Jak i gdzie kupi? Celo (CELO) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Celo to mobilna sie? blockchain, która umo?liwia natychmiastowe wysy?anie kryptowalut z telefonu. Ambicj? Celo jest uczynienie transakcji kryptowalutowych bardziej dost?pnymi dla inwestorów detalicznych, dzi?ki czemu b?d? one niedrogie dla osób, które nie s? jeszcze zaanga?owane w rynek. Nawet je?li nie masz aplikacji Celo, mo?esz wys?a? CUSD, jednak b?dziesz musia? j? pobra? w pewnym momencie, aby odebra? gotówk?.

<<Kup Celo>>

O Celo

Celo zosta?o uruchomione w maju 2020 r. Od tego czasu wiele du?ych gie?d kryptowalut, w szczególno?ci Coinbase, przyj??o monet? CELO. CELO, 81. najwi?kszy token kryptowaluty na ca?ym ?wiecie, jest szacowany na podstawie kapitalizacji rynkowej, o warto?ci rynkowej przekraczaj?cej 230 milionów dolarów i ?rednim dziennym wolumenie obrotu wynosz?cym oko?o 59 milionów dolarów.

Celo ??czy Twój numer telefonu z portfelem kryptowalut, który akceptuje zarówno CUSD, jak i CELO. Zapis osobistego numeru telefonu jest przechowywany w ?a?cuchu bloków, dzi?ki czemu wszelkie wydatki poniesione na Twój numer telefonu s? wysy?ane tylko do Ciebie. Aby zako?czy? proces otwierania konta, Celo weryfikuje Twój numer telefonu przy u?yciu ró?nych technik weryfikacji. Celo kosztuje niewielk? op?at? za uwierzytelnienie numeru telefonu, a kilka numerów telefonów mo?na po??czy? z jednym adresem portfela. Celo zosta?o nazwane „WhatsApp for money” przez dyrektora generalnego Polychain Capital.

<<Kup Celo>>

Co to jest Celo [CELO]?

Celo to ekosystem blockchain, którego celem jest promowanie akceptacji bitcoin w?ród u?ytkowników smartfonów. W ramach zdecentralizowanych finansów CELO u?atwia równie? budow? inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps) (DeFi). Jego sie? g?ówna zosta?a wydana w kwietniu 2020 roku.

W sieci znajduj? si? dwa tokeny natywne. CELO to token, który s?u?y do p?acenia op?at transakcyjnych, uczestniczenia w zarz?dzaniu i innych istotnych dzia?aniach. Platforma planuje d?ugoterminowo hostowa? ró?ne stablecoiny, z których jeden, Celo Dollar (CUSD), jest ju? w u?yciu.


<<Kup Celo>>

Kim s? za?o?yciele Celo [CELO]?

Celo zosta?o stworzone przez grup? profesjonalistów, którzy nale?eli do MIT, Google, Square, Stanford, Circle, GoDaddy, Banku ?wiatowego, Banku Rezerwy Federalnej, Visa, Uniwersytetu Harvarda, University of Pennsylvania Law School, Departamentu Sprawiedliwo?ci Stanów Zjednoczonych, Bank Of America , Cambridge University, Capital One, Gates Foundation, Twitter i Give Directly.

Nazwiska kilku wymienionych tu za?o?ycieli to: Rene Reinsberg, Sep Kamvar i Marek Olszewski.

Fundacja Celo jest organizacj? non-profit, która rozpocz??a dzia?alno?? w sieci g?ównej, podczas gdy Celo Alliance for Prosperity jest wed?ug firmy „ekosystemem organizacji nastawionych na misj?”.


<<Kup Celo>>

Co sprawia, ?e Celo jest wyj?tkowy?

G?ówn? cech? wyró?niaj?c? Celo jest nacisk na konsumentów smartfonów. Wed?ug firmy liczba w?a?cicieli smartfonów ro?nie wyk?adniczo, ale liczba u?ytkowników kryptowalut ro?nie w znacznie wolniejszym tempie.

Kryptowaluta jest równie? dobrze dostosowana do obszarów, w których znaczna cz??? populacji nie ma dost?pu do systemu finansowego, ale ma smartfona. Celo stara si? wype?ni? luk? mi?dzy tymi dwiema technologiami, jednocze?nie wykorzystuj?c zalety DeFi, u?atwiaj?c budow? aplikacji DApps i inteligentnych kontraktów. Blockchain Celo automatycznie analizuje koszty finansowania i pozwala u?ytkownikom uiszcza? op?aty za gaz, które zasilaj? transakcje w dowolnej walucie.

<<Kup Celo>>

Gdzie mo?na kupi? Celo [CELO]?

Najlepsze gie?dy do kupowania, sprzedawania i handlu Celo (CELO) to Coinbase Pro i Bittrex. Kiedy handlujesz Celo na gie?dach kryptowalut, najprawdopodobniej kupujesz i sprzedajesz natywne tokeny Celo Gold (CELO). Celo Gold to moneta ERC-20, co oznacza, ?e jest oparta na sieci Ethereum i dzia?a na architekturze Ethereum. Kupuj?c i sprzedaj?c Celo na stronach takich jak Coinbase, kupujesz token CELO. W przeciwie?stwie do CUSD, CELO zmienia si? codziennie w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie rynku tokenów. Celo Gold nie ma ?adnego zwi?zku ani zwi?zku ze z?otem jako aktywem finansowym. CELO to token walidatora, a tak?e token zarz?dzania, który mo?e by? wykorzystany w przysz?ych projektach tyczenia.

<<Kup Celo>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? Celo?

Celo wykorzystuje dowód stawki, aby zagwarantowa? bezpiecze?stwo i zawiera wyrafinowany mechanizm wyborczy do wyboru walidatorów blockchain. W?a?ciciele CELO mog? g?osowa? na grupy walidatorów podczas wyborów.

Czy op?aca si? inwestowa? w kryptowalut? Celo?

Tak, Celo to doskona?a inwestycja w 2021 roku, poniewa? ma pozytywny trend od 15 do 40 USD. Ten zasób ma prognoz? 75-200 USD od 2022 do 2025 roku, dzi?ki czemu mo?esz zarobi? du?o pieni?dzy.

Jaki jest ?redni czas realizacji transakcji Celo?

Chocia? powinno to zaj?? ?rednio tylko oko?o 5 minut, mo?e zaj?? od 5 minut do 4 godzin.

<<Kup Celo>>

Celo Oficjalna strona internetowa – https://www.celocamp.com/

CeloTwitter – https://twitter.com/CeloOrg

CeloReddit – https://reddit.com/r/CeloHQ

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne