Jak i gdzie kupi? Bitcoin Diamond (BCD) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jest to kryptowaluta, która powsta?a w listopadzie 2017 roku w wyniku twardych podzia?ów sieci bitcoin. Celem nowej monety by?o opracowanie podobnej do bitcoina kryptowaluty, która by?aby szybsza, ta?sza i bardziej anonimowa.

Warto?? Bitcoina stale ros?a od czasu jego powstania, poniewa? wzros?y op?aty transakcyjne, a dost?p do monety zosta? ograniczony. Inne problemy zwi?zane z rozwojem oryginalnego bitcoina to brak ochrony prywatno?ci, d?ugie potwierdzenia transakcji i wysoki próg dla nowych u?ytkowników. Aby rozwi?za? te problemy, zaprojektowano diamentow? monet? Bitcoin. Zastosowanie metod szyfrowania maskuje dane o kwocie wymienianej w transakcjach opartych na bitcoinach diamentowych, zapewniaj?c prywatno??.


<<Kup Bitcoin Diamond>>

O Bitcoin Diamond

Bitcoin Diamond opiera si? na technologiach blockchain i kryptowalut, aby stworzy? walut?, która jest dost?pna, godna zaufania i przydatna dla osób nieposiadaj?cych bankowo?ci i znajduj?cych si? w niekorzystnej sytuacji. Wierz? w ?wiat, w którym ka?dy ma równe szanse na prosperowanie. Mimo to 1,7 miliarda osób nie ma dost?pu do konta bankowego. Bitcoin Diamond, jako szybki i bezpieczny pieni?dz cyfrowy, obiecuje uwolni? uwi?ziony kapita?, inteligencj? i kreatywno?? rosn?cej populacji ?wiata. Dzi?ki Bitcoin Diamond masz dost?p do pieni?dzy, które s? zarówno wygodne, jak i bezpieczne w u?yciu, niezale?nie od tego, gdzie mieszkasz.

<<Kup Bitcoin Diamond>>

Co to jest diament Bitcoin [BCD]?

Bitcoin Diamond (BCD) to wariant bitcoin, który opiera si? na istniej?cej infrastrukturze bitcoin, aby umo?liwi? bardziej wyrafinowane funkcje prywatno?ci i now? walut? (BCD). Widelec zosta? wst?pnie zaplanowany, a pewien blok w ?a?cuchu bloków bitcoin s?u?y? jako punkt wyzwalaj?cy utworzenie nowego ?a?cucha bloków. Ma podobn? histori? do bitcoina, dopóki si? nie rozwidla, kiedy to nowa sie? zaczyna rejestrowa? w?asne transakcje i wydobywa? nowe bloki.

Górnicy Bitcoin Diamond rozpoczn? produkcj? bloków przy u?yciu nowego algorytmu dowodu pracy i b?d? stopniowo zwi?ksza? szybko?? transakcji w oparciu o oryginalne cechy BTC. W wyniku tego ?a?cuch bloków Bitcoin zostanie rozdwojony. Pierwotny ?a?cuch bloków Bitcoina pozostanie niezmieniony, ale wy?oni si? z niego nowa kategoria ?a?cucha bloków. Pod??a t? sam? histori? transakcji, co Bitcoin, dopóki nie rozga??zi si? i nie wejdzie w unikalny blok, po czym si? rozchodzi.


<<Kup Bitcoin Diamond>>

Kim s? za?o?yciele Bitcoin Diamond [BCD]?

24 listopada 2017 r., po osi?gni?ciu wysoko?ci bloku 495 866, diament Bitcoin zosta? rozwidlony z oryginalnego bitcoina. G?ówna sie? odgromowa zosta?a zmodernizowana w grudniu 2017 r., a jej udost?pnienie zaplanowano na trzeci kwarta? 2018 r.

Zespó? Bitcoin Diamond odgrywa kluczow? rol? w rozwoju ekosystemu monety. Zespó? wnosi do sto?u ró?norodne do?wiadczenia. Cz?onkowie zarz?du z wa?nych organizacji i kluczowe wp?ywowe osoby w sektorze kryptowalut, w szczególno?ci z Azji, tworz? trzon i zespo?y zarz?dzaj?ce.

Zespó? postanowi? pozosta? anonimowy, aby chroni? swoj? prywatno??, zgodnie z nieod??cznym naciskiem Bitcoin Diamond na prywatno??. Imi? ka?dego cz?onka zespo?u jest oparte na ukrytej to?samo?ci bohatera akcji. Je?li chcesz pracowa? z Bitcoin Diamond i potrzebujesz procedury KYC, mo?esz j? otrzyma? na ??danie.


<<Kup Bitcoin Diamond>>

Co sprawia, ?e Bitcoin Diamond jest wyj?tkowy?

Poniewa? jego ?a?cuch bloków przejmuje wszystkie cechy sieci bitcoin podczas forkingu, diamentowa waluta bitcoin jest oparta na bitcoinie. Dzia?a jednak na w?asnym blockchainie, który zosta? ustanowiony zaraz po rozwidleniu i jest oddzielony od blockchaina Bitcoina.

Bitcoin Diamond wykorzystuje nowatorski algorytm PoW, który ró?ni si? od bitcoina. W przypadku bitcoin diamond, jest tylko 1000 bloków do wydobycia przy u?yciu techniki PoW, zanim sie? prze??czy si? na Proof-of-Stake, umo?liwiaj?c posiadaczom zbieranie odsetek od monet przechowywanych w portfelu BCD.

W porównaniu do sieci BTC, sie? BCD wykorzystuje wi?ksze rozmiary bloków i optymalizuje szybko?? blokowania ka?dego bloku, aby umo?liwi? szybsze transakcje. Moneta jest przeznaczona do powszechnego u?ytku i zosta?a wyprodukowana przy maksymalnej poda?y 4,6 miliarda sztuk, aby uwzgl?dni? inflacj?.

<<Kup Bitcoin Diamond>>

Gdzie mo?na kupi? diament Bitcoin [BCD]?

Bitcoinowy diament jest ju? dost?pny do kupienia na gie?dach kryptowalut. Platforma OKEx odpowiada za po?ow? obrotu rynkowego. Bitcoin Diamond jest równie? dost?pny mi?dzy innymi na Binance, Huobi i KuCoin, gdzie mo?na go kupi? obok USDT, BTC i ETH. Kopanie w poszukiwaniu monety BCD jest alternatywn? technik? zdobywania tego.

<<Kup Bitcoin Diamond>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak wydoby? diament Bitcoin?

Mo?esz wydobywa? BCD za pomoc? kompletnego klienta w?z?a lub z pul?. Niektóre publiczne pule wydobywcze, które z nimi wspó?pracowa?y, znajduj? si? na stronie g?ównej ich witryny. Aby uzyska? pomoc techniczn? i wskazówki dotycz?ce wydobywania BCD, do??cz do naszych grup na Facebooku, Twitterze, Slack, Telegram lub Reddit.

Czy powinienem kupi? BCD?

Twórcy projektu nie mog? przewidzie? jego cen. BCD ma na celu zapewnienie bezp?atnej dywidendy dla posiadaczy BTC. Ka?dy, kto mia? Bitcoin w momencie uruchomienia Bitcoin Diamond, sta? si? w?a?cicielem Bitcoin Diamond. Po prostu trzymaj?c Bitcoin, najlepsz? form? pieni?dzy, jak? kiedykolwiek widzia? ?wiat, mo?esz uzyska? wszystkie zalety tej inicjatywy bez dodatkowego ryzyka.

Od jakich czynników zale?y cena sieci BCD [BCD]?

Wp?ywy i odp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? BCD.

<<Kup Bitcoin Diamond>>

Bitcoin Diamond Oficjalna strona internetowa – https://www.bitcoindiamond.org/

Bitcoin Diament na Twitterze – https://twitter.com/BitcoinDiamond_

Bitcoin Diament Reddit – https://reddit.com/r/Bitcoin-Diamond
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne