Jak i gdzie kupi? Casper [CSPR] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Przysz?o?ciowa architektura Casper zapewnia, ?e system jest stale aktualizowany, aby sprosta? zmieniaj?cym si? wymaganiom u?ytkowników i jest jak najbardziej dost?pny dla programistów. Casper zosta? zaprojektowany, aby sprosta? wymaganiom zarówno firm, jak i programistów.

W ci?gu ostatnich 24 godzin Casper zyska? 4,95 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 254.727,604 USD, obecny ranking CoinMarketCap to 184. W obiegu znajduje si? 1 943 632 658 monet CSPR.

<<KUP Kacper>>

O Casper CSPR

Casper to pierwszy blockchain oparty na technologii PoS (ang. live proof-of-stake) oparty na specyfikacji Casper CBC, który sta? si? aktywny w sieci mainnet 30 marca 2021 r.

Platforma Casper ma na celu przyspieszenie globalnego wdra?ania technologii rozproszonych rejestrów, protoko?ów kryptograficznych i zdecentralizowanych aplikacji (DApps).

Cech? wyró?niaj?c? jest rewolucyjny standard sieciowy Correct-by-Construction (CBC) Casper. Ta specyfikacja toruje drog? do masowej implementacji us?ug blockchain na wszystkich poziomach biznesu.

Dzi?ki konsensusowi PoS, Casper zapewnia swoim u?ytkownikom rozwi?zania do zarz?dzania baz? danych i skalowania. Casper i moneta CSPR s? zwie?czeniem lat studiów CasperLabs.

<<KUP Kacper>>

Co to jest Casper CSPR?

Casper korzysta równie? ze standardu CBC Casper, który jest ulepszonym podej?ciem do aplikacji Bizantine Fault Tolerance (BFT). Celem Casper jest wprowadzenie nowej ery dla Web3, poniewa? zapotrzebowanie na inteligentne, zintegrowane us?ugi stale ro?nie

Architektura klasy korporacyjnej Casper przesz?a wiele audytów bezpiecze?stwa, ostatnio z Trail of Bits w styczniu 2021 r., który nie zidentyfikowa? ?adnych wyników o wysokim poziomie istotno?ci i potwierdzi?, ?e Casper „wykaza? prawid?owe stosowanie higieny bezpiecze?stwa”.

<<KUP Kacper>>

Kim s? za?o?yciele Casper CSPR?

Mrinal od dawna pracuje jako programista komputerowy i finansista. Mrinal by? dyrektorem i szefem sektora technologii/mediów/telekomunikacji w Sagard Capital przed uruchomieniem Casper, a tak?e partnerem Private Equity w Bain Capital i Associate Consultant w Bain & Company.

<<KUP Kacper>>

Co sprawia, ?e Casper CSPR jest wyj?tkowy?

Casper to jedyny w swoim rodzaju projekt blockchain, który wykorzystuje technik? konsensusu proof-of-stake (PoS). Sie? jest niezwykle elastyczna pod wzgl?dem zastosowa? ze wzgl?du na ca?kowicie zdecentralizowan? konstrukcj?.

Casper ma równie? projekt przysz?o?ciowy, z mo?liwo?ci? aktualizacji inteligentnych kontraktów i gwarantowanymi transakcyjnymi kosztami gazu. Casper osi?ga to, rozwi?zuj?c trilemat adopcji, ??cz?c bezpiecze?stwo, skalowalno?? i decentralizacj? klasy korporacyjnej w jednym protokole blockchain.

CasperLabs istnieje, aby u?atwi? pomoc i zasoby na poziomie przedsi?biorstwa dla firm opartych na Casper Network, podobnie jak Red Hat pomaga firmom w ?rodowisku Linux.

<<KUP Kacper>>

Gdzie mo?na kupi? Casper CSPR?

CSPR jest teraz dost?pny do handlu na coraz wi?kszej liczbie gie?d, z ró?nymi parami transakcyjnymi stablecoin. Huobi Global jest obecnie najpopularniejsz? gie?d? do handlu CSPR, jednak inne opcje to: OKEx, Gate.io, Coinlist Pro i ZB.


<<KUP Kacper>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Casper CSPR

Ile monet Casper CSPR znajduje si? obecnie w obiegu?

W ramach ogólnej wielko?ci produkcji monet oko?o 183 mln CSPR zosta?o udost?pnionych na gie?dach.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Casper CSPR?

Je?li chodzi o bezpiecze?stwo sieci, system Casper wykorzystuje mechanizm konsensusu PoS. PoS opiera si? na wyznaczaniu tokenów w celu wybrania walidatorów w?z?ów, dzi?ki czemu konsensus jest niezwykle wszechstronny i skalowalny.

Od jakich czynników zale?y cena Casper CSPR?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? CSPR.

<<KUP Kacper>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Casper CSPR zosta?y zaktualizowane do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,131 USD za token.

Krótko mówi?c, Casper CSPR pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.
<<KUP Kacper>>

Oficjalna strona Casper CSPR - https://casper.network/


Casper CSPR Twitter - https://twitter.com/Casper_Network


Casper CSPR Medium https://medium.com/casperlabs


Casper CSPR Reddit - https://reddit.com/r/CasperLabsCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne