Jak i gdzie kupi? szympiona (BNANA) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Szympion to Twój wszechstronny mistrz kryptowalut. Handluj, inwestuj, kupuj, p?a? i b?d? na bie??co z wiadomo?ciami o kryptowalutach, korzystaj?c z cyfrowego portfela. Szympion to inicjatywa spo?eczno?ci, która ma na celu zdefiniowanie p?atno?ci cyfrowych w nadchodz?cym okresie. Tokeny szympansów s? obs?ugiwane przez dostosowany system p?atno?ci oparty na sieci Ethereum, który zapewnia szybkie p?atno?ci przy niewiarygodnie niskich kosztach.

<<Kup szympiona>>

O szympionie

Ka?da firma ma histori? triumfów i b??dów, które doprowadzi?y do lepszego zrozumienia bran?y i nowych metod jej ulepszania; Blockchain Bank nie jest wyj?tkiem.

Przed uruchomieniem Blockchain Bank zespó? za?o?ycielski pracowa? w bran?y programistycznej od 2001 roku, zaczynaj?c od Shopping Cart Elite. Przekszta?ci?a si? w dobrze prosperuj?c? firm? zajmuj?c? si? oprogramowaniem i us?ugami, zatrudniaj?c? przez lata ponad 450 pracowników.

W 2017 roku zespó? za?o?y? Nice Capital, firm? zajmuj?c? si? inwestowaniem w anio?y, skoncentrowan? na firmach zajmuj?cych si? handlem elektronicznym i technologiami kryptograficznymi. Od tego czasu Nice Capital uczestniczy? w setkach przedsi?wzi??, w tym w 3 milionach dolarów inwestycji w rozwój Blockchain Bank (Chimpion).

<<Kup szympiona>>

Co to jest szympans [BNANA]?

Misj? firmy Chimpion jest umo?liwienie firmom i konsumentom rozkwitu w globalnej gospodarce opartej na technologii blockchain. Szympion u?atwia firmom czerpanie korzy?ci z handlu za pomoc? kryptowaluty, upraszczaj?c proces sprzeda?y za pomoc? kryptowaluty. Sprzedawcy mog? unikn?? wysokich kosztów przetwarzania p?atno?ci i znacznych opó?nie? zwi?zanych z tradycyjnym handlem elektronicznym, korzystaj?c z krypto-handlu.

Chimpion jest gotów na nowo zdefiniowa? e-commerce, dzi?ki sprawdzonej technologii od Shopping Cart Elite. Kilka sklepów w Stanach Zjednoczonych, w tym Marks Jewellers, Mahone's Wallpapers Shop, NewParts, Rosetta Coffee i inne, ju? przyj??o system Chimpion do obs?ugi p?atno?ci bitcoinami.


<<Kup szympiona>>

Kim s? za?o?yciele firmy Chimpion [BNANA]?

Zespó? zdaje sobie spraw?, ?e zaufanie i bezpiecze?stwo s? ze sob? nierozerwalnie zwi?zane, dlatego pozyskali?my pomoc najlepszych in?ynierów i specjalistów ds. bezpiecze?stwa z ca?ej naszej sieci, aby pomogli nam zbudowa? Blockchain Bank.

Zespó? obieca?, ?e Blockchain Bank b?dzie zawsze sprawny i bezpieczny.

Igor Soshkin jest dyrektorem generalnym i dyrektorem finansowym firmy Chimpion. Przez 20 lat pracowa? jako CEO wiod?cych firm.

Stanley Katovich, CTO, ma 20-letnie do?wiadczenie w technologii i sprz?cie.

Alex Arnaut, CMO, ma 10-letnie do?wiadczenie w prowadzeniu kampanii marketingowych.

Anton Zakharov, COO, ma 6-letnie do?wiadczenie w kierowaniu zespo?ami wsparcia technicznego.

<<Kup szympiona>>

Co sprawia, ?e szympion jest wyj?tkowy?

Chimpion to cyfrowy system walutowy z zastrze?on? infrastruktur? e-commerce, który oferuje firmom prosty, ale pot??ny system rozlicze? kryptowalut.

Sprzedawcy mog? korzysta? z unikalnej technologii firmy Chimpion do tworzenia pe?noprawnych witryn e-commerce i otrzymywania p?atno?ci w kryptowalutach online, z mo?liwo?ci? dostosowania warto?ci waluty bazowej do wybranej przez siebie monety.

Chimpion zapewnia firmom p?ynne po??czenie ze ?wiatem handlu cyfrowego dzi?ki wbudowanemu systemowi nagród i dedykowanemu portfelowi.

Bez dodatkowych wtyczek sprzedawcy szympionów mog? publikowa? przedmioty i wy?wietla? aukcje przy u?yciu bitcoin jako waluty podstawowej. Kursy wymiany kryptowalut s? aktualizowane w czasie rzeczywistym za pomoc? naszego zaawansowanego API.

Dla detalistów z globalnymi ?a?cuchami dostaw handel elektroniczny mo?e by? nieprzyjemny ze wzgl?du na ci?g?e konflikty handlowe, niepewn? inflacj? i zmieniaj?ce si? stopy procentowe. Szympion daje handlowcom mo?liwo?? dywersyfikacji strumieni przychodów, niezale?nie od tego, czy handluj? fiducjarnymi, czy kryptowalutami.


<<Kup szympiona>>

Gdzie mo?na kupi? szympiona [BNANA]?

BNANA by?a przedmiotem obrotu na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, nie mo?na kupi? BNANA bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Ale nadal mo?esz naby? t? walut?, najpierw kupuj?c Bitcoin na dowolnym wymienniku fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje t? monet?. Obecnie BNANA jest dost?pna na platformach gie?dowych, takich jak ZG.com, Mercatox i Crex24.

<<Kup szympiona>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? BNANA za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu BNANA za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy istnieje sposób na szybkie zdobycie BNANA w Europie?

Tak, Europa jest jednym z najwygodniejszych obszarów do nabycia kryptowaluty. Istniej? nawet banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? pieni?dze na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena BNANA?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? BNANA.

<<Kup szympiona>>

Chimpion Oficjalna strona internetowa – https://www.chimpion.io/

Szympion na Twitterze – https://twitter.com/chimpionioCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne