Jak i gdzie kupi? protokó? bZx [BZRX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony


Uruchomiony w 2018 r., zapewnia dwa rodzaje prymitywów finansowych, iTokens i pTokens, za po?rednictwem platform Fulcrum i Torque DeFi.

CoinMarketCap zajmuje obecnie 407 miejsce, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 79 408 625 USD. W obiegu znajduje si? 306 592 401 monet BZRX.

<<KUP protokó? bZx>>

O protokole bZx BZRX

Marketingowy front-end u?ytkowników BZx Fulcrum mo?e handlowa? i po?ycza? waluty cyfrowe za pomoc? po?yczek tokenizowanych (iTokens) i kontraktów obs?uguj?cych blockchain (pTokens).

Torque to front-endowy interfejs sieciowy bZx do finansowania, umo?liwiaj?cy klientom po?yczanie aktywów z ustalon? stop? procentow? z dowolnego powodu.

Technologia bZx to zdecentralizowana sie? oparta na Ethereum, zaprojektowana do finansowania DeFi, mar?y i handlu d?wigni?, która wyró?nia si? na tle rywali dzi?ki wykorzystaniu inteligentnej gospodarki tokenów opartej na kontraktach.


<<KUP protokó? bZx>>

Co to jest protokó? bZx BZRX?

System bZx posiada 3 podstawowe tokeny ERC20: iTokens, pTokens oraz tokeny BZRX, z których ka?dy odgrywa zasadnicz? rol? w funkcjonowaniu bZx. W lipcu 2020 r. bZX uruchomi? swój natywny token BZXR w ramach wst?pnej oferty DEX (IDO) na gie?dzie Uniswap.

Po?yczkodawcy, którzy dzia?aj? jako dostawcy p?ynno?ci, natychmiast otrzymuj? iTokeny za wp?acanie ?rodków do puli p?ynno?ci, które mog? zosta? wymienione w dowolnym momencie na ich pierwotn? gotówk? wraz z naliczonymi odsetkami.

Kim s? za?o?yciele protoko?u bZx BZRX?

Tom Bean, by?y in?ynier Nokii i Kyle Kistner, by?y badacz, obaj z Georgii w USA, stworzyli BzX w sierpniu 2017 r. i opublikowali swoj? bia?? ksi?g? w lutym 2018 r. Fulcrum i Torque zosta?y wydane odpowiednio w czerwcu i pa?dzierniku tego roku .

Zespó? bZx sk?ada si? teraz z trzynastu pracowników i wielu znacz?cych partnerów, w tym wspó?pracowników, w tym Chainlink, Kyber Network, Augur, Maker, DeFi Pulse, Signal Ventures i Deversifi.<<KUP protokó? bZx>>

Co sprawia, ?e protokó? bZx BZRX jest wyj?tkowy?

Unikalny punkt sprzeda?y BZx klientom DeFi mo?na podsumowa? jako „wszystko jest tokenizowane”. Protokó? zach?ca do uprawy plonów poprzez refundowanie aktywnym u?ytkownikom 50% op?at, które p?ac? w formie BZRX.

Dwa elementy finansowe systemu, iTokeny i pTokeny, s? wymienne i mog? by? u?ywane jako zabezpieczenie po?yczki lub by? przedmiotem obrotu na gie?dach. ITokeny zyskuj? na warto?ci w wyniku ci?g?ego generowania odsetek, podczas gdy pTokeny s? tworzone w celu odzwierciedlenia krótkich i d?ugich zysków z lewarowanych kredytów.

To odró?nia je od innych systemów eksploracji p?ynno?ci, które czasami obiecuj? wyk?adnicze wyp?aty tokenów, które przekraczaj? rzeczywist? warto?? op?at za protokó?. Ten system cen oparty na Oracle, który nagradza tylko aktywne konta tokenami, jest postrzegany jako bardziej zrównowa?ony model, który zwi?ksza warto?? systemu na d?u?sz? met?.


Gdzie mo?na kupi? protokó? bZx BZRX?

Handshake jest przedmiotem obrotu na wielu gie?dach. Najbardziej znane gie?dy kupna i sprzeda?y Handshake to: Binance, HBTC, Binance.KR, CoinTiger i VCC Exchange.

<<KUP protokó? bZx>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce protoko?u bZx BZRX

Ile monet BZRX protoko?u bZx znajduje si? obecnie w obiegu?

bZx ma ??czn? ilo?? 1 030 000 000 tokenów BZRX, z maksymaln? poda?? w obiegu 140 milionów kryptowalut.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa stosuje protokó? bZx BZRX?

Zespó? bZx wspó?pracuje z programistami i audytorami w celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa, a aktualizacje sieci s? wysy?ane regularnie.

Podczas gdy firmy, w tym takie jak Peckshield i Certik, przeprowadzaj? audyt zdecentralizowanych aplikacji,

Od jakich czynników zale?y cena protoko?u bZx BZRX?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? BZRX.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, aby przytoczy?, ?e tokeny bZx Protocol BZRX zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,2611 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e protokó? bZx BZRX pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP protokó? bZx>>

Protokó? bZx Oficjalna strona BZRX - https://bzx.network/Protokó? bZx BZRX Twitter - https://twitter.com/bzxHQ


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne