Jak i gdzie kupi? Bitcoin Standard Hashrate Token [BTCST]: Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Tylko wtedy, gdy wykwalifikowani górnicy zdecyduj? si? na standaryzacj? i tokenizacj? hashrate Bitcoin, zostan? wydane tokeny BTCST. Z tego powodu projekt nie prowadzi? sprzeda?y prywatnej ani publicznej. Suma wszystkich tokenów BTCST postawionych w aplikacji okre?la ca?kowity pu?ap poda?y.

Obecna cena Bitcoin Standard Hashrate Token wynosi 25,65 USD, a 24-godzinny wolumen transakcji wynosi 36 388 150 USD. Nasze ceny BTCST na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. Bitcoin Standard Hashrate Token wzrós? o 16,17% w ci?gu ostatnich 24 godzin.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 292 848 491 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #179. Ma w obiegu poda? 11 417 110 monet BTCST i maksymaln? dost?pno?? 15 000 000 monet BTCST.

<<KUP Bitcoin Standard Hashrate Token>>

O Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST

Celem BTCST jest zapewnienie p?ynno?ci rynkowi kopania bitcoinów. Zapewni to konsumentom tani dost?p do nagród za wydobycie i mocy obliczeniowej o dowolnej skali. Ostatecznym celem aplikacji jest zwi?kszenie zmienno?ci i wydajno?ci rynków energii górniczej.

13 grudnia 2020 r. Binance Smart Chain (BSC) udost?pni? Standardowy Token Hashrate of Bitcoin (BTCST). Hashrate Bitcoina (BTC) s?u?y jako zabezpieczenie, przy czym ka?dy token odzwierciedla 0,1 TH/s mocy wydobywczej Bitcoina przy wydajno?ci 60 W/TH.

W rezultacie górnicy oddaj? swoj? moc obliczeniow? na platform? w zamian za nowo wydane tokeny BTCST.

<<KUP Bitcoin Standard Hashrate Token>>

Co to jest Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST?

BTCST to system wyszukiwania w chmurze, który dzia?a na Binance Smart Chain. Zapewnia codzienne dywidendy za po?rednictwem zdecentralizowanej sieci. BTCST jest zarz?dzany przez zdecentralizowan? organizacj? autonomiczn? (DAO). Posiadacze tokenów, górnicy i szersza spo?eczno?? tokenów wspólnie decyduj? o istotnych kwestiach zwi?zanych z projektem.

Wszystkie propozycje, g?osy i wyniki s? rejestrowane i upubliczniane na bie??co.

<<KUP Bitcoin Standard Hashrate Token>>

Kim s? za?o?yciele Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST?

Kryptowaluta BTCST jest wspierana przez górników bitcoinów na skal? przemys?ow?, którzy ??cznie stanowili 12% ?wiatowego hashrate BTC wed?ug stanu na luty 2021 r.

<<KUP Bitcoin Standard Hashrate Token>>

Co sprawia, ?e Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST jest wyj?tkowy?

Standard BEP-20 jest podstaw? BTCST. Co godzin? uzyskiwane s? migawki sald u?ytkowników i ??cznych sald puli w celu okre?lenia zach?t dla u?ytkowników. Ca?a roczna wydajno?? procentowa (APY) i kontrola salda ka?dej puli s? cz?sto aktualizowane w rekordzie.

I odwrotnie, monety b?d? inwestowane tylko w jednej puli na raz. U?ytkownicy mog? w ka?dej chwili wyp?aci? swoje pieni?dze i do??czy? do dowolnej innej dost?pnej puli.
<<KUP Bitcoin Standard Hashrate Token>>

Gdzie mo?na kupi? Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST?

Zjawiska handlowe lub wymiany wymagane do u?atwienia dzia?alno?ci nad Bitcoin Standard Hashrate Token (BTCST) obejmuj?; Binance, VCC Exchange, WBF Exchange i na koniec PancakeSwap

<<KUP Bitcoin Standard Hashrate Token>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST

Ile Bitcoin Standard Hashrate Token BTCSTCoin znajduje si? obecnie w obiegu?

Kryptowaluta BTCST zosta?a po raz pierwszy wydana 13 grudnia 2020 r. z ??czn? liczb? 1 000 000 tokenów. Jego poda? w obiegu wynosi 589 388 BTCST i maksymalna poda? 1 500 000 BTCST od marca 2021 r.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa stosuje Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST?

Binance Pool dzia?a jako audytor BTCST, zapewniaj?c wa?no?? i przejrzysto??. BTCST to protokó? aktywów, który integruje aktywa hashrate Bitcoin z DeFi, jednocze?nie s?u??c jako platforma dla innych protoko?ów handlu, leasingu i finansowania DeFI.

Od jakich czynników zale?y cena Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? BTCST.

Wniosek

Po podniesieniu do 100% w ci?gu zaledwie jednego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich wra?liwy charakter rynkowy. Bitcoin Standard Hashrate Token Tokeny BTCST zosta?y zwi?kszone do nowego rekordowego poziomu prawie 25,65 USD za token, pomimo ostatnich waha? i czynnika niepewno?ci na rynku handlowym.

<<KUP Bitcoin Standard Hashrate Token>>

Bitcoin Standard Hashrate Token Oficjalna strona BTCST - https://www.btcst.finance/

Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST Twitter - https://twitter.com/btcst2020

Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST Reddit - https://reddit.com/r/BTCStandardHashrate

Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST Medium - https://btcst.medium.com/

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne