Avatar

Opublikowany

włączony

Cardano jest rzeczywi?cie platform? typu „proof-of-stake” opart? na blockchain, której misj? jest umo?liwienie „twórcom zmian, innowatorom i marzycielom” promowania pozytywnych globalnych zmian, zgodnie z opisem sieci.

<<Kup Cardano>>

O Cardano

Cardano zosta?o za?o?one w 2017 roku i zosta?o nazwane na cze?? w?oskiego erudyty Gerolamo Cardano, który ?y? w XVI wieku. Ada Lovelace, XIX-wieczny matematyk i programista komputerowy, powszechnie uwa?any za pierwszego na ?wiecie programist? komputerowego, jest inspiracj? dla natywnego tokena ADA. Token ADA ma zapewni? jego posiadaczom mo?liwo?? uczestniczenia w funkcjonowaniu samej sieci blockchain. W rezultacie u?ytkownicy posiadaj?cy kryptowaluty maj? mo?liwo?? g?osowania na wszelkie sugerowane zmiany w programie, które s? rozwa?ane.

Zdecentralizowane aplikacje i inteligentne kontrakty mo?na wytwarza? z wykorzystaniem modu?owo?ci, wed?ug zespo?u odpowiedzialnego za warstwow? technologi? blockchain, który widzia? ju? kilka interesuj?cych przypadków u?ycia. Warstwowa technologia blockchain ma na celu umo?liwienie tworzenia zdecentralizowanych aplikacji i aplikacji opartych na blockchain z konfigurowalno?ci?.

Ouroboros, zgodnie z projektem, rozszerza gwarancje bezpiecze?stwa zapewniane przez proces konsensusu proof-of-work, jednocze?nie zu?ywaj?c znacznie mniej energii – stwierdzaj?c, ?e jest to 4-krotnie wi?ksza wydajno?? energetyczna ni? mechanizm konsensusu Bitcoin.

<<Kup Cardano>>

Co to jest Cardano [ADA]?

Agencje, które ?ledz? ?wie?e owoce od pola do sto?u, korzystaj? z Cardano, a inne aplikacje oparte na systemie umo?liwiaj? przechowywanie certyfikatów edukacyjnych w sposób nienaruszalny, a sklepy zwalczaj? podrabiane towary.

12 wrze?nia Cardano wyda? d?ugo oczekiwan? aktualizacj? Alonzo, która by?a powszechnie oczekiwana. W wyniku aktualizacji sie? blockchain mo?e teraz obs?ugiwa? szerok? gam? aplikacji kryptowalutowych, takich jak tokeny niezamienne (NFT) i inteligentne kontrakty.

Wed?ug s?ów wynalazcy projektu, Charlesa Hoskinsona, celem Alonzo jest wprowadzenie „programowalno?ci” do Internetu. Wed?ug niego, aktualizacja jest porównywalna z czasem, w którym JavaScript zosta? wprowadzony do przegl?darek internetowych i przej?ciem ze statycznych stron internetowych na takie jak Facebook i YouTube, mi?dzy innymi.

Na cze?? Alonzo Churcha, ameryka?skiego matematyka, który jest powszechnie uwa?any za jednego z przodków informatyki, Alonzo otrzyma? to imi?.

<<Kup Cardano>>

Kim s? za?o?yciele Cardano [ADA]?

Charles Hoskinson, który równie? by? jednym z cz?onków za?o?ycieli sieci Ethereum, uruchomi? Cardano w 2013 roku. Jest za?o?ycielem i dyrektorem generalnym IOHK, firmy, która opracowa?a blockchain kryptowaluty Cardano.

Hoskinson wyja?ni? w wywiadzie dla serii Crypto Titans firmy CoinMarketCap, ?e po raz pierwszy sta? si? aktywny na rynku kryptowalut w 2011 roku – i ?e para? si? w tym czasie zarówno wydobyciem, jak i handlem. Podczas wywiadu powiedzia?, ?e jego pierwsze oficjalne zaanga?owanie w biznes mia?o miejsce w 2013 roku, kiedy opracowa? klas? o Bitcoin, któr? ostatecznie przej??o 80 000 osób.

Jest matematykiem i przedsi?biorc? technologicznym, a tak?e za?o?ycielem startupu. W 2020 roku jego firma technologiczna przeka?e dotacj? na Blockchain Research & Design Lab w College of Wyoming w wysoko?ci 500 000 USD w ADA.

<<Kup Cardano>>

Co sprawia, ?e Cardano jest wyj?tkowe?

Cardano jest jednym z najwi?kszych blockchainów, które z powodzeniem wdro?y?y protokó? konsensusu proof-of-stake, który zu?ywa mniej energii ni? metoda proof-of-work stosowana przez Bitcoin i inne kryptowaluty. Pomimo tego, ?e Ethereum jest znacznie wi?ksz? sieci?, przej?cie na Proof-of-Stake (PoS) b?dzie nast?powa?o stopniowo.

Projekt z wielk? satysfakcj? zapewni?, ?e ca?a zbudowana technologia przesz?a procedur? badania uczestników, co pozwala na kwestionowanie ?mia?ych pomys?ów, zanim zostan? one zaakceptowane jako fakt przez spo?eczno?? naukow?. Zgodnie z rozwojem Cardano, te rygorystyczne zaj?cia przyczyniaj? si? do trwa?o?ci i stabilno?ci ?a?cucha bloków, zwi?kszaj?c prawdopodobie?stwo, ?e mo?liwe zagro?enia mog? zosta? wcze?niej zidentyfikowane i unikni?te.<<Kup Cardano>>

Gdzie mo?na kupi? Cardano [ADA]?

Je?li zastanawiasz si?, gdzie sprzedawa? Cardano, najlepsze gie?dy kryptowalut do sprzeda?y akcji Cardano to obecnie Binance, OKEx, Mandala Exchange, CoinTiger i Huobi Global.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Cardano jest chronione przez system dowodu stawki Ouroboros, który jest okre?lany jako „przyjazny dla ?rodowiska i weryfikowalnie bezpieczny”.

Czy mo?na kupi? ADA za gotówk??

Nie powiniene? mie? trudno?ci ze znalezieniem g?ównej gie?dy kryptowalut, na której mo?esz kupi? Cardano, poniewa? jest to jedna z najcenniejszych kryptowalut na ?wiecie pod wzgl?dem kapitalizacji. Popularne gie?dy, na których mo?na kupi? Cardano, to Binance, Bittrex, eToro i HitBTC.

Od jakich czynników zale?y cena Cardano [ADA]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup Cardano>>

Oficjalna strona Cardano – https://www.cardano.org/


Oficjalny Twitter Cardano – https://twitter.com/cardano


Oficjalny Reddit Cardano – https://reddit.com/r/cardano


Oficjalne medium Cardano – https://medium.com/feed/cardanorss

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne