Jak i gdzie kupi? Civic [CVC] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Civic to technologia zarz?dzania dost?pem wymagana przez blockchain, która zapewnia osobom i organizacjom narz?dzia potrzebne do zarz?dzania i ochrony danych dotycz?cych to?samo?ci osobistej.

Obecna cena Civic wynosi 0,599989 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 558 927 290 USD. Ceny CVC na USD s? aktualizowane automatycznie. W ci?gu ostatnich 24 godzin Civic straci? 6,01 proc. swojej warto?ci.

Obecny ranking CoinMarketCap to #155, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 401,992,830 USD. Istnieje 670.000.000 walut CVC.

<<KUP Obywatelskie>>

O obywatelskim CVC

Rozwi?zanie do weryfikacji to?samo?ci firmy Civic wykorzystuje technologi? rozproszonej ksi?gi do zatwierdzania u?ycia to?samo?ci w czasie rzeczywistym i udost?pniania informacji partnerom Civic tylko po udzieleniu przez u?ytkownika zgody.

Ekosystem Civic jest zasilany przez jedyny w swoim rodzaju token u?ytkowy o nazwie Civic token (CVC), który s?u?y do rozliczania transakcji zwi?zanych z to?samo?ci? mi?dzy uczestnikami Civic, takimi jak klient i operator sieci bezprzewodowej.

Civic zosta? zaprojektowany, aby umo?liwi? u?ytkownikom ?atw? weryfikacj? ich to?samo?ci z dostawcami us?ug przy jednoczesnym zachowaniu pe?nego dost?pu do danych osobowych istotnych dla klienta.

<<KUP Obywatelskie>>

Co to jest obywatelskie CVC?

Platforma ma na celu przedefiniowanie sposobu, w jaki my?limy o weryfikacji to?samo?ci, oferuj?c u?ytkownikom wi?ksz? kontrol? nad ich danymi osobowymi i umo?liwiaj?c im dost?p do ró?nych us?ug bez konieczno?ci ujawniania nadmiernych ilo?ci danych osobowych.

U?ytkownicy mog? zdobywa? tokeny CVC za szereg dzia?a?, takich jak rejestracja w us?udze za po?rednictwem platformy lub wprowadzanie nowych u?ytkowników, podczas gdy walidatorzy mog? zdobywa? CVC za uwierzytelnianie dokumentów dla dostawców us?ug.

Civic zosta? wydany w 2018 roku po udanej pierwszej ofercie monet (ICO) w poprzednim roku.

<<KUP Obywatelskie>>

Kim s? za?o?yciele Civic CVC?

Vinny Lingham i Jonathan Smith po??czyli si?y, aby w 2015 roku rozwin?? Civic.

Oprócz za?o?ycieli, zespó? Civic sk?ada si? z wielu utalentowanych osób, w tym dyrektora operacyjnego Chrisa Harta, który ma ponad dwudziestoletnie do?wiadczenie w finansach seniorów i wcze?niej pe?ni? funkcj? dyrektora finansowego w Guidebook i Nextag.

<<KUP Obywatelskie>>

Co sprawia, ?e obywatelskie CVC jest wyj?tkowe?

Portfel Civic to portfel kryptograficzny na smartfony, który integruje wiele znanych kryptowalut, w szczególno?ci Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i US Dollar Coin (USDC) (USDC).

Program mo?e by? równie? u?ywany jako narz?dzie do zarz?dzania to?samo?ci? cyfrow? i jest obj?ty polis? ubezpieczeniow? Bitcoin o warto?ci 1 miliona USD od Coincover

.

W?asne urz?dzenie u?ytkownika, za pomoc? którego klienci ograniczaj? dost?p do swoich danych, chroni to?samo?? cyfrow? zabezpieczon? za pomoc? aplikacji Civic.

Gdzie mo?na kupi? obywatelskie CVC?

Moneta CVC jest do?? p?ynna i mo?na j? kupi? na ró?nych platformach wymiany, w tym Binance, Coinbase Pro i Huobi Global. Tether (USDT), korea?ski won (KRW) i Bitcoin to najcz??ciej wymieniane waluty (BTC).

<<KUP Obywatelskie>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce obywatelskiego CVC

Ile monet obywatelskich CVC znajduje si? obecnie w obiegu?

330 milionów tokenów przydzielonych Civic nie zosta?o jeszcze wydanych do grudnia 2020 r. Obecnie s? one przechowywane w portfelu Ethereum z wieloma podpisami, który mo?na ?ledzi?.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje obywatelska CVC?

CVC jest obs?ugiwany przez blockchain Ethereum, który jest powszechnie uwa?any za jedn? z najbardziej zdecentralizowanych i bezpiecznych sieci dowodu pracy (POW) u?ywanych obecnie jako token ERC-20.

Od jakich czynników zale?y cena obywatelskiego CVC?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? UTK.

<<KUP Obywatelskie>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Civic CVC zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,605 USD za token.

Dlatego te? jest ca?kiem bezpieczne do przewidzenia, jak sama nazwa wskazuje, Civic z?agodzi? twoje potrzeby w zakresie handlu cywilnego, jednocze?nie daj?c nowicjuszom i profesjonalistom mo?liwo?? ufania w ich nierozerwalne po??czenie
<<KUP Obywatelskie>>


Oficjalna strona Civic CVC - https://www.civic.com/

Obywatelski CVC Twitter - https://twitter.com/civickey

Obywatelski CVC Reddit - https://reddit.com/r/civicplatform


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne