Avatar

Opublikowany

włączony

Przez ostatnie cztery lata BitoEX jako oddzia? Bitco Coin próbowa? obs?ugiwa? adresy Bitcoin i inne gie?dy na Tajwanie, a teraz planuje otworzy? globaln? gie?d? zasobów cyfrowych o nazwie BitoPro (zwan? dalej „BitoPro”). Je?li szukasz bezpiecznej, wygodnej, kompetentnej, godnej zaufania i wyj?tkowej us?ugi wymiany aktywów blockchain, BitoPro jest platform? dla Ciebie. Najpierw zamierza otworzy? sklep w Indiach.

Jako sposób na zmniejszenie przeszkód w handlu i niebezpiecze?stw inwestycyjnych dla u?ytkowników w Singapurze, Malezji, Filipinach i Japonii. Docelowo BitoEX ma na celu ?wiadczenie us?ug zwi?zanych z mobilnymi pieni?dzmi na skal? ?wiatow?, rozszerzaj?c swój zasi?g na ca?y ?wiat.


<<Kup monet? BITO>>

O BITO Moneta

W ró?nych lokalizacjach BitoPro na ca?ym ?wiecie inwestorzy mog? wp?aca? i wyp?aca? miejskie waluty fiducjarne za pomoc? kodu TT, pod warunkiem, ?e robi? to w ramach wszystkich odpowiednich przepisów. BitoPro ma na celu sta? si? wysoce p?ynn? globaln? gie?d? kryptowalut i zapewni? inwestorom konkurencyjne ceny transakcji inwestycji cyfrowych, które spe?niaj? te cele.

Zrzuty tokenów s? wspólne dla nowo uruchomionych tokenów. BitoPro spodziewa si? zrzuci? pewn? ilo?? BITO Coin w oparciu o ilo?? BITO Coin posiadanych przez u?ytkowników. Wraz ze wzrostem liczby monet BITO w obiegu, ?etony airdrop powinny by? rozdawane cz??ciej.

<<Kup monet? BITO>>

Co to jest moneta BITO [BITO]?

BitoPro ma na celu ?wiadczenie us?ug marketingowych tokenów dla startowych zespo?ów blockchain, oprócz us?ug handlu aktywami cyfrowymi. W ramach tokenów na gie?dach oferty us?ug obejmuj? prace konsultingowe, marketing i doradztwo na gie?dach.

Mo?esz handlowa? tokenami w dowolnej ogólno?wiatowej dzia?alno?ci BitoPro. Ostatecznie ma to poprawi? otwarto?? i p?ynno?? mi?dzynarodowego rynku tokenów.


<<Kup monet? BITO>>

Kim s? za?o?yciele BITO Coin [BITO]?

Z do?wiadczeniem w systemach plików i systemach finansowych Titan Cheng pe?ni funkcj? dyrektora generalnego firmy i ma ponad 15-letnie do?wiadczenie w oprogramowaniu. Dyrektor finansowy Jimmy Liu rozpocz?? karier? w du?ej firmie programistycznej i pracowa? przy wielu projektach rz?dowych.

Pó?niej, w 2002 roku, wraz z Titanem za?o?yli w?asn? firm?, aby rozwija? oprogramowanie dla przedsi?biorstw, w tym iSCSI, Smart Card oraz udoskonala? system ISCSI. Ponad dziesi?? lat do?wiadczenia w dziedzinie bada? i rozwoju wojskowego oraz innowacji w dziedzinie obronno?ci sprawi?o, ?e Shuwei Lin zosta? dyrektorem ds. technologii w Narodowym Instytucie Nauki i Technologii Chung-Shan na Tajwanie.

Kiedy Seasu Wang do??czy? do BitoEX w 2015 r. jako starszy kierownik ds. projektów oprogramowania, by? ogromnym atutem w dzia?aniach firmy w zakresie komunikacji i rozwoju oprogramowania. Wish Lin, dyrektor kreatywny, jest absolwentem Taipei National University of the Arts, który pracowa? w bran?y edukacyjnej, rozwijaj?c talenty artystyczne. Jest za?o?ycielem trzech firm i ma ponad dziesi?cioletnie do?wiadczenie w zarz?dzaniu dzia?em projektowym, które idzie w parze z 20-letnim do?wiadczeniem w projektowaniu.

Yvonne Chen, Assistant Vice President, jest ekspertem w zakresie rozwoju rynku e-commerce i mi?dzynarodowych strategii biznesowych oraz integracji pionowej. Dyrektor ds. marketingu Phini Yang pracowa? wcze?niej w najwi?kszym tajwa?skim akceleratorze startupów, AppWorks, jako kierownik ds. kultury i specjalista ds. public relations. Jest dobrze zorientowana w sektorze przemys?owym i rozwin??a szerok? sie? w ca?ej Azji. Zespo?owi towarzyszy ponadto szereg utalentowanych osób, które maj? t? sam? wizj? stworzenia bezpiecznego systemu transakcyjnego.


<<Kup monet? BITO>>

Co sprawia, ?e moneta BITO jest wyj?tkowa?

Najbardziej podstawow? funkcj? BITO Coins jest obni?enie kosztów handlu poprzez oferowanie preferencyjnych rabatów na op?aty transakcyjne. W niektórych przypadkach op?ata za obs?ug? transakcji mo?e zosta? obni?ona nawet o 50%. Konieczno?? wyp?aty op?aty na licznych gie?dach na ca?ym ?wiecie jest najwi?ksz? barier? inwestycyjn? dla inwestorów arbitra?owych. Aby rozwi?za? ten problem, BitoPro planuje zaoferowa? globalnym inwestorom mo?liwo?? wykorzystania kodu TT do transferu, a tak?e wycofania lokalnej waluty papierowej w ró?nych zagranicznych operacjach BitoPro. BitoPro, mi?dzynarodowa gie?da kryptowalut, ma na celu zapewnienie inwestorom konkurencyjnych cen transakcji aktywów online.

BitoPro ma na celu ?wiadczenie us?ug marketingowych tokenów dla startowych zespo?ów blockchain, oprócz us?ug handlu aktywami cyfrowymi. Us?ugi obejmuj? doradztwo biznesowe, reklam? i doradztwo w zakresie zarz?dzania zwi?zane ze sprzeda?? tokenów na gie?dach. Mo?esz handlowa? tokenami w dowolnej ogólno?wiatowej dzia?alno?ci BitoPro. Ostatecznie ma to poprawi? otwarto?? i p?ynno?? mi?dzynarodowego rynku tokenów.

<<Kup monet? BITO>>

Gdzie mo?na kupi? monet? BITO [BITO]?

Opcje handlu produktami finansowymi b?d? dost?pne za po?rednictwem BitoPro. Pocz?tkowo b?dzie obs?ugiwa? najpopularniejsze kryptowaluty, takie jak BTC, LTC, BCH, BTG, BCD i ETH, a tak?e niewielk? liczb? mniej popularnych altcoinów. XRP, EOS, NEO, MIOTA, USDT, XEM i inne du?e kryptowaluty g?ównego nurtu mog? by? obs?ugiwane w przysz?o?ci, w zale?no?ci od potrzeb u?ytkowników. Mo?liwe, ?e kryptowaluty oparte na ERC20 równie? b?d? akceptowane.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Wykorzystuj?c dane historyczne, a tak?e wzorce handlowe, zespó? technologiczny BitoPro stworzy us?ug?, która chroni dane u?ytkowników, a tak?e wykorzystuje analityk? du?ych zbiorów danych i tolerancj? na ryzyko bazy u?ytkowników.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup BITO Coin [BITO] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena BITO Coin [BITO]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup monet? BITO>>

Oficjalna strona internetowa BITO Coin – https://bito.bitopro.com/

BITO Moneta Twitter – https://twitter.com/BitoEX_Official

Oficjalny no?nik BITO Coin – https://medium.com/@BitoEX

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne