Jak i gdzie kupi? BitShares [BTS] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

BitShares to zdecentralizowana platforma, której celem jest stworzenie bardziej wydajnej ogólno?wiatowej sieci p?atno?ci. Jest szeroko stosowany do bezpiecznego handlu kryptowalutami bez korzystania z po?redników.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 139 491 817 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #309. W obiegu znajduje si? 2 994 460 000 monet BTS, z ??czn? liczb? 3 600 570 502 monet BTS.

<<KUP udzia?y BitShare>>

O BitShares BTS

Platforma BitShares jest zarz?dzana przez zdecentralizowany autonomiczny biznes (DAC), daj?c posiadaczom tokenów BTS kontrol? nad przysz?o?ci? sieci i us?ugami dodanymi pó?niej.

Platforma jest zasilana tokenem BitShares (BTS), który jest urodzonym i wyhodowanym kuponem funkcjonalnym, który mo?na wykorzysta? do ró?nych funkcji, w tym do tworzenia inteligentnych monet o nazwie „BitAssets”. Jednocze?nie posiada zró?nicowan? natur? parametrów do praktycznej reprezentacji ró?nych aktywów, którymi mog? by? punkty nagrody, IOU, a nawet sekurytyzowane monety fiat-pegged.

BitShares przechodzi rebranding od stycznia 2021 r. i w nadchodz?cych miesi?cach b?dzie do?wiadcza? wielu istotnych ulepsze?.

<<KUP udzia?y BitShare>>

Co to jest BitShares BTS?

BitShares jest cz?sto okre?lany jako pierwszy na ?wiecie blockchain DeFi. BitShares to tak?e jedna z niewielu platform blockchain, które w ogóle nie wykorzystuj? adresów. Zamiast tego wyró?nia ludzi prostymi wiadomo?ciami, dzi?ki czemu jest jedn? z bardziej przyst?pnych witryn kryptograficznych.

Opiera si? równie? na popularnym schemacie polece?, który ma stymulowa? rozwój sieci poprzez podzia? op?at za aktualizacj? mi?dzy polecaj?cymi i sieci? BitShares.

Zadebiutowa? w lipcu 2014 roku jako ProtoShares (PTS), ale zosta? uaktualniony do BitShares (BTS) nieca?y rok pó?niej.

<<KUP udzia?y BitShare>>

Kim s? za?o?yciele BitShares BTS?

Fernando Martinelli i Mike McDonald utworzyli Balancer Lab, ale w 2018 r. rozpocz??o si? jako program naukowy w firmie programistycznej „BlockScience”.

Inicjatywa Balancer skupia m?dre, podobnie my?l?ce osoby, które s? dobrze zorientowane w przestrzeni DeFi.

<<KUP udzia?y BitShare>>

Co sprawia, ?e BitShares BTS jest wyj?tkowy?

Bitshares by? pierwszym blockchainem, który wykorzystywa? autonomiczn? technologi? delegowanego dowodu stawki (DPoS) i mo?e pochwali? si? 3-sekundowym czasem przetwarzania transakcji, co czyni go jednym z najszybszych obecnie u?ywanych blockchainów.

Platforma BitShares mia?a blokad? we wrze?niu 2020 r., co doprowadzi?o do powstania New BitShares (NBS), projektu pochodnego, który nie jest powi?zany z pocz?tkowymi BitShares. W wyniku podzia?u posiadacze BTS otrzymali tokeny NBS w stosunku 1:1.

<<KUP udzia?y BitShare>>

Gdzie mo?na kupi? BitShares BTS?

Tokeny BitShares mo?na obecnie kupowa? lub handlowa? na wielu najpopularniejszych platformach wymiany kryptowalut. Binance, Huobi Global i HitBTC to jedne z najbardziej znanych.

Od stycznia 2021 r. najbardziej p?ynnymi parami handlowymi BTS s? BTS/USDT, BTS/BTC i BTS/ETH. Obecnie nie ma p?ynnych par walutowych od BTS do fiducjarnych.

<<KUP udzia?y BitShare>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce BitShares BTS

Ile BitShares BTS Coins znajduje si? obecnie w obiegu?

BitShares zosta?o za?o?one w 2014 roku z finansowaniem w wysoko?ci 5.904 BTC wraz z 415.000 Tokenów Proton (PTN). To by?o warte oko?o 3,6 miliona dolarów i wci?? ro?nie

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje BitShares BTS?

Sie? BitShares jest chroniona za pomoc? dostosowanego, przypisanego ?a?cucha bloków typu proof-of-stake (DPoS). Technika ta obejmuje ?wiadków i zdecentralizowane mechanizmy wyborcze, aby zapewni? bardziej demokratyczny mechanizm rozwi?zywania problemów, który pozwala unikn?? negatywnych konsekwencji centralizacji.

Od jakich czynników zale?y cena BitShares BTS?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? BTS.

<<KUP udzia?y BitShare>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szeroki, aby przytoczy?, ?e tokeny BitShares BTS zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,0460 USD za token.

Chocia? wra?liwo?? rynku handlowego jest niepewna do przewidzenia, a prawie kilku strategiom nie uda?o si? udowodni?, ?e uda?o si? osi?gn?? kamienie milowe. Jednak Bitshare z ka?dym bitem udost?pnionym u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP udzia?y BitShare>>


Oficjalna strona BitShares BTS - https://bitshares.org/


BitShares BTS Twitter - https://twitter.com/bitsharesorg


BitShares BTS Reddit - https://reddit.com/r/bitshares

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne