Avatar

Opublikowany

włączony

BitCore to rzeczywi?cie kryptowaluta, która jest rozwidleniem protoko?u Bitcoin UTXO. Pomimo tego, ?e ludzie s?ysz? o hard forkach, wi?kszo?? ludzi zna tylko twarde forki Bitcoin, w tym takie Bitcoin Cash i Bitcoin Gold; z drugiej strony bardzo niewiele osób zna widelce BitCore i hybrydowe.

<<Kup BitCore>>

O BitCore

BitCore ustanowi? nowy ?a?cuch bloków, wykorzystuj?c kod ?ród?owy i technologi? Bitcoin; zapewni?o to, ?e d?ugo?? ?a?cucha bloków by?a mniejsza, a skalowalno?? zosta?a poprawiona dzi?ki wykorzystaniu technologii Bitcoin. Co wi?cej, czasy bloków s? szybsze ni? w Bitcoin, co sprawia, ?e kopanie jest bardziej odporne na ASIC.

24 kwietnia 2017 r. BitCore uruchomi? zupe?nie nowy blockchain. Aby wype?ni? wszystkie adresy publiczne odpowiadaj?ce u?ytkownikom posiadaj?cym 0,01 BTC lub wi?cej, wykona? migawk? transakcji Bitcoin i wygenerowa? 5 milionów transakcji z tej migawki. Stosunek finansowania BTX do BTC jest teraz ustawiony na 0,5 BTX do 1,0 BTC, ale je?li u?ytkownicy posiadali bitcoiny w momencie tworzenia migawki, mo?esz z?o?y? wniosek o otrzymanie cz??ci BTX po kursie 1:1 do 30 pa?dziernika.

W tej chwili BitCore generuje oko?o 5 000 000 operacji w ci?gu zaledwie kilku dni, aby ca?kowicie wype?ni? wszystkie tokeny uwierzytelniaj?ce z poprzedniej migawki 50-procentowym BTX.

<<Kup BitCore>>

Co to jest BitCore [BTX]?

BitCore BTX to pierwsza kryptowaluta, która zosta?a rozwidlona z protoko?u UTXO. Jest to jednak znacznie wi?cej ni? zwyk?y widelec hybrydowy. Próbowa? ulepszy? Bitcoina i rozwi?za? problemy, które go n?ka?y. Na przyk?ad BitCore wykorzystuje proces konsensusu MEGA-BTX, który jest odporny na ataki ASIC.

W rezultacie nie ma mo?liwo?ci scentralizowania energetyki wydobywczej, poniewa? istnieje taka mo?liwo??, ?e ka?dy ma prawie takie same opcje jak wszyscy inni. Oprócz tego BitCore zawiera 10 MB bloków obs?uguj?cych Segwit, co oznacza, ?e sie? jest w stanie obs?u?y? 17,6 miliarda zdarze? rocznie, czyli ?rednio 48 milionów transakcji dziennie.

Ta moneta ma wiele obietnic, zw?aszcza w przypadku ostatnich implementacji, które zosta?y wprowadzone do jej algorytmów i platformy Masternodes, umo?liwiaj?c ca?ej spo?eczno?ci kryptograficznej wydobywanie BTX z PoW lub Masternodes, a nawet posiadacze BTX mog? to przetwarza? zarówno z PoW, jak i Masternodes .


<<Kup BitCore>>

Kim s? za?o?yciele BitCore [BTX]?

Nenad Borov?anin pracuje jako g?ówny in?ynier oprogramowania, a tak?e za?o?yciel systemu transakcyjnego BitCore. BitCore to kryptowaluta bezp?atna i o otwartym kodzie ?ród?owym. Za g?ównym deweloperem Chrisem utworzy?a si? grupa ludzi, którzy pracuj? razem, aby zrealizowa? swój cel, jakim jest zaawansowana technologicznie, ale niskop?atna moneta, która jest powszechnie akceptowana przez sprzedawców i dostawców us?ug internetowych. Ponadto zespó? sk?ada si? z Carlosa, Chrisa, Jona i Lukasa jako deweloperów frontonu i backendu, gdzie Chris jest g?ównym deweloperem i wspó?za?o?ycielem systemu.

<<Kup BitCore>>

Co sprawia, ?e BitCore jest wyj?tkowy?

BitCore BTX jest jednym z najlepszych dost?pnych rozwi?za?, nie tylko ze wzgl?du na doskona?? wydajno??, ale tak?e ze wzgl?du na szeroki zakres oferowanych funkcji.

Oprócz tego Odarhom przynosi ze sob? rozwi?zanie typu masternode dla blockchaina BitCore. Jeden masternode wymaga do dzia?ania zabezpieczenia w wysoko?ci 2100 BTX.

Dzi?ki temu sie? mo?e obs?ugiwa? do 10 000 asyst w zarz?dzaniu w tym samym czasie.

Masternody otrzymuj? cz??? wszystkich utworzonych BitCore. Do uruchomienia konfiguracji masternode wymagana jest wersja 0.90.9.7 lub nowsza.

<<Kup BitCore>>

Gdzie mo?na kupi? BitCore [BTX]?

Je?li zastanawiasz si?, gdzie kupi? BitCore, prawdopodobnie wskazuje to, ?e gie?dy do handlu akcjami BitCore to obecnie XT.COM, Hotbit, Crex24 i Graviex.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Poniewa? rzuty, a tak?e wyniki s? zarz?dzane na serwerze, uczciwe mecze s? zarówno szybkie, jak i niedrogie. Pomimo tego, ?e s? uczciwi, wymagaj? jednak pewnego poziomu wiary. Oferuj?c opcj? ?ywego portfela, staraj? si? wnie?? do procesu jak najwi?cej otwarto?ci. Ka?da gra.

Czy mo?na kupi? BTX za gotówk??

W tej chwili naprawd? nie ma bezpo?redniej opcji zakupu BTX za gotówk?. U?ytkownicy mog? jednak korzysta? z platform, w tym LocalBitcoins, aby najpierw kupi? bitcoin (BTC), a nast?pnie doko?czy? reszt? procesu, przenosz?c bitcoin na odpowiedni? gie?d? AltCoin.

Od jakich czynników zale?y cena BitCore [BTX]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup BitCore>>

Oficjalna strona BitCore – https://bitcore.cc/

Oficjalny Twitter BitCore – https://twitter.com/Bitcore_BTX

Oficjalny no?nik BitCore – https://medium.com/@Bitcore_BTX

Oficjalny Reddit BitCore – https://reddit.com/r/bitcore_btx
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne