Jak i gdzie kupi? Chiliz [CHZ] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Chiliz (CHZ) to ostatnio szum w spo?eczno?ci kryptowalut, a wraz ze wzrostem popularno?ci rewolucyjnej kryptowaluty coraz wi?cej osób poszukuje najlepszych miejsc do nabycia Chiliz.

Wielu inwestorów chce kupi? Chiliz, zanim znajdzie si? na li?cie 100 najlepszych na CoinMarketCap, poniewa? jego kapitalizacja rynkowa nadal ro?nie.

W tym po?cie dowiesz si? wszystkiego o tym, co czyni Chiliz wyj?tkowym, a tak?e o tym, jak szybko i ?atwo kupi? Chiliz.


<<KUP CHZ>>

O Chilizie [CHZ]

Chiliz (CHZ) aspiruje do miana wiod?cego na ?wiecie dostawcy us?ug blockchain dla sportu i rozrywki. Jest to kryptowaluta, która nap?dza tablic? interakcji fanów sportu Socios.com, która jest w pe?ni zbudowana na blockchainie Chiliz i wykorzystuje monet? CHZ jako jedyn? gie?d? na platformie.

Fani mog? kupowa? spersonalizowane tokeny kibica z kilku najwi?kszych i najbardziej rozpoznawalnych na ?wiecie franczyz sportowych, w tym FC Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, AS Roma, Galatasaray i Atlético de Madrid, a tak?e z profesjonalnych lig walki, takich jak UFC i kluby e-sportowe jak Team Heretics.

<<KUP CHZ>>

Co to jest Chiliz [CHZ]?

Chiliz to firma zajmuj?ca si? technologiami finansowymi blockchain w bran?y sportowej i rozrywkowej. Socios.com, us?uga, w której fani pi?ki no?nej i e-sportu mog? zarz?dza? swoimi ulubionymi graczami, turniejami, grami i zaj?ciami, jest zbudowana na platformie.

U?ytkownicy, którzy kupi? Fan Tokeny na Socios.com, mog? u?y? ich do g?osowania na swoje ulubione zespo?y i kwalifikowa? si? do otrzymywania zach?t zespo?owych i uznania w oparciu o zaanga?owanie.

Blockchain Chiliz s?u?y do tworzenia wszystkich tokenów fanów, a blockchain Chiliz s?u?y równie? do przeprowadzania wszystkich ankiet na platformie.


Kim s? za?o?yciele Chiliz [CHZ]?

Zespó? Chiliz sk?ada si? z ponad 100 specjalistów z ró?nych bran? z 27 ró?nych krajów i stale si? rozwija.

Chiliz ma obecnie ponad 80 pracowników reprezentuj?cych 29 narodowo?ci. Prowadz? aktywne operacje w Turcji, Hiszpanii, Korei Po?udniowej i Brazylii, a tak?e cz?onków zespo?u w Wielkiej Brytanii i Szwecji oraz ich centrali na Malcie.

Aktywuj? równie? dodatkowe sektory sportu i rozrywki, w tym niedawno uruchomiony PFL, aby zobaczy?, jak mog? zdoby? inne firmy sportowe.


<<KUP CHZ>>

Co sprawia, ?e Chiliz jest wyj?tkowy?

Chiliz jest bezsprzecznie warto?ciow? kryptowalut?, w któr? mo?na si? zaanga?owa?. Moneta CHZ ma nie tylko bardzo wyj?tkowy i powa?ny przypadek u?ycia, ale ma równie? ogromn? liczb? niezwykle strategicznych wspó?pracy, co oznacza, ?e cena CHZ prawie na pewno b?dzie nadal ros?a w przysz?y.

Fani mog? kupowa? te spersonalizowane monety fanów za $ CHZ, w?asne pieni?dze na platformie, które daj? u?ytkownikom si?? wyboru ?yciowego, umo?liwiaj?c im udzia? w ankietach transmitowanych przez partnerów w aplikacji.

Po premierze w 2020 roku i pó?niej fani b?d? mieli dost?p do ekskluzywnych nagród i spektakularnych wra?e?, a tak?e elementów grywalizacji, po??cze? spo?eczno?ciowych i tabel wyników.

Gdzie mo?na kupi? Chiliz [CHZ]?

Chiliz mo?na kupi? na Coinuma za pomoc? Bitcoina lub Tethera, wi?c mo?esz zasili? swoje konto bezpo?rednio jedn? z tych kryptowalut lub dowoln? inn? monet? z obszernej listy obs?ugiwanych tokenów Coinuma, które mo?esz nast?pnie wymieni? na Bitcoin lub Tether.

Najpierw musisz kupi? kilka cyfrowych monet, takich jak Bitcoin (BTC). Mo?esz szczegó?owo rozwa?y? dwie najpopularniejsze transakcje fiat-to-crypto, Uphold.com i Coinbase.

Obie gie?dy korzystaj? z w?asnych struktur i funkcji op?at. Sugeruje si? przetestowanie obu z nich i wybranie tego dla siebie.


<<KUP CHZ>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Gdzie mog? kupi? Chiliz [CHZ] za gotówk??

Nie, mo?esz kupowa? monety i wymienia? je na token CHZ.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Chiliz [CHZ] w Europie?

BitPanda to najwygodniejszy sposób na zakup Chiliz (CHZ) i jest to najlepszy wymiennik dla Europejczyków. U?ytkownicy spoza tego regionu nie s? akceptowani.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Chiliz [CHZ]?

Binance to jedna z wielu platform, które zapewniaj? najni?sze stawki za token CHZ.

<<KUP CHZ>>

Wniosek

Chiliz to krypto, którego warto?? stale ro?nie w ci?gu ostatnich kilku miesi?cy. Nie dotar? jeszcze do Top 100 CoinMarketCap, ale jest ca?kiem prawdopodobne, ?e zrobi to w nadchodz?cych latach. Wiele osób uwa?a, ?e teraz jest najlepszy czas, aby zainwestowa? w Chiliz, poniewa? nadal jest dost?pny w niskiej cenie.

<<KUP CHZ>>

Oficjalna strona Chiliz https://www.chiliz.com/en/

Konto Chiliz na Twitterze https://twitter.com/chiliz

Chiliz EtherScan https://etherscan.io/token/0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af

<<KUP CHZ>>


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne