Jak i gdzie kupi? Bitcoin SV [BSV] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

?wiat kryptowalut to matryca sko?czonych szczegó?ów, która stale si? powi?ksza. Je?li nie b?dziesz trzyma? r?ki na pulsie, trudno b?dzie Ci nad??y?. W ci?gu kilku miesi?cy nowe monety s? opracowywane, popularyzowane, a ich warto?? gwa?townie ro?nie.

Bitcoin, najcz??ciej u?ywana kryptowaluta, wygenerowa? mnóstwo nowych monet. Technologia Blockchain rozwin??a si? dzi?ki sukcesywnym podzia?om protoko?ów. Jedn? z takich monet jest popularna alternatywa dla Bitcoina, Bitcoin SV (BSV).

Dzisiaj uzyskamy wgl?d w Bitcoin SV (BSV), aby dowiedzie? si?, co to jest. Ile to kosztuje, sk?d pochodzi i inne szczegó?y s? dost?pne.

O Bitcoin SV [BSV]

Bitcoin SV jest konsekwencj? ogromnego zamieszania w sieci Bitcoin.

Wszystko zacz??o si? w 2017 roku, kiedy Bitcoin mia? hard fork, oddzielaj?c sie? i ko?cz?c si? utworzeniem Bitcoin Cash, nowego altcoina.

Rok pó?niej, w 2018 roku, Bitcoin Cash przeszed? swój w?asny hard fork, daj?c pocz?tek Bitcoin SV.

Bitcoin SV (SV oznacza Satoshi Vision) twierdzi, ?e jest oryginalnym Bitcoinem, kryptowalut?, która jest zgodna z celami Satoshi Nakamoto, pseudonimowego twórcy.

G?ównymi celami BSV jest zapewnienie stabilno?ci i skalowalno?ci, o co walczy? oryginalny blockchain BTC.


<<KUP Bitcoin SV>>

Co to jest Bitcoin SV [BSV]?

„Co to jest Bitcoin SV?” to cz?sto zadawane pytanie w?ród grup kryptowalutowych i firm zajmuj?cych si? kopaniem w chmurze. Bitcoin Satoshi Vision (BSV) to moneta, która zosta?a opracowana w wyniku hard forka Bitcoin Cash 15 listopada 2018 r.

WED?UG JEGO TWÓRCÓW BTC SV to elektroniczny system monetarny peer-to-peer, który twierdzi, ?e jest oryginaln? form? Bitcoina. Ta kryptowaluta przywraca oryginalny protokó? bitcoin, zapewniaj?c jednocze?nie jego stabilno?? i trwa?o??.

Aby odpowiedzie? na pytanie „Co to jest Bitcoin SV?” powinni?my powiedzie?, ?e jest to kryptowaluta typu peer-to-peer dla Internetu, która dzia?a bez udzia?u systemu bankowego lub firm zewn?trznych.

<<KUP Bitcoin SV>>

Kim s? za?o?yciele Bitcoin SV [BSV]?

Australijski przedsi?biorca Craig Wright, który twierdzi?, ?e jest Satoshi Nakamoto, zosta? bezpo?rednio powi?zany z rozwojem Bitcoin SV.

Jest twórc? firmy fintech, nChain, i naciska? na hard fork, poniewa? nie zgadza? si? z planami modernizacji przedstawionymi dla BSV.

Calvin Ayre, biznesmen, by? wybitnym zwolennikiem Bitcoin SV i stale szuka? opcji inwestycyjnych w przedsi?biorstwach zbudowanych na tej platformie.


<<KUP Bitcoin SV>>

Co sprawia, ?e Bitcoin SV [BSV] jest wyj?tkowy?

BSV ma na celu kilka rynków – i przypadków u?ycia – których zwolennicy twierdz?, ?e Bitcoin i Bitcoin Cash nie mog? dostarczy?.

Niektórzy uwa?aj? Bitcoin za aktywa spekulacyjne, a nie takie, które mo?na wykorzysta? do regularnych transakcji. Z drugiej strony BSV twierdzi, ?e jest w stanie „zast?pi? ka?dy system p?atno?ci na ?wiecie lepsz? obs?ug? klienta, ni?szymi kosztami akceptanta i wy?szym poziomem ochrony”.

Bitcoin SV aspiruje równie? do bycia oprogramowaniem korporacyjnym dla firm zainteresowanych poznaniem technologii blockchain.

<<KUP Bitcoin SV>>

Gdzie mo?na kupi? Bitcoin SV [BSV]?

Bitcoin SV jest dost?pny na wielu du?ych gie?dach, w tym OKEx i Bitfinex oraz na wielu mniejszych transakcjach. Nie jest jednak wymieniony na Binance. Poniewa? BSV nie spe?nia?o standardów firmy, zosta?o wycofane z obrotu w 2019 roku. Kliknij tutaj, aby przeczyta? wi?cej o tym, jak przekonwertowa? dolary fiducjarne na kryptowalut?”.

Wed?ug Coinmarketcap, BSV kosztuje obecnie 156,15 USD i zajmuje 43. miejsce w?ród 100 najlepszych kryptowalut.

BSV jest równie? notowane na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, mo?na je kupi? za pomoc? waluty fiducjarnej. Nadal mo?esz kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin na dowolnej gie?dzie fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która j? oferuje.


<<KUP Bitcoin SV>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Bitcoin SV [BSV] za gotówk??

Masz mo?liwo?? korzystania z kart kredytowych/debetowych lub wp?aty bezpo?redniej. Korzystaj?c z karty kredytowej zap?acisz wi?kszy koszt, ale mo?esz dokona? transakcji od razu.

Chocia? wp?ata gotówkowa jest ta?sza, ale trwa d?u?ej, niektóre kraje zapewniaj? tanie, szybkie wp?aty gotówkowe w zale?no?ci od miejsca zamieszkania.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Bitcoin SV [BSV] w Europie?

Tak. Wkrótce po otwarciu konta wi?kszo?? gie?d poprosi Ci? o po??czenie metody p?atno?ci w celu sfinansowania transakcji kryptowalutowej. Mo?esz by? w stanie zasili? swoje konto za pomoc? bezpo?redniego ??cza bankowego, karty kredytowej lub p?atno?ci online innej firmy, takiej jak PayPal, w oparciu o dealera.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Bitcoin SV [BSV]?

Odwied? Changelly, aby uzyska? przyjazn? dla u?ytkownika wymian?, która jest szybka i prosta, je?li chcesz szybko i w dobrej cenie kupi? BSV.

Koszty wynosz? 0,5 procent, czyli nieco wi?cej ni? na innych gie?dach, ale bior?c pod uwag? jako?? platformy, op?ata ta nie wydaje si? wygórowana.

<<KUP Bitcoin SV>>

Wniosek

W ?wiecie kryptowalut rzeczy ci?gle si? zmieniaj?, a Bitcoin SV (BSV) jest tylko jednym z tych fascynuj?cych nowych osi?gni??. Twórcy Bitcoin SV, oznaczonego jako Satoshi Vision, staraj? si? zbudowa? ostateczn? wersj? sieci Bitcoin.


<<KUP Bitcoin SV>>


Oficjalna strona Bitcoin SV https://bitcoinsv.com/en

Portal Blockchain Bitcoin SV https://blockchair.com/bitcoin-sv

Konto Bitcoin SV na Twitterze https://twitter.com/BitcoinAssn
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne