Jak i gdzie kupi? BitTorrent [BTT]: ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

W przeciwie?stwie do wi?kszo?ci kryptowalut dost?pnych obecnie na rynku, BitTorrent nie jest oparty na technologii ksi?gi rozproszonej. BitTorrent zosta? za?o?ony przed pojawieniem si? kryptowaluty i rozwin?? sie? wymiany plików peer-to-peer z ponad 100 krajami na ca?ym ?wiecie.

BitTorrent uruchomi? swoj? pierwsz? ofert? monet w 2019 roku, z ambicjami osadzenia monety w sieci i wykorzystania jej do transakcji, spersonalizowanego u?ytkowania i przechowywania w chmurze.

O BitTorrencie

Waluta BitTorrent (BTT) to token oparty na tronie, który jest zgodny ze standardem tokenów TRC-10. Moneta s?u?y do przyznania pierwsze?stwa w udost?pnianiu plików osobom, które p?ac? monety BitTorrenta udost?pniaj?cym pliki.

Zapewnia to równie? zach?t? finansow? do udost?pniania plików, aby zachowa? swoje pliki w sieci. Wed?ug firmy, BTT b?dzie wkrótce wykorzystywane do wi?kszej liczby przypadków u?ycia, w tym do zdecentralizowanych rozwi?za? do przechowywania plików.

Pierwsza oferta monet (ICO) BitTorrenta w 2019 roku by?a ogromnym sukcesem, zarabiaj?c 7,2 miliona dolarów w zaledwie 20 minut. Cena wywo?awcza monety wynosi?a 0,00012 USD, a obecnie jej cena wynosi 0,0085 USD. Pomimo niskiej ceny BTT ma warto?? rynkow? 5,6 miliarda dolarów, poniewa? w obiegu znajduje si? 660 miliardów monet.

<<KUP BitTorrent>>

Co to jest BitTorrent?

BitTorrent to zdecentralizowany system udost?pniania plików peer-to-peer, który umo?liwia u?ytkownikom udost?pnianie plików wideo, muzycznych i tekstowych. Aby uzyska? dost?p do protoko?u, u?ytkownicy musz? korzysta? z klienta BitTorrent, który pozwala im wyszukiwa? i pobiera? pliki, które u?ytkownicy przes?ali do protoko?u.

BitTorrent zwróci? uwag? dyrektora generalnego Tron, Justina Suna, ze wzgl?du na swój zdecentralizowany charakter. Sun kupi? firm? w 2018 roku, zamierzaj?c zintegrowa? kryptowalut? z sieci?. Tron to inteligentny ?a?cuch blokowy kontraktów, dzi?ki czemu tokeny mog? by? tworzone jako grupy boczne w ?a?cuchu blokowym Tron, podobnie jak dzia?aj? waluty Ethereum ERC-20.

Kim s? za?o?yciele BitTorrenta?

Oryginalny BitTorrent zosta? stworzony przez Brama Cohena, programist? i przedsi?biorc?, który od tego czasu wyrobi? sobie mark? w ?wiecie Bitcoin.

Cohen stwierdzi?, ?e BitTorrent zosta? stworzony w celu zast?pienia przestarza?ego sektora mediów, czyni?c pobieranie tre?ci trudnym i kosztownym.

Sie? by?a zaanga?owana w szereg wyzwa? prawnych, a Cohen twierdzi?, ?e umo?liwienie u?ytkownikom dzielenia si? mi?dzy sob? takimi rzeczami jak muzyka i filmy nie narusza praw autorskich.

TRON zako?czy? przej?cie BitTorrenta w 2018 roku, oddaj?c go pod zarz?d Justina Suna.

TRON jest równie? odpowiedzialny za adopcj? kryptowaluty BitTorrenta, poniewa? token BTT zosta? opublikowany na blockchainie TRON. Ruch ten zosta? wykonany w ramach wysi?ków TRON zmierzaj?cych do rozszerzenia zdecentralizowanych mo?liwo?ci platformy.

<<KUP BitTorrent>>

Co sprawia, ?e BitTorrent jest wyj?tkowy?

Pierwotnym celem BitTorrenta by?o wywrócenie tradycyjnego sektora rozrywki i sposobu, w jaki ludzie otrzymuj? tre?ci.

G?ównym celem by?y nieefektywne i drogie sieci dystrybucji, a pocz?tkowy deweloper Bram Cohen dostrzeg? zalety w umo?liwieniu u?ytkownikom sieci wymiany materia?ów bezpo?rednio mi?dzy sob?.

BitTorrent sta? si? de facto systemem wymiany plików P2P na pocz?tku XXI wieku, a TRON w 2018 r. post?pi? podobnie. Baza u?ytkowników BitTorrenta powi?kszy?a si?, obejmuj?c osoby zainteresowane zdecentralizowanymi rozwi?zaniami i kryptowalutami, a tak?e jego w?asnych u?ytkowników.

Jedn? z nowych funkcji jest BitTorrent Speed, który wykorzystuje token BTT w ramach tego procesu.

BitTorrent zapu?ci? si? równie? w ?wiat us?ug komercyjnych, oferuj?c wiele „premium” wersji platformy, które obejmuj? dost?p do VPN i przegl?danie bez reklam.

<<KUP BitTorrent>>

Co mo?na kupi? BitTorrent (BTT)?

Na g?ównych gie?dach BTT mo?na wymienia? na kryptowaluty, stablecoiny, a nawet waluty fiducjarne. W?ród opcji s? Binance, Huobi Global i OKEx.

Przeczytaj prosty samouczek CoinMarketCap, aby dowiedzie? si?, jak kupi? Bitcoin (BTC) lub dowoln? inn? kryptowalut?.

BTT kosztuje obecnie 0,00 USD i zajmuje 47. miejsce w?ród 100 najlepszych kryptowalut na Coinmarketcap, z niedawnym wzrostem o 4,15 procent w momencie pisania.

BTT rzeczywi?cie pojawi? si? w kilku transakcjach kryptowalutowych, ale w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?.

<<KUP BitTorrent>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? BitTorrent [BTT] za gotówk??

Na gie?dzie kryptograficznej, takiej jak Coinbase lub Coinmama, mo?esz kupi? walut? BitTorrent za pomoc? karty kredytowej lub debetowej. Zanim b?dziesz móg? kupi?, musisz najpierw utworzy? portfel monet BitTorrent (konto) i uzyska? jego zatwierdzenie.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup BitTorrenta [BTT] w Europie?

Binance jest jedn? z najwi?kszych i najbardziej znanych walut cyfrowych na ?wiecie. Zalety kupowania BitTorrenta (BTT) obejmuj? ni?sze koszty wymiany ni? na innych gie?dach, a tak?e lepsz? p?ynno??, która pozwala szybko kupowa? i sprzedawa?, aby czerpa? korzy?ci z nowych, poruszaj?cych rynek.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup BitTorrenta [BTT]?

Zostaniesz poproszony o podanie opcji p?atno?ci. Tutaj masz mo?liwo?? skorzystania z karty kredytowej/debetowej lub przelewu bankowego. Korzystaj?c z karty kredytowej zap?acisz wi?kszy koszt, ale b?dziesz móg? dokona? transakcji od razu. Podczas gdy przelew bankowy jest ta?szy, ale trwa d?u?ej, niektóre kraje zapewniaj? tanie, szybkie wp?aty gotówkowe w zale?no?ci od miejsca zamieszkania.

<<KUP BitTorrent>>

Wniosek

Musisz zachowa? swoje tokeny BTT na gie?dzie Binance, je?li chcesz nimi handlowa?. Binance jest uwa?ana za jedn? z bezpieczniejszych gie?d, poniewa? ma stale rozwijaj?cy si? fundusz ubezpieczeniowy na wypadek w?amania na ich stron? internetow?.

Oficjalna strona BitTorrent https://www.bittorrent.com/token/btt/

Skaner nocny BitTorrent https://tronscan.org/#/token/1002000

Konto BitTorrent na Twitterze https://twitter.com/BitTorrent

BitTorrent Medium https://medium.com/bittorrent/bittorrent-foundation-unveils-more-details-regarding-bittorrent-btt-airdrops-for-tron-trx-8bbd194f8a87

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne