Jak i gdzie kupi? Bitcoin Gold (BTG) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Bitcoin Gold jest wynikiem technologii blockchain Bitcoin, której celem jest zreformowanie procesu wydobycia, aby zmniejszy? koncentracj? du?ych firm poprzez zmian? algorytmu wydobycia. W rezultacie wielcy inwestorzy finansowi i specjalistyczna technologia (szczególnie ASIC) trac? swoj? przewag? konkurencyjn? na rzecz mniejszych górników i powszechnej technologii (standardowe procesory graficzne).

Ponadto CoinDesk oferuje szereg indeksów cenowych klasy instytucjonalnej. Tutaj mo?esz dowiedzie? si? o nich wi?cej.


<<Kup Bitcoin Gold>>

O Bitcoin Gold

Cyfrowa sie? reklamowa Brave Software oparta na blockchain jest zasilana przez token BTG, który jest zbudowany na Ethereum. Internauci odwiedzaj?cy Internet za pomoc? bezp?atnej przegl?darki Brave mog? zdecydowa? si? na zmian? wy?wietlanych reklam na reklamy w sieci reklamowej Brave. Reklamy s? dost?pne na Brave.com. U?ytkownicy s? nast?pnie wynagradzani przez BTG poprzez reklam? za swój czas.

<<Kup Bitcoin Gold>>

Co to jest Bitcoin Gold [BTG]?

Bitcoin Gold powsta? w 2017 roku jako przyjazna dla u?ytkownika alternatywa dla Bitcoina. Celem platformy BTG jest zintegrowanie bezpiecze?stwa i si?y ?a?cucha bloków Bitcoin z mo?liwo?ci? eksperymentowania i ewolucji.

BTG ulepsza i rozszerza przestrze? kryptograficzn?, wykorzystuj?c blockchain, który jest prawie identyczny z Bitcoinem, ale bez polegania na mocy haszowania Bitcoina lub konkurowania o etykiet? „prawdziwego Bitcoina”. Firma chce zapewni? walut?, która ma takie same mo?liwo?ci implementacji jak Bitcoin, ale z wi?ksz? liczb? opcji dla programistów DeFi i DApp.


<<Kup Bitcoin Gold>>

Kim s? za?o?yciele Bitcoin Gold [BTG]?

Bitcoin Gold zosta? za?o?ony przez grup? pasjonatów o szerokim wachlarzu talentów i do?wiadcze?. Hang Yin jest wspó?za?o?ycielem Bitcoin Gold i jego g?ównym twórc?. W 2015 roku uzyska? tytu? licencjata informatyki na Uniwersytecie Fudan. Jego kariera zawodowa rozpocz??a si? zaraz po uko?czeniu studiów. Yin do??czy? do Google jako programista pod koniec 2015 roku. Po trzech latach sp?dzonych z gigantem oprogramowania, Hang Yin zdecydowa? si? na samodzielne uderzenie, uruchamiaj?c Bitcoin Gold. By? tak?e cz?onkiem za?o?ycielem HashForests w 2018 roku.

Martin Kuvandzhiev jest drugim wspó?za?o?ycielem firmy i cz?onkiem zarz?du. Uko?czy? in?ynieri? oprogramowania komputerowego na Politechnice Sofijskiej, a swoj? karier? zawodow? rozpocz?? jako pracownik gastronomii w McDonald's.


<<Kup Bitcoin Gold>>

Co sprawia, ?e Bitcoin Gold jest wyj?tkowy?

Bitcoin Gold to po??czenie nieod??cznych cech ?a?cucha bloków bitcoin z nowym podej?ciem do rozwoju i aplikacji ?a?cucha bloków. Jako hard fork oryginalnego tokena Bitcoin, BTG obiecuje zrewolucjonizowa? wydobycie, oferuj?c nowy algorytm sprawdzaj?cy prac?, który rozwi?zuje problemy zwi?zane ze skalowalno?ci? Bitcoina.

Bitcoin Gold to dost?pna technologia, która pozwala programistom zarejestrowa? si? w systemie zarz?dzania blockchainem. Wed?ug firmy jest to niezb?dne kryterium promowania decentralizacji i jedna z podstawowych wad Bitcoina.

Bitcoin Gold jest jednym z pierwszych hard forków oryginalnej kryptowaluty i wzbudzi? zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i korporacyjnych. BTG mo?na znale?? na kilku gie?dach, a tak?e us?ugach swap i portfelach. Wreszcie, wiele przegl?darek internetowych i dostawców us?ug agresywnie zaakceptowa?o Bitcoin Gold.

<<Kup Bitcoin Gold>>

Gdzie mo?na kupi? Bitcoin Gold [BTG]?

BTG jest dost?pny w ró?nych sieciach, takich jak Binance, Bithumb, Huobi Global i Bitfinex


<<Kup Bitcoin Gold>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Bitcoin Gold [BTG] za gotówk??

Nie ma bezpo?redniego sposobu na zakup Bitcoin Gold (BTG) za gotówk?. Musisz najpierw kupi? Bitcoin za gotówk? z bankomatu, a nast?pnie handlowa? nim na platformie takiej jak Binance.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Bitcoin Gold [BTG] w Europie?

Bitcoin Gold mo?na ?atwo kupi? za pomoc? brokerów kryptowalut, takich jak LonghornFX, CoinKong Trader i innych. S? bezpieczne, proste w u?yciu i op?acalne oraz akceptuj? ró?ne opcje p?atno?ci.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Bitcoin Gold?

Zakup Ethereum lub Bitcoina za pomoc? konta bankowego, a nast?pnie wymiana go na Bitcoin Gold (BTG) jest obecnie najbardziej op?acaln? metod?. Powodem jest to, ?e Ethereum ma obecnie jedne z najta?szych kosztów transakcji w porównaniu z Bitcoinem.


<<Kup Bitcoin Gold>>

Oficjalna strona Bitcoin Gold – https://bitcoingold.org/

Bitcoin Gold Twitter – https://twitter.com/bitcoingold

Bitcoin Gold Reddit – https://reddit.com/r/BitcoinGoldHQCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne