Avatar

Opublikowany

włączony

Bethereum oferuje mo?liwo?? wymiany ankiet witryn z monetami BETHER w celu przechowywania warto?ci istniej?cych opublikowanych ankiet na ró?nych witrynach. Nieuniknionym faktem jest pokonanie umys?ów ludzi, ?e ka?dy powinien wzi?? pod uwag? zachowanie ankiet na d?u?sz? met?, aby przynie?? korzy?ci du?ej liczbie u?ytkowników.

Aby handlowa? monetami Bethereum, w?a?ciciele ankiet i kupuj?cy mog? budowa? swoje relacje handlowe, aby czerpa? wzajemne korzy?ci, pobieraj?c kryptowaluty i jednocze?nie utrzymuj?c ankiety przy ?yciu na rynku. Warto zauwa?y?, ?e zawsze mo?na wykorzysta? BETHER monety na innych platformach kryptograficznych lub kupi? inne konkretne ankiety.

<<Kup Bethereum >>

O Bethereum

Rozwi?zanie Bethereum wykorzystuje technologi? Blockchain, aby zapewni? najbezpieczniejsze i najbardziej przejrzyste wra?enia z zak?adów. Nie ma po?redników: gracze tworz? zak?ady, ustalaj? zasady i zapewniaj? p?ynno?? do realizacji wyp?at. Inteligentne kontrakty chroni? fundusze i automatycznie rozdzielaj? wygrane na podstawie warunków i wyników zak?adów. Ca?y proces jest w pe?ni zdecentralizowany, bezpieczny i samoreguluj?cy. Wszystko to, podczas gdy unikalne elementy spo?eczno?ciowe i grywalizacji zapewniaj? zupe?nie nowy poziom zaanga?owania spo?eczno?ci.

Ale Bethereum to nie tylko lepsze obstawianie. Platforma ma wszechstronno?? i skalowalno?? zakorzenion? w jej DNA: pocz?wszy od zak?adów sportowych, b?dzie rozszerzona o ró?norodne tre?ci i gry innych firm. Zosta? zaprojektowany z my?l? o obs?udze ca?ego ekosystemu, od przypadkowych graczy, przez obstawiaj?cych wysokie stawki, przez klientów typu white label i konwencjonalne agencje bukmacherskie, po zewn?trznych deweloperów i podmioty stowarzyszone. Wszystko nap?dzane przez nasz cyfrowy token: BETHER.

<<Kup Bethereum >>

Co to jest Bethereum [BETHER]?

??czno?? szerokopasmowa i mobilna dos?ownie oddaj? zak?ady w r?ce milionów. Jednak scentralizowane, konwencjonalne zak?ady maj? powa?ne wady strukturalne (patrz sekcja „Wyzwania bran?owe”). Pojawienie si? technologii Blockchain otwiera mo?liwo?? przedefiniowania bran?y, zapewniaj?c rozwi?zanie ze wszystkimi zaletami konwencjonalnych zak?adów bez ?adnych wad.

U podstaw Bethereum jest platforma zak?adów spo?eczno?ciowych, umo?liwiaj?ca obstawianie wydarze? z innymi graczami bez przechodzenia przez „po?rednika” (np. bukmachera lub dostawc? zak?adów). Dzia?a jako w pe?ni zdecentralizowane, bezpieczne rozwi?zanie oparte na inteligentnych kontraktach opartych na Ethereum. Wszystkie zak?ady s? przeprowadzane za pomoc? BETHER, naszego specjalnie zaprojektowanego tokena cyfrowego.

<<Kup Bethereum >>

Kto jest za?o?ycielem Bethereum [BETHER]?

Giacomo Tognoni jest dyrektorem generalnym i za?o?ycielem Bethereum. Giacomo to mi?dzynarodowy dyrektor z 20-letnim do?wiadczeniem w grach mobilnych, telekomunikacji i IT. Ekspert ds. marketingu i grywalizacji z do?wiadczeniem na poziomie C w korporacjach i start-upach, mocno wierzy w kierowanie doskona?? strategi? poprzez bezb??dn? realizacj?. Jego najwi?ksza pasja? Prowadzenie zwyci?skich zespo?ów na nowe wy?yny sukcesu!

<<Kup Bethereum >>

Co sprawia, ?e Bethereum jest wyj?tkowe?

Bethereum jest bezpieczny, przejrzysty, uczciwy i prosty w u?yciu. To takie proste: tworzysz zak?ad na jedno lub wi?cej wydarze?, okre?laj?c minimaln? kwot? i sposób podzia?u wygranych. Inni do??czaj? do zak?adu (z w?asnymi przewidywaniami wydarze?). Po zako?czeniu wydarzenia inteligentne kontrakty automatycznie obliczaj? wygrane i przyznaj? tokeny BETHER na podstawie uzgodnionego podzia?u.

<<Kup Bethereum >>

Gdzie mo?na kupi? Bethereum [BETHER]?

Bethereum wykorzystuje koncepcje, w tym grywalizacj?, przyjazny dla u?ytkownika UX i proste tworzenie kont, aby stworzy? unikaln? platform? bukmachersk? dla ka?dego. Bethereum to znacznie wi?cej ni? tylko zak?ady sportowe. Oprócz nieograniczonej skalowalno?ci platforma mo?e równie? obs?ugiwa? dodatkowe elementy, takie jak eSport, sporty fantasy i gry kasynowe.

Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? Bethereum, CoinTiger jest obecnie najbardziej aktywn? gie?d?.  

<<Kup Bethereum >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?esz kupowa? LEPIEJ za gotówk??

Nie. Bethereum jest obecnie niedost?pne do zakupów w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych platform. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na BETHER.

Czy legalne jest zajmowanie si? BETHER w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie dost?pn? stref? dost?pno?ci kryptowalut.

<<Kup Bethereum >>

Oficjalna strona Bethereum – https://www.bethereum.com/

Bethereum na Twitterze – https://twitter.com/bethereumteam

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne