Avatar

Opublikowany

włączony

BetDice to zdecentralizowana platforma, która umo?liwia tokenom dodawanie funkcji Defi do ich projektu. Sk?ada si? z trzech g?ównych cz??ci: tokena narz?dziowego, aplikacji internetowej skarbca i aplikacji internetowej do g?osowania.

Platforma ta ma po??czone kana?y, w przypadku e-commerce lub strony handlu forex, ma bezwarunkowe rozwi?zania dla klientów, którzy szukaj? niezawodno?ci i jednocze?nie lukratywno?ci. Zosta? uprzemys?owiony przez zespó? BetDice i okre?la si? go jako zdecentralizowan? technologi? kontroli p?ynno?ci inteligentnych aktywów w oparciu o protokó? Proof-of-Asset.

<<Kup BetDice >>

O BetDice

Dice to najwi?ksza platforma do gier na blockchainie EOS. U?ytkownicy mog? zdobywa? tokeny DICE z gry, a nast?pnie inwestowa? w dywidendy z obstawiania. Zarówno platforma, jak i token s? oparte na projektowaniu zorientowanym na u?ytkownika, co zapewnia naszym u?ytkownikom najlepsze wra?enia z gry.

Proof-of-Asset Protocol to podstawowy produkt firmy BetDice, który rozwi?zuje problem p?ynno?ci aktywów niepodlegaj?cych wymianie. W prostych s?owach, Proof-of-Asset oznacza, ?e token wydany jako cz??? protoko?u jest gwarantowany z aktywem. Know-how BetDice to protokó? Proof-of-Asset, b?d?cy po??czeniem technologii BaaS (Bank-as-a-Service) i blockchain.

Co zaskakuj?ce, odpowied? jest oczywista: wykorzystaj technologi? i infrastruktur? kluczowych projektów w zdecentralizowanej gospodarce, w tym wykorzystuj?cych protokó? open source. BetDice Token Proof-of-Asset Protocol jest w?a?nie takim rozwi?zaniem.

<<Kup BetDice >>

Czym jest BetDice [DICE]?

DICE odnotowa?o spektakularne wyniki od momentu w??czenia do pierwszej globalnej prywatnej platformy reklamowej przegl?darki Brave: 30 milionów aktywnych u?ytkowników miesi?cznie, 10 milionów aktywnych u?ytkowników dziennie, 1 milion zweryfikowanych twórców akceptuj?cych BAT, miliony utworzonych portfeli, tysi?ce kampanii reklamowych z wiod?cymi markami, i rosn?c? u?yteczno?? w najbardziej innowacyjnych nazwach w grach blockchain. Wyniki sprawiaj?, ?e DICE jest jednym z najbardziej, je?li nie najbardziej, udanych projektów altcoin do tej pory.

Je?li chodzi o tworzenie nowej gospodarki, BetDice widzi rozwi?zanie dla prawdziwego finansowania biznesu w oddzieleniu projektów technologicznych i infrastrukturalnych od projektów na arenie handlu, dzia?alno?ci operacyjnej i aktywów produkcyjnych. Projekty technologiczne i infrastrukturalne, które mog? pomóc zdecentralizowanej gospodarce dojrze? i sta? si? wi?ksz?, wygodniejsz?, a tak?e rozszerzy? zwyczaj technologii na ca?ym ?wiecie, mog? otrzyma? finansowanie za po?rednictwem ICO.

<<Kup BetDice >>

Kto jest za?o?ycielem BetDice [DICE]?

BetDice ma na pok?adzie ?wiatowej s?awy finansistów i programistów, którzy z powodzeniem wykonali token DICE, aby wzi?? udzia? w wy?cigu na rynku fiskalnym. To by?a ?wietna inicjatywa dla osób zainteresowanych handlem z NFT. idea handlu kryptowalutami kwitnie w dzisiejszych czasach, a wi?kszo?? uczestników ro?nie jednocze?nie.

Aby zaspokoi? du?? liczb? osób, BetDice jest znane jako niezawodna i przejrzysta platforma do przechowywania warto?ci Twoich finansów.

<<Kup BetDice >>

Co sprawia, ?e BetDice jest wyj?tkowy?

Platforma do obstawiania BetDice Defi pozwala nam dodawa? skarbce do obstawiania dla dowolnego tokena. Te skarbce zwi?ksz? liczb? funkcji istniej?cych tokenów, takich jak blokowanie czasu z nagrodami skalowania, wsparcie dla odbicia/redystrybucji podczas stakowania, opcjonalne wp?ywy na cele charytatywne lub portfel spalania i nie tylko!

Odbieraj?c aktywa klienta, g?ównie na rynku finansowym, tokenizujemy je, nast?pnie nie czekaj?c na osi?gni?cie przez asortyment masy krytycznej, w zamian za to aktywo zast?pujemy walut? dla banku. Mo?na to sobie wyobrazi? poprzez utworzenie jednej puli podobnych aktywów (np. puli banków), tworz?c w ten sposób rynek, na którym banki czerpi? korzy?ci z p?ynno?ci, a inwestorzy z przewidywalnego i przejrzystego przep?ywu ?rodków pieni??nych.

Co wi?cej, samodzielne zbudowanie systemu obstawiania jest kosztowne i czasoch?onne. Nasze skarbce oszcz?dz? Ci ca?ej ci??kiej pracy, pozwalaj?c Ci skupi? si? na innych aspektach Twojego projektu.

<<Kup BetDice >>

Gdzie mo?na kupi? BetDice [DICE]?

Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? BetDice, Hotbit jest obecnie najbardziej aktywn? gie?d?.

Po pierwsze, aby rozpocz??, u?ytkownik musi odwiedzi? oficjaln? stron? BetDice. Po drugie, umo?liwi? u?ytkownikom wymian? tokena z wymian? Hotbit. Zgodnie z o?wiadczeniem zespo?u DICE, przewidzieli, ?e zwi?ksz? ?atwo?? uzyskiwania dost?pu do wi?kszej liczby wymian, które s? obecnie rozwa?ane.

<<Kup BetDice >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co to jest obstawianie?

Stakowanie to zdeponowanie tokenów w inteligentnym kontrakcie i pozostawienie ich tam w zamian za nagrody.

Czy moje tokeny nadal otrzymuj? nagrody po obstawieniu?

Tak, ró?ne skarbce mog? szacowa? te wynagrodzenia na ró?ne sposoby, ale twoje zwroty s? przesy?ane do kaucji skarbca i s? rozdzielane na saldo postawione z ka?d? wycen?.

<<Kup BetDice >>

Oficjalna strona BetDice – http://betdice.one/

BetDice na Twitterze – https://twitter.com/bet_dice

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne