mo?na kupi? Clearpool [CPOOL]?

Najlepsze platformy kryptowalutowe do handlu akcjami Clearpool to obecnie KuCoin, Gate.io, ZT, Uniswap (V3) i Hoo. Co wi?cej, funkcja grywalizacji platformy pozwala u?ytkownikom zdobywa? tokeny Clearpool za publikowanie uczciwych recenzji.

Cz?sto Zadawane Pytania

Ile monet Clearpool jest w obiegu?

Miliard tokenów CPOOL zosta? wyprodukowany w momencie powstania 28 kwietnia 2021 r., kiedy Clearpool zadebiutowa? w swojej walucie. W obiegu znajduje si? obecnie 41 375 000 tokenów CPOOL.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Clearpool [CPOOL] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Clearpool [CPOOL]?

Wloty i wyloty gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? Clearpool.

<<Kup Clearpool>>

Oficjalna strona Clearpool – https://clearpool.finance/

Oficjalny Twitter Clearpool – https://twitter.com/ClearpoolFin

Oficjalne medium Clearpool – https://clearpool.medium.com/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne