Avatar

Opublikowany

włączony

Civilization, gra RPG o tematyce fantasy na BSC i Polygon, to lukratywny biznes. U?ytkownicy mog? jednocze?nie dobrze si? bawi? i zarabia? dzi?ki ekosystemowi Civilization, który ??czy gry NFT z technologi? DeFi.

<<Kup cywilizacj? [CIV]>>

O cywilizacji [CIV]

CIV ma wysokie aspiracje, pierwszym z nich jest zmiana stawki i inwestycji poprzez zastosowanie strategii opartej na DEX. Zamiast polega? na ludzkiej grupie traderów i badaczy, wykorzystuje w 100% kontrolowany kod i skomputeryzowany wybór wielu strategii, co skutkuje najwy?szym mo?liwym zyskiem przy najni?szym mo?liwym ryzyku, a jednocze?nie jest niezwykle prosty w u?yciu. Konsekwencje tego mog? mie? wp?yw daleko poza sfer? kryptowalut.

CIV ma na celu rozwi?zanie niektórych z najbardziej znacz?cych nieefektywno?ci innych przedsi?wzi?? kryptowalutowych, które cz?sto polegaj? na ci?g?ym dodawaniu nowych uczestników w celu utrzymania zwrotu z inwestycji lub na wyrafinowanym spalaniu tokenów, op?atach transakcyjnych i innych krótkoterminowych gad?etach, aby osi?gn?? swoje cele. W opinii spo?eczno?ci Cywilizacji musi istnie? jakie? zewn?trzne ?ród?o pieni?dzy. CIV generuje przychody ze ?róde? innych ni? w?asny ekosystem, zapewniaj?c w ten sposób samowystarczalne otwarcie dla wszystkich zaanga?owanych stron.

<<Kup cywilizacj? [CIV]>>

Czym jest cywilizacja [CIV]?

W bran?y finansowej Cywilizacja zosta?a nazwana „P?on?cym Cz?owiekiem Finansów”. Cywilizacja to najwi?ksza na ?wiecie pierwsza zdecentralizowana inwestycja kapita?owa. CIV to skrót od Community Investment Vehicle, która by?a pierwsz? na ?wiecie instytucj? finansow?, która by?a w?asno?ci? i by?a zarz?dzana wy??cznie przez inwestorów, kiedy zosta?a za?o?ona.

Celem CIV jest stworzenie pierwszego na ?wiecie funduszu Dex, który zrewolucjonizuje obstawianie, a inwestowanie odbywa si? przy u?yciu w 100% kontrolowanego kodu, a ostatecznie zautomatyzowanego wyboru wielu strategii w celu uzyskania maksymalnego dochodu przy najmniejszym ryzyku.

<<Kup cywilizacj? [CIV]>>

Kim s? za?o?yciele cywilizacji [CIV]?

System aspiruje do miana pierwszego i jedynego ca?kowicie DEX Fund na ?wiecie, co oznacza, ?e b?dzie anonimowy i oparty na kodzie oprogramowania. Deweloperzy inspirowali si? Ryoshi, a tak?e niezwyk?ym przedsi?wzi?ciem rodziny Shiba i rozpocz?li dok?adnie rok od Shiba Inu: projektanci nie mieli zewn?trznych zwolenników ani znacz?cych inwestorów, a zrobili to celowo.

Za?o?yciele twierdz?, ?e stworzyli precyzyjnie dostrojony akt równowagi programów motywacyjnych, aby wszyscy wspó?pracowali ze sob? w anonimowy sposób bez pozwolenia, dla obopólnej korzy?ci wszystkich – akcjonariuszy, brokerów, firm marketingowych, artystów, memów i dam, projektantów i ekonomistów. doradcy z ca?ego ?wiata – w celu maksymalnego wykorzystania potencja?u platformy. Zdolno?? do wykorzystania energii sztucznej inteligencji (AI), aby rozpocz?? otwieranie niesko?czonej liczby technik handlowych i inwestycji kapita?owych w dziedzinie kryptowalut; ca?kowicie bez zaufania i bez konieczno?ci pok?adania zaufania w jednej osobie lub instytucji.

<<Kup cywilizacj? [CIV]>>

Co sprawia, ?e cywilizacja [CIV] jest wyj?tkowa?

Jest dost?pny tylko do handlu jako CIV na blockchainie Ethereum, który jest jedynym blockchainem, który jest naprawd? w 100% zdecentralizowany. Mi?kki start i ?adne wydatki marketingowe nie zosta?y wykorzystane do rozkr?cenia pi?ki, a token ma sta?? liczb? 300 milionów tokenów, z których wszystkie zosta?y wydane, a nast?pnie spalone na zawsze, aby chroni? przed niebezpiecze?stwem ci?gni?cia dywanu. Zakup tokena jest zasadniczo taki sam jak zakup akcji w firmie, co przek?ada si? na posiadanie ca?o?ci udzia?u w projekcie funduszu.

Nowa koncepcja funduszu Dex zostanie zbudowana na zasadach wspólnoty i kodeksu. Jest to w przeciwie?stwie do standardowego funduszu fiat-money, który zwykle obraca si? wokó? szanowanego, dobrze znanego personelu z tajnymi/wy??cznymi koncepcjami, osobistej sieci, rzeczywistych dochodów i zorganizowanego hierarchicznego systemu dowodzenia i kontroli.

<<Kup cywilizacj? [CIV]>>

Gdzie mo?na kupi? cywilizacj? [CIV]?

Civilization [CIV] mo?na kupi? na gie?dach kryptowalut, w tym BitMart, Uniswap (V2), ProBit Global, Bittrex i ShibaSwap.

Cz?sto Zadawane Pytania

Ile monet Civilization [CIV] jest w obiegu?

Ca?kowita poda? monet CIV wynosi 300 000 000, a maksymalna poda? 300 000 000.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system Civilization [CIV]?

Planowane jest uruchomienie CIV w drugim kwartale tego roku, jako zaawansowanej platformy handlu i ustalania stawek do zarz?dzania arbitra?em puli p?ynno?ci Uniswap v3, a same wyniki daj? 1 procent dziennych odsetek sk?adanych na kontrakt. Przyczynia si? to do rozwoju funduszu komunalnego, który stanowi? podstaw? ci?g?ego i bezpiecznego trybu obrotu.

Od jakich czynników zale?y cena Civilization [CIV]?

Wloty i wyloty wymiany, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat ekologiczny to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Civilization [CIV].

<<Kup cywilizacj? [CIV]>>

Oficjalna strona Civilization [CIV] – https://www.civfund.org/

Cywilizacja [CIV] Oficjalny Twitter – https://twitter.com/civfund

Cywilizacja [CIV] Oficjalny Reddit – https://reddit.com/r/civfundCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne