Jak i gdzie kupi? Cartesi (CTSI) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Cartesi opracowuje system operacyjny DApps. Technologia umo?liwia wyrafinowanym i wymagaj?cym obliczeniom dzia?anie w ?rodowisku Linux poza ?a?cuchem bloków bez nara?ania decentralizacji. Dzi?ki Cartesi DApps b?dzie znacznie pot??niejszy, ?atwiejszy do zbudowania i przeno?ny. Celem Cartesi jest zaoferowanie szerokiej skalowalno?ci i prostoty deweloperom i konsumentom zdecentralizowanych aplikacji.

<<Kup Cartesi>>

O Cartesi

Cartesi umo?liwia programistom konstruowanie aplikacji DApp i inteligentnych kontraktów przy u?yciu standardowych komponentów oprogramowania i zasobów systemu operacyjnego Linux. Cartesi umo?liwia tworzenie zdecentralizowanych aplikacji prostsze, bardziej op?acalne i wydajniejsze.

Cartesi umo?liwia zdecentralizowane gry, w których gracze ukrywaj? swoje dane, a tak?e aplikacje dla przedsi?biorstw dzia?aj?ce na danych wra?liwych, zapewniaj?c prywatno?? DApp.

Cartesi to platforma niezale?na od blockchain, która b?dzie dzia?a? na szczycie najpopularniejszych sieci. Ethereum, Binance Smart Chain, Matic (Polygon) i Elrond s? obs?ugiwane przez obecne implementacje.

CTSI to w?asna moneta platformy. Moneta ta jest niezwykle wa?na dla dzia?ania ekosystemu Cartesi. Jest to podstawowy token narz?dziowy sieci. U?ytkownicy sieci mog? stawia? tokeny CTSI w zamian za zach?ty.

<<Kup Cartesi>>

Co to jest Cartesi [CTSI]?

Cartesi, podobnie jak wiele innych nowych protoko?ów cyfrowych wkraczaj?cych do ?wiata kryptowalut, ma na celu wyeliminowanie tarcia poprzez obni?enie kosztów i zwi?kszenie skalowalno?ci przedsi?biorstw blockchain.

Cartesi wykorzystuje Linuksa do walidacji informacji poza ?a?cuchem, skracaj?c czas i moc obliczeniow? niezb?dn? do stworzenia nowego bloku. Oszcz?dza si? energi? i obni?a koszty, przenosz?c te dzia?ania poza ?a?cuch. Je?li dojdzie do sporu, Cartesi poprosi o potwierdzenie w blockchain.

CTSI to token narz?dziowy, który nap?dza sie? Cartesi, która próbuje rozwi?za? problem skalowalno?ci blockchain i nadmiernych op?at za pomoc? technologii Optimistic Rollups. Zarówno obstawianie, jak i op?aty za przetwarzanie danych w sieci mog? by? dokonywane za pomoc? CTSI.

<<Kup Cartesi>>

Kim s? za?o?yciele Cartesi [CTSI]?

Augusto Teixeira, wspó?za?o?yciel Cartesi, by? naukowym wspó?autorem z Siergiejem Popowem, Serguei by? jednym z pierwszych inwestorów i konsultantów Cartesi. Augusto by? tym, który wpad? na pomys? stworzenia bezpiecznego rynku AI dla naukowców zajmuj?cych si? danymi.

Erick de Moura jest dyrektorem generalnym Cartesi. Jest przedsi?biorc? i ekspertem technicznym z 20-letnim do?wiadczeniem w bran?y oprogramowania. Erick posiada rozleg?? wiedz? specjalistyczn? w zakresie procesów projektowania i rozwoju oprogramowania, dostarczaj?c kompleksowe rozwi?zania firmom technologicznym z ró?nych sektorów, w tym Fintech, Healthtech, E-commerce i Infrastructure. Erick niestrudzenie wspó?pracuje z Cartesi, aby po??czy? badania naukowe, najnowocze?niejsze projektowanie oprogramowania i problemy ze ?wiata rzeczywistego, aby stworzy? rozwi?zania, które d??? do g?ównego nurtu decentralizacji.

Colin Steil jest wspó?za?o?ycielem i dyrektorem operacyjnym w Cartesi.


<<Kup Cartesi>>

Co sprawia, ?e Cartesi jest wyj?tkowy?

Cartesi wyró?nia si? jako rozwi?zanie dwuwarstwowe i idealistyczne rollupy, umo?liwiaj?c programistom pisanie inteligentnych kontraktów i aplikacji DApp bezpo?rednio za pomoc? zwyk?ych sk?adników oprogramowania i zasobów systemu operacyjnego Linux. To wi?cej ni? tylko ma?y krok naprzód w przypadku zdecentralizowanych aplikacji. To wa?ny krok w kierunku rozwoju ekosystemu blockchain. Umo?liwienie programowalno?ci z g?ównego nurtu daje programistom DApp wi?ksz? swobod? ekspresji w konstruowaniu inteligentnych kontraktów, które wahaj? si? od podstawowych do zaawansowanych.

Tutaj Cartesi wyró?nia si? na tle konkurencji: programi?ci mog? tworzy? aplikacje blockchain przy u?yciu znanego ju? j?zyka programowania. Cartesi jest wyj?tkowy, poniewa? umo?liwia tworzenie inteligentnych kontraktów przy u?yciu popularnych j?zyków programowania. Cartesi umo?liwia programistom tworzenie wysoce skalowalnych inteligentnych kontraktów przy u?yciu popularnych stosów oprogramowania na maszynie wirtualnej z systemem Linux. Cartesi wykorzystuje mieszank? ?a?cuchów bocznych i rollupów.

Deweloperzy konstruuj? inteligentne kontrakty przy u?yciu standardowych stosów oprogramowania, dokonuj?c owocnego przeskoku od ograniczonej programowalno?ci maszyn wirtualnych specyficznych dla ?a?cucha bloków do kodowania za pomoc? narz?dzi programistycznych dostarczanych przez system Linux.

<<Kup Cartesi>>

Gdzie mo?na kupi? Cartesi [CTSI]?

Kupno i sprzeda? kryptowalut wi??e si? z przewalutowaniem pieni?dzy fiducjarnych, co wi??e si? z kosztami. Mo?esz kupi? CTSI na Coinbase za pomoc? przelewu ?rodków za po?rednictwem konta bankowego. ale b?dziesz musia? ui?ci? op?at? plus spread bid/ask. Handel kryptowalut? jest znacznie dro?szy ni? handel akcjami lub obligacjami, wi?c miej to na uwadze podczas podejmowania decyzji.

CTSI mo?na znale?? na wielu gie?dach. Je?li zastanawiasz si?, gdzie kupi? CTSI, g?ównymi platformami do handlu CTSI s? teraz Coinbase, Changelly i Binance.

<<Kup Cartesi>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? CTSI za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu CTSI za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Ile tokenów [CTSI] znajduje si? w obiegu?

W obiegu znajduje si? 391 245 715 monet CTSI, o ??cznej liczbie 1 000 000 000 monet CTSI.

Od jakich czynników zale?y cena sieci CTSI [CTSI]?

Wp?ywy i odp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? CTSI.

<<Kup Cartesi>>

Oficjalna strona Cartesi – https://cartesi.io/

Cartesi Medium – https://medium.com/cartesi

Cartesi Twitter – https://twitter.com/cartesiproject

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne