Jak i gdzie kupi? Celsjusza [CEL] ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Je?li chcesz kupi? Celsjusza (CEL), b?dziesz potrzebowa? Bitcoina (BTC) lub Ethereum (ETH) do celów ekonomicznych.

W tym artykule przeanalizowa?em Binance, znan? gie?d? kryptowalut, aby pomóc Ci znale?? najlepsze miejsca do zakupu kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej lub konta bankowego. Rzu? okiem i poznaj najlepsze strategie handlu bitcoinami.


<<Kup Celsjusza>>

o Celsjusza

Celsius (CEL) to kompleksowa platforma us?ug bankowych i finansowych u?ytkownika kryptowaluty. Rozpocz?? si? w czerwcu 2018 r. i oferowa? us?ugi, takie jak po?yczki i p?atno?ci w stylu portfela oraz nagrody za deponowanie kryptowaluty.

Co to jest Celsjusz [CEL]?

Celcius to platforma po?yczkowa kryptowalut, która pozwala u?ytkownikom zarabia? na posiadanych kryptowalutach lub po?ycza? pieni?dze fiducjarne, takie jak dolary australijskie lub stablecoiny, umieszczaj?c swoj? kryptowalut? jako zabezpieczenie.

U?ytkownicy mog? uzyska? gotówk? bez konieczno?ci sprzedawania swoich kryptowalut, wykorzystuj?c je jako zabezpieczenie. Token CEL jest wykorzystywany do ró?nych us?ug platformy i mo?liwo?ci zdobycia go poprzez po?yczki.

Po?yczkodawcy kwalifikuj? si? do lepszej stawki na podstawie ilo?ci CEL, któr? maj? w swoich portfelach, podczas gdy po?yczkobiorcy mog? otrzyma? zni?k? na swoje raty, je?li maj? w swoich portfelach tokeny CEL.


<<Kup Celsjusza>>

Kim s? za?o?yciele Celsjusza [CEL]?

W 2017 roku programi?ci Alex Mashinsky i Daniel Leon opracowali koncepcj? Celsius.

Mashinsky ma wieloletnie do?wiadczenie w innowacjach, do?wiadczenie w pracy nad protoko?em VOIP (Voice Over Internet Protocol) w latach 90. i od tamtej pory na innych platformach. Celsjusz nie jest pierwsz? prób? biznesow? Maszy?skiego; wed?ug oficjalnej strony internetowej projektu ma na swoim koncie siedem przedsi?biorstw i 35 patentów.

Daniel Leon, wspó?za?o?yciel i dyrektor operacyjny, posiada wcze?niejsz? wiedz? specjalistyczn? skoncentrowan? na przedsi?biorstwach na wczesnym etapie rozwoju.

<<Kup Celsjusza>>

Co sprawia, ?e Celsjusz jest wyj?tkowy?

Celsius d??y do pokonania banków w ich w?asnej grze poprzez ?wiadczenie us?ug finansowych na warunkach, których tradycyjne instytucje finansowe ju? nie zapewniaj?.

Nale?? do nich znacznie wy?szy poziom oprocentowania oszcz?dno?ci i depozytów, znacznie prostsze i bardziej sprawiedliwe warunki kredytowania oraz ustalane algorytmicznie automatyczne nagrody dla ka?dego klienta. Kary s? równie? usuwane, podobnie jak op?aty bankowe.

Dzi?ki funkcji CelPay platforma s?u?y równie? jako portfel i obs?uguje w?asn? walut? CEL, której u?ytkownicy mog? u?ywa? mi?dzy innymi do poprawy ceny wyp?aty.

Jako korporacja nastawiona na zysk, Celsius pobiera op?at? od zysków z op?at odsetkowych, ale nadal zwraca konsumentom 80%.


<<Kup Celsjusza>>

Gdzie mo?na kupi? Celsjusza [CEL]?

CEL jest tokenem notowanym na gie?dach regulowanych, z dost?pnymi parami kryptowalut i stablecoin.

Zautomatyzowani animatorzy rynku (AMM) odpowiadali za wi?kszo?? wolumenu obrotu od pa?dziernika 2020 r., Z wyró?niaj?cymi si? parami Bitcoin (BTC) i Wrapped Ether (WETH).

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Celsjusza [CEL] za gotówk??

Nie. Pami?taj, ?e nie kupisz ca?ej monety; raczej zainwestujesz kawa?ek jednego. Wiedza o tym pomo?e Ci w przysz?o?ci osi?ga? lepsze zyski z kryptowalut.

Pami?taj, ?e nie wszystkie krypto mo?na wymienia? na Binance, wi?c musisz przenie?? swoje monety na gie?d? obs?uguj?c? stopnie Celsjusza (CEL).

Czy s? jakie? szybkie sposoby kupowania stopni Celsjusza w Europie?

Kiedy do??czasz do konta w gie?dzie, powiniene? otrzyma? proste instrukcje, jak kupi? CEL za gotówk? z konta bankowego lub karty kredytowej lub debetowej.

Inne opcje p?atno?ci, takie jak Paypal, Apple Pay, Skrill i Sofort by Klarna, s? równie? akceptowane przez niektóre gie?dy. Rzeczywi?cie, mo?esz handlowa? dowoln? obs?ugiwan? kryptowalut? na CEL, wp?acaj?c j? bezpo?rednio na swoje konto gie?dowe.

Jakie s? najta?sze sposoby kupowania stopni Celsjusza?

Coinbase u?atwia rozpocz?cie inwestowania w bitcoiny. Wszystko, co musisz teraz zrobi?, to wej?? na swoj? stron? BUYS i wybra? monet?, któr? chcesz kupi?.<<Kup Celsjusza>>

Wniosek

Token Celsiusa opiera si? na zmodyfikowanej technice proof-of-stake, a szersze protoko?y bezpiecze?stwa firmy zosta?y wyja?nione w specjalnej prezentacji w czerwcu 2020 r., która nadal jest dost?pna na jej stronie internetowej.

Je?li u?ytkownicy nie maj? odpowiednich zabezpiecze?, takich jak uwierzytelnianie dwusk?adnikowe, istnieje niebezpiecze?stwo kradzie?y w wyniku ataków, takich jak zamiana kart SIM, jak w przypadku ka?dego portfela zorientowanego na klienta.


<<Kup Celsjusza>>

Oficjalna strona Celsjusza https://celsius.network/

Konto Celsius na Twitterze https://twitter.com/celsiusnetwork


<<Kup Celsjusza>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne