Avatar

Opublikowany

włączony

Bit Hotel to Play 2 Earn NFT Granie w gry Metaverse, które w pierwszej kolejno?ci skupia si? na interakcji spo?ecznej. Gracze b?d? mogli wykorzysta? monety Bit Hotel, aby zaanga?owa? si? w zarz?dzanie i kupowa? natywne NFT za pomoc? swoich tokenów. Istniej? NFT, które mo?na wykorzysta? w grze, a ka?da z nich ma unikalny zestaw korzy?ci.

<<Kup Bit Hotel>>

O Bit Hotel

Bit Hotel to internetowa spo?eczno?? NFT, która wykorzystuje Bit Hotel Unit, poniewa? wci?? jest w kasie. Gracze zbieraj? artefakty i osobowo?ci NFT i s? w stanie wy?wietla? je w swoich domach lub w minigrach. Ka?dy pokój i g?ówna sala dzia?aj? jak czat grupowy, podczas którego mo?esz si? zrelaksowa?, porozmawia? lub wymieni? z innymi graczami. Oprócz tego u?ytkownicy mog? walczy? w jednej z mini-gier, aby zdoby? nagrody tokenowe, a nast?pnie wyp?aci? je do swoich portfeli.

NFT mo?na „po??czy?”, niszcz?c dwa NFT, aby uzyska? jeden o wy?szej rzadko?ci, co pozwala na „platoniczne” po??czenia. Projektanci przedstawi? federacyjn? metodologi? g?osowania, która wybiera przysz?? zawarto??, opart? na alokacji stawek i osi?gni?ciach w grze, poniewa? bez niej metaverse by?by niepe?ny.


<<Kup Bit Hotel>>

Co to jest Bit Hotel [BTH]?

Rzeczywist? reprezentacj? BitHotel jest obecno?? tablicy wyników z wieloma turniejami, które mo?na zobaczy? w Bit Hotel. 20 najlepszych zawodników (na podstawie zwyci?stw) w ka?dej z minigier zostanie wy?wietlonych w tej tabeli liderów, a co tydzie? lub miesi?c pi?ciu najlepszych graczy zostanie nagrodzonych rzadkim NFT.

Gracze b?d? mogli deklarowa? relacje w grze, aby zach?ci? istniej?ce spo?eczno?ci do przy??czenia si? do metaverse Bit Hotel. Gracze, którzy s? w zwi?zku, zostan? nagrodzeni wyj?tkowymi korzy?ciami i dodatkami. Hodowla mo?e by? dochodowym przedsi?wzi?ciem w tej grze, podobnie jak w innych grach blockchain. Bit Hotel ma zarówno publiczne, jak i prywatne komnaty, w których gracze mog? komunikowa? si? ze sob? za pomoc? wiadomo?ci tekstowych.


<<Kup Bit Hotel>>

Kim s? za?o?yciele Bit Hotel [BTH]?

Leon jest kierownikiem operacyjnym systemu BTH. Towarzysz? mu Kareem, Lars, Bram i Jesse jako liderzy techniczni i wszechstronni programi?ci, którzy s? odpowiedzialni za tworzenie zrównowa?onych post?pów technicznych dla u?ytkowników systemu. Aby podnie?? poziom dzia?u marketingu blockchain, Sten jest tam z Huubem i Aykutem, którzy s? odpowiednio content marketingowcem i projektantami UX/UI. Wraz z liderem technicznym i marketingowym, zespó? jest w pe?ni entuzjastyczny, aby zapewni? swoim klientom jak najlepsze do?wiadczenie handlowe. Co wi?cej, zespó? jest równie? zaciemniony przez flot? godnych zaufania i pe?nych do?wiadczonych doradców w dziedzinie blockchain.

<<Kup Bit Hotel>>

Co sprawia, ?e Bit Hotel jest wyj?tkowy?

Korzystaj?c z tokenów Bit Hotel, cz?onkowie b?d? mogli zaanga?owa? si? w zarz?dzanie lub kupowa? natywne NFT w Bit Hotel Metaverse.

Funkcje w grze, w tym postacie, hotele i akcesoria, s? dostarczane przez NFT. Otwarty rynek dla tych NFT zostanie wydany do ko?ca roku. U?ytkownicy b?d? mogli spotyka? si? i rozmawia? z innymi graczami, uczestniczy? w wielu ci?gle zmieniaj?cych si? minigrach i zdobywa? rzadkie NFT.

Graj ze znajomymi i jednocze?nie zarabiaj pieni?dze, to jedna z najbardziej unikalnych zalet tego systemu handlowego. Bit Hotel oferuje szerok? gam? funkcji, od wymiany postaci i pokoi na rynku po udzia? w bitwach wieloosobowych ze znajomymi. W najbli?szej przysz?o?ci pojawi si? pierwszy spadek NFT.


<<Kup Bit Hotel>>

Gdzie mo?na kupi? Bit Hotel [BTH]?

Gdy renomowane monety przechodz? przez nasz? rygorystyczn? procedur? sprawdzania, co kilka tygodni b?d? dodawane do listy dost?pnych monet. U?ytkownicy mog? ju? handlowa? Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, WanCoin, Cardano, OmiseGO i wieloma innymi aktywami cyfrowymi.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Oprócz korzystania z szyfrowania SSL i ochrony przed atakami DDoS, Bit Hotel oferuje równie? uwierzytelnianie dwusk?adnikowe. Ka?de z tych ?rodków ostro?no?ci zostanie omówione w kolejnych akapitach.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Bit Hotel [BTH] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Bit Hotelu [BTH]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup Bit Hotel>>

Oficjalna strona Bit Hotel – https://bithotel.io/#/

Oficjalny Twitter Bit Hotel – https://twitter.com/playbithotel

Bit Hotel Official Medium – https://medium.com/@bithotelnftgame

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne