Jak i gdzie kupi? Bitcoin Cash ABC [BCHA] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Protokó? Bitcoin Cash, który jest rozwidleniem oryginalnego protoko?u Bitcoin (BTC), stanowi podstaw? dla Bitcoin Cash ABC. Jego g?ównym celem jest zapewnienie szybkiej, wysoce skalowalnej, ogólno?wiatowej kryptowaluty, która jest rentowna w perspektywie d?ugoterminowej.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 4 904 540 466 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #202. W obiegu znajduje si? 18 572 921 monet BCHA, o ??cznej liczbie 21 000 000 monet BCHA.

<<KUP Bitcoin Cash ABC>>

O Bitcoin Cash ABC BCHA

Bitcoin Cash ABC to blockchain i kryptowaluta, która zosta?a stworzona 15 listopada 2020 r., jako produkt hard forka w ?a?cuchu bloków Bitcoin Cash (BCH), który podzieli? oryginalny ?a?cuch na dwa nowe, wst?pnie nazwane „Bitcoin Cash Node” i „Bitcoin Cash ABC”, a ten ostatni zachowa? moniker i pasek informacyjny Bitcoin Cash.

Podczas gdy Bitcoin Cash ABC nie zadeklarowa? jeszcze nowego logo w momencie konfliktu.Bitcoin Cash ABC ma wiele takich samych w?a?ciwo?ci jak Bitcoin Cash. Jego g?ównym celem jest rozwój pieni?dza, który jest „u?yteczny dla wszystkich na planecie” i „dramatycznie rozszerzy ludzk? wolno?? i dobrobyt”.

Wykorzystuje wi?kszy rozmiar bloku ni? Bitcoin, aby poprawi? szybko?? transakcji i skalowalno??.


<<KUP Bitcoin Cash ABC>>

Co to jest Bitcoin Cash ABC BCHA?

Za?o?yciel Bitcoin Cash ABC, Séchet, zasugerowa?, ?e stosuj?c samofinansuj?cy si? model przychodów zgodnie z zasad? coinbase, bezpiecze?stwo sieci jest dodatkowo zwi?kszane, poniewa? górnicy i twórcy aplikacji s? zach?cani do ochrony systemu, poniewa? ich dochody s? od niego zale?ne.

Bitcoin Cash ABC stwierdzi?, ?e gdy b?dzie mia? solidny strumie? gotówki, planuje zatrudni? wi?cej pracowników, aby lepiej rozwi?za? problemy zwi?zane z bezpiecze?stwem.

<<KUP Bitcoin Cash ABC>>

Kim s? za?o?yciele Bitcoin Cash ABC BCHA?

Bitcoin Cash ABC zosta? po raz pierwszy og?oszony w 2017 r. przez Amaury Séchet, lepiej znany jako „Deadalnix”, jako oprogramowanie do uruchamiania pe?nego w?z?a Bitcoin Cash. By? odpowiedzialny za rozwój Bitcoin Cash jako g?ówny deweloper Bitcoin Cash ABC, który dostarcza? infrastruktur? Bitcoin Cash.

<<KUP Bitcoin Cash ABC>>

Co sprawia, ?e Bitcoin Cash ABC BCHA jest wyj?tkowy?

Bitcoin Cash ABC zawiera dwa g?ówne ulepszenia protoko?u, które odró?niaj? go od Bitcoin Cash: nowy algorytm dostosowania trudno?ci wydobycia znany jako Aserti3-2d lub ASERT.

Wymóg, aby 8% wszystkich nowo wydanych BCHA przeznacza? na rozwój sieci. Druga korekta, znana jako „regu?a coinbase”, by?a kontrowersyjna i znacz?co przyczyni?a si? do fork.

Z drugiej strony Séchet podkre?li?, ?e opracowanie samofinansuj?cego si? mechanizmu jest zgodne z pierwotn? wizj? Bitcoina.

<<KUP Bitcoin Cash ABC>>

Gdzie mo?na kupi? Bitcoin Cash ABC BCHA?

FEI to darmowy token zbywalny. Wi?kszo?? wymian jest zdecentralizowana ze wzgl?du na wyspecjalizowany cel protoko?u. Uniswap (V2), 1INCH, Gate.io i Ox to tylko niektóre z gie?d, które handluj? FEI. Dodatkowa szansa na zakup lub handel FEI jest na ich stronie internetowej.<<KUP Bitcoin Cash ABC>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Bitcoin Cash ABC BCHA

Ile monet Bitcoin Cash ABC BCHA znajduje si? obecnie w obiegu?

Bitcoin Cash ABC ma sta?? maksymaln? poda? 21 milionów BCHA.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Bitcoin Cash ABC BCHA?

Sie? Bitcoin Cash ABC jest chroniona przez proces konsensusu proof-of-work, który jest równie? wykorzystywany przez Bitcoin Cash i Bitcoin.

Od jakich czynników zale?y cena Bitcoin Cash ABC BCHA?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? BCHA.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co szeroki, aby przytoczy?, ?e tokeny BCHA zosta?y zaktualizowane do nowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wszechczasów, wynosz?cego prawie 264,85 USD za token.

Wzrost warto?ci BCHA wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego BCHA z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Bitcoin Cash ABC>>


Protokó? Fei Oficjalna strona internetowa FEI - https://fei.money/


Protokó? Fei FEI Twitter - https://twitter.com/feiprotocol


Protokó? Fei FEI Medium - https://medium.com/fei-protocol/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne