Avatar

Opublikowany

włączony

W miar? jak kryptowaluty zyskuj? popularno?? na ca?ym ?wiecie, rozwój Bestay oznacza nadej?cie pierwszej cyfrowej waluty i platformy transakcyjnej opartej na blockchain w arkadach.

Bestay to przysz?o?ciowa platforma wymiany kryptowalut, której celem jest dostarczanie najbardziej godnych zaufania us?ug zarz?dzania aktywami cyfrowymi w prosty, wydajny i bezpieczny sposób.

<<Kup Bestay >>

O Bestay

Bestay (BSY) to zdecentralizowana platforma do udost?pniania domu. Tworzymy ekosystem, który kieruje IoT dla gospodarki wspó?dzielenia. W pierwszej fazie skupimy si? na hotelach i apartamentach na wynajem krótkoterminowy, zajmujemy si? równie? zarz?dzaniem aktywami typu peer-to-peer. Platforma wykorzystuje zaawansowane technologie z zakresu przetwarzania rozproszonego i zdecentralizowanego, blockchain, IoT oraz bezpiecze?stwa systemów informacji i danych.

Zapewnienie skutecznego i zautomatyzowanego rozwi?zania, w którym gospodarze dostarczaj? warto?ci, a klienci b?d? mogli wymienia? warto?ci bezpo?rednio, wydajnie i bezproblemowo. Dlatego Bestay mo?e dostarcza? produkty o tej samej jako?ci, ale w ni?szej cenie, jednocze?nie kontroluj?c surowe wymagania: poznaj swój produkt (KYP) i poznaj swoich klientów (KYC), zanim zostan? zaakceptowane na platformie systemowej Bestay.

<<Kup Bestay >>

Co to jest Bestay [BSY]?

Bestay to platforma wspó?dzielenia pokoi nowej generacji z kompletnymi us?ugami zarz?dzania aktywami przy u?yciu technologii blockchain. Naszym celem jest odbudowanie systemu wymiany warto?ci mi?dzy hostami i go??mi, które maj? by? restrukturyzowan? w?asno?ci?, zarz?dzan? przez sztuczn? inteligencj?, IoT i technologi? blockchain. Skutkuje to wy?szymi mar?ami i ni?szymi kosztami eksploatacji dla w?a?cicieli, zapewniaj?c jednocze?nie lepsze i ta?sze do?wiadczenia dla klientów.

Spo?eczno?? b?dzie mog?a uzyska? dost?p do listy i przej?? przez ca?y proces rezerwacji ze strony internetowej, telefonów z systemem Android lub iOS. Do?wiadczenie u?ytkownika b?dzie podobne do innych wysokiej jako?ci aplikacji dost?pnych na rynku, z wyj?tkiem tego, ?e nasz back-end b?dzie zapewniany przez blockchain. Powiadomienia w aplikacji b?d? odbierane bezpo?rednio, bez osób trzecich.

Wszystkie skarbce tokenów b?d? obs?ugiwa? token Bestay dzi?ki strukturze op?at, która jest dost?pna na oficjalnej stronie internetowej.

<<Kup Bestay >>

Kto jest za?o?ycielem Bestay [BSY]?

PAN. MAI VAN DUNG jest za?o?ycielem i dyrektorem generalnym firmy Bestay, która oferuje ogólno?wiatowe us?ugi inwestorom kryptowalut z biurami na ca?ym ?wiecie. Kadra kierownicza wy?szego szczebla reprezentuje szczyt swoich zawodów na poziomie mi?dzynarodowym. Ponadto posiada biura w Stanach Zjednoczonych, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Udost?pniamy nasz? zbiorow? wiedz?, do?wiadczenie i globaln? sie? naszym u?ytkownikom, jednocze?nie rozwijaj?c wielopoziomow? struktur? klastrow?; zimny portfel z systemem bezpiecze?stwa.

<<Kup Bestay >>

Co sprawia, ?e Bestay jest wyj?tkowy?

Podczas gdy token BSY, który ma najlepsz? warto?? u?ytkow? w sieci i kontroluje ca?y ekosystem Bestay, aktywuje równie? token dla programu nagród. Wszystkie transakcje z sieci? Bestay b?d? dokonywane za pomoc? tokena BSY. Jednak w zale?no?ci od wykorzystania Tokena BSY, je?li kurs transakcji przekroczy próg, Token Programu Rewards zostanie przyznany u?ytkownikowi.

Aby zwi?kszy? bezpiecze?stwo naszych u?ytkowników handluj?cych aplikacjami mobilnymi, w tej wersji systemu iOS dodano równie? weryfikacj? dwuetapow? Google.

<<Kup Bestay >>

Gdzie mo?na kupi? Bestay [BSY]?

Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? BSY Coin, Bitforex jest obecnie najbardziej aktywn? gie?d?.

Bestay nie oferuje op?aty za og?oszenie, a tak?e bardzo selektywny i powa?ny proces weryfikacji. Chocia? jest stosunkowo nowy, jest wspierany przez silne spo?eczno?ci i szybko staje si? platform? kompleksowej obs?ugi dla traderów kryptowalut na ca?ym ?wiecie dzi?ki najnowszemu dodatkowi zakupu fiat.

<<Kup Bestay >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co to jest obstawianie?

Stakowanie to zdeponowanie tokenów w inteligentnym kontrakcie i pozostawienie ich tam w zamian za nagrody.

Czy moje tokeny nadal otrzymuj? nagrody/refleksje/redystrybucje po obstawieniu?

Tak, ró?ne skarbce mog? oblicza? te nagrody na ró?ne sposoby, ale Twoje nagrody s? przesy?ane do umowy skarbca i s? rozdzielane do postawionego salda z ka?d? aktualizacj?.

<<Kup Bestay >>

Oficjalna strona Bestay – https://bestay.io/

Bestay Twitter - https://twitter.com/BSY_Bestay


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne