Avatar

Opublikowany

włączony

Bitflate to kryptowaluta oparta na Bitcoin. Poda? Bitflate zosta?a sztucznie zwi?kszona.

?a?cuch Bitflate istnieje niezale?nie od ?a?cucha Bitcoin i nie ma z nim po??czenia.

<<Kup Bitflate>>

O Bitflate

Bitcoin ma ograniczon? poda? ze wzgl?du na jego zdecentralizowany charakter. Waluta ma sk?onno?? do deflacji. Powoduje to drastyczne zró?nicowanie ceny. Eksperci uwa?aj?, ?e jest to doskona?y sklep warto?ci (SoV). Z drugiej strony wahania cen s? problemem dla transakcji.

Stablecoiny, które ju? istniej?, s? zazwyczaj wdra?ane za pomoc? ksi?gi bankowej. Wymaga to korzystania z banków scentralizowanych stron trzecich. Projektanci zamierzaj? wykorzysta? inflacj? do opracowania kryptowaluty p?atniczej do wykorzystania w p?atno?ciach. Naukowcy uwa?aj?, ?e inflacja zwi?kszy p?ynno?? waluty Bitflate.


<<Kup Bitflate>>

Co to jest Bitflate [BFL]?

Bitcoin ma ca?kowit? ilo?? 21 milionów monet, co jest limitem kryptowaluty. To ograniczenie powoduje problem z warto?ci? Bitcoina. Po wydobyciu wszystkich bitcoinów nie ma ju? ?adnej nagrody w postaci monety. Oznacza to, ?e cena bitcoina jest potencjalnie nieograniczona.

Bitcoin zach?ca ludzi do trzymania swoich pieni?dzy. Nazywa si? to „Sklepem warto?ci” (SoV). Twórcy tego rynku handlowego przewiduj?, ?e inne waluty o ograniczonej poda?y zareaguj? w taki sam sposób jak SoV.

Ide? jest stworzenie stabilnej kryptowaluty, kryptowaluty p?atniczej, poprzez zawy?enie warto?ci waluty.

Zespó? ma nadziej? osi?gn?? nast?puj?ce cele poprzez uwzgl?dnienie inflacji:

Po pierwsze, nie dopu??, aby wahania cen sta?y si? zbyt ekstremalne. Ponadto zwi?ksz p?ynno??, aby powstrzyma? ryzykown? dzia?alno?? handlow?.


<<Kup Bitflate>>

Kim s? za?o?yciele Bitflate [BFL]?

Bitflate zosta? zbudowany na oprogramowaniu Bitcoin Core. Wprowadzi?a modyfikacje w harmonogramie nagród, a tak?e w brandingu. ?a?cuch Bitflate istnieje niezale?nie od Bitcoina i nie ma z nim po??czenia. Pomimo faktu, ?e zyska?a popularno??, prawdziwe twarze stoj?ce za stworzeniem tego systemu e-kwiatków s? ukryte przed ?wiatem i zostan? wkrótce ujawnione.


<<Kup Bitflate>>

Co sprawia, ?e Bitflate jest wyj?tkowy?

Cech? wyró?niaj?c? Bitflate jest to, ?e ??czy terminy „inflacja” i „emisja”. Chocia? cz?sto s? mylone jako to samo, a nie s?, s? powi?zane w ten sam sposób, w jaki bitcoin jest zwi?zany z niedoborem i deflacj?. Je?li chodzi o aktywa, których poda? mo?na dok?adnie obliczy?, zwi?zek mi?dzy przyczyn? i skutkiem a poda?? z warto?ci? pieni??n? jest ?ci?lej powi?zany.

Zwi?kszaj?c swoj? poda? o 7 procent rocznie, Bitflate tworzy dynamik?, w której jest bardziej prawdopodobne, ?e b?dzie u?ywany jako ?rodek wymiany w przysz?o?ci. Kontrastuje to z najwi?ksz? si?? i s?abo?ci? bitcoina, jak? jest jego ca?kowity niedobór.

W przypadku monet hybrydowych pa?stwa narodowe mia?yby mniejsz? si?? do kontynuowania oszustw na rynku masowym, ni? gdyby u?ywa?y samych bitcoinów, potencjalnie unikaj?c katastrofalnych z?ych nastrojów, które w przeciwnym razie by z tego wynik?y.

W wyniku przewidywanego przymusu sprzeda?y Bitflate z czasem, bitcoin sta?by si? bardziej podatny na wykorzystanie w transakcjach poza tradycyjnym ?rodowiskiem rynku inwestycyjnego. Na d?u?sz? met? mo?e to skutkowa? znacznie szerszym zakresem dyspersji ni? mia?oby to miejsce w innym przypadku.

Co wi?cej, tokeny hybrydowe by?yby lepiej przystosowane do obs?ugi ?wiata, który jest tak silnie oparty na d?ugach i kredycie, poniewa? zapewni?yby instytucjom finansowym bardziej wykonaln? struktur? po?yczania w bitcoinach, co by?oby korzystne w ?wiecie, który jest w du?ej mierze zale?ny od kredyt i d?ug.


<<Kup Bitflate>>

Gdzie mo?na kupi? Bitflate [BFL]?

Nie mo?na go kupi? bezpo?rednio, poniewa? inwestorzy musz? kupi? Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance (BNB lub podobne waluty przed rozpocz?ciem handlu. Co wi?cej, mo?na nim równie? handlowa? na SouthXchange, FreiExchange i , VinDax.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Aby zapewni? uczciwe ?rodowisko hazardowe, w odniesieniu do gier wewn?trznych Bitflate po prostu u?yje dostawców systemów z certyfikatem RNG i technologii, która jest uczciwie sprawdzona.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Bitflate [BFL] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Bitflate [BFL]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup Bitflate>>

Oficjalna strona Bitflate – https://bitflate.org/

Oficjalny Twitter Bitflate – https://twitter.com/bitflate

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne