Avatar

Opublikowany

włączony

W nadchodz?cych miesi?cach BitOrbit uruchomi sfederowan? platform? mediów spo?eczno?ciowych, rynek danych i aplikacj? do czatu, których celem jest zapewnienie twórcom tre?ci bardziej efektywnego sposobu zarabiania na ich pracy, powi?kszania grona odbiorców i budowania osobistej marki.

<<Kup BitOrbit>>

O BitOrbicie

Aby zmierzy? si? z takimi jak Meta (wcze?niej Facebook), Twitter i Instagram, BitOrbit opracowuje zdecentralizowan? aplikacj? (DApp), która umo?liwia u?ytkownikom ?atwe tworzenie, udost?pnianie i zarabianie na w?asnych tre?ciach bez nara?ania ich prywatno?ci.

Pierwszy DApp, który korzysta z szybkiego systemu protoko?u kryptograficznego, który umo?liwia oko?o 75 000 transakcji na sekund? (TPS) i charakteryzuje si? najnowocze?niejsz? technologi? delegowanego dowodu stawki (DPoS) wspomagan? sztuczn? inteligencj? zbudowan? na blockchainie Velas. Poniewa? jest to widelec Solany z automatycznie zoptymalizowanym systemem konsensusu, Velas mo?e unikn?? zatorów i w?skich garde? starszych platform.

<<Kup BitOrbit>>

Co to jest BitOrbit [BITORB]?

Dla ekosystemu BitOrbit moneta narz?dziowa BITORB jest sercem operacji, s?u??c ró?nym celom. Cz??ci? tego jest zarz?dzanie i zarz?dzanie. Zadbane s? równie? op?aty transakcyjne. Ca?kowita liczba tokenów BITORB jest ograniczona do 1 miliarda. W wyniku trwa?ego zniszczenia tokenów op?at transakcyjnych sieci, token ma znacz?cy efekt deflacyjny.

Media spo?eczno?ciowe to pot??na platforma handlowa, a BitOrbit zamierza u?atwi? twórcom sprzeda? i dystrybucj? w?asnych tre?ci bez polegania na scentralizowanych po?rednikach. Dzi?ki temu u?ytkownicy i twórcy b?d? mogli przeprowadza? transakcje w ró?nych kryptowalutach, dzi?ki zintegrowanemu portfelowi w aplikacji.


<<Kup BitOrbit>>

Kim s? za?o?yciele BitOrbit [BITORB]?

W tym samym duchu co Velas, BitOrbit jest budowany przez ten sam zespó?. Wspó?za?o?yciel Velas, a tak?e dyrektor generalny Alex Alexandrov, jest tak dobrze znan? postaci? w spo?eczno?ci blockchain i seryjnym przedsi?biorc?, który stworzy? popularn? kryptowalutow? p?atno?? online CoinPayments. Roman Cherednik, dyrektor ds. technologii w firmie Velas, od ponad roku wspó?pracuje z firmami technologicznymi.

Celem zespo?u BitOrbit jest stworzenie produktu, który mo?e konkurowa? z najbardziej po??danymi obecnie platformami mediów spo?eczno?ciowych pod wzgl?dem wzornictwa, funkcjonalno?ci i ?atwo?ci u?ytkowania. Do tej pory BitOrbit jest rozwijany od ko?ca IV kwarta?u 2020 roku.

<<Kup BitOrbit>>

Co sprawia, ?e BitOrbit jest wyj?tkowy?

BitOrbit rozwi?zuje ten problem, zapewniaj?c pe?n? prywatno?? swoim u?ytkownikom. ?adne dane u?ytkowników nie s? zbierane, ale BitOrbit oferuje unikalne rozwi?zanie po??czenia, które pozwala u?ytkownikom szybko i ?atwo zarabia? na swoich tre?ciach, a tak?e korzysta? z istniej?cych sieci spo?eczno?ciowych do promowania tre?ci BitOrbit. Po raz pierwszy u?ytkownicy mog? zatrzyma? wszystkie pieni?dze, które zarobili na sprzeda?y.

Ponadto porusza powszechny problem zwi?zany z mediami spo?eczno?ciowymi: kwesti? prywatno?ci. Jako jeden z g?ównych ?róde? przychodów, aplikacje te s? dobrze znane z tego, ?e zbieraj? jak najwi?cej przydatnych informacji, zanim faktycznie spróbuj? je sprzeda? po zwyci?skiej cenie. Tak wi?c, mimo ?e wiele z tych us?ug jest bezp?atnych, faktycznie p?acisz swoimi danymi osobowymi.

Dla osób w mediach spo?eczno?ciowych i influencerów, którzy chc? odzyska? kontrol? nad swoj? poufno?ci?, jednocze?nie czerpi?c korzy?ci z tradycyjnych mediów spo?eczno?ciowych, stworzono BitOrbit. Technologia Blockchain, aplikacje i tre?ci tworzone przez spo?eczno?? oraz etos operacyjny zarz?dzany przez spo?eczno?? s? wykorzystywane do osi?gni?cia tego celu.

W ?a?cuchu Velas, wyrafinowanym rozwidleniu Solana, BitOrbit jest jednym z pierwszych aplikacji DApp, które zostan? wdro?one. W?ród jego wielu zalet jest wysoka przepustowo?? i prawie nieograniczona skalowalno??, które pozwalaj? na obs?ug? setek tysi?cy jednoczesnych u?ytkowników.

<<Kup BitOrbit>>

Gdzie mo?na kupi? BitOrbit [BITORB]?

Tokeny BIT s? wymienne i mo?na je kupowa? lub sprzedawa? na PancakeSwap (V2) i Wagyuswap, poniewa? dzia?aj? jako jedna z najbardziej aktywnych gie?d do kupowania tego tokena.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

U?ytkownicy b?d? mogli bezpiecznie przechowywa? swoje kryptowaluty na BitOrbit i przeprowadza? transakcje mi?dzy sob? za pomoc? ?atwego w obs?udze wbudowanego portfela. P?atno?ci mog? by? wysy?ane bezpo?rednio do dowolnego innego u?ytkownika, a dostawcy us?ug mog? za??da? p?atno?ci za po?rednictwem faktury, co pomo?e we wspieraniu funkcji monetyzacji aplikacji.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup BitOrbit [BITORB] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena BitOrbit [BITORB]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup BitOrbit>>

Oficjalna strona BitOrbit – https://bitorbit.com/

BitOrbit na Twitterze – https://twitter.com/bitorbitappCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne