Avatar

Opublikowany

włączony

Berry Data to uczciwie zbadane zdecentralizowane finanse (Defi) po??czone z zast?pczymi tokenami. Do tej pory wi?kszo?? projektów i towarzysz?cych im tokenów opiera si? wy??cznie na cenie rynkowej.

W?a?ciciele ankiet mog? teraz sprzedawa? swoje ankiety zainteresowanym kupuj?cym w zamian za monety BRY. Odpowiednie monety mo?na pó?niej wykorzysta? do handlu kryptograficznego w cyfrowych salonach gier, aby uzyska? warto?ciowe wyniki.

<<Kup dane Berry >>

O Berry Data

Berry Data zapewnia pozbawion? zaufania i zdecentralizowan? alternatyw? dla danych poza ?a?cuchem. Zapewnia równie? infrastruktur? dla zdecentralizowanych aplikacji do wyszukiwania danych poza ?a?cuchem, odpowiednio zach?caj?c górników do dostarczania danych.

Berry Data to system wyroczni, w którym strony mog? za??da? warto?ci punktu danych poza ?a?cuchem, a górnicy rywalizuj? o dodanie tej warto?ci do banku danych w ?a?cuchu, dost?pnego dla wszystkich dApps na Binance Smart Chain (BSC). Dane wej?ciowe do tego banku danych s? zabezpieczone sieci? zainwestowanych górników. BERRY wykorzystuje krypto-ekonomiczne mechanizmy motywacyjne, nagradzaj?c uczciwe przesy?anie danych przez górników i karz?c z?ych aktorów, poprzez wydawanie tokena zarz?dzania Berry, BRY i mechanizmu rozstrzygania sporów.

Dlatego jedna z pierwszych podstawowych funkcji protoko?u Berry obejmuje dywidend? odbicia w BRY, poniewa? znaczenie jest oddzielone i nie zale?y tylko od warto?ci tokenu Berry.

<<Kup dane Berry >>

Co to s? dane Berry [BRY]?

Berry Data to system wyroczni, w którym strony mog? za??da? warto?ci punktu danych poza ?a?cuchem, a górnicy rywalizuj? o dodanie tej warto?ci do banku danych w ?a?cuchu, dost?pnego dla wszystkich aplikacji DApp na Binance Smart Chain. Dane wej?ciowe do tego banku danych s? zabezpieczone sieci? zainwestowanych górników. Berry Data wykorzystuje krypto-ekonomiczne mechanizmy motywacyjne, nagradzaj?c uczciwe przesy?anie danych przez górników i karz?c z?ych aktorów, poprzez wydanie tokenu zarz?dzania Berry Data, BRY i mechanizmu rozstrzygania sporów.

W kontek?cie nadawania, jednym z g?ównych celów BRY jest wykorzystanie ich podstaw z ?atwymi w u?yciu portfelami mobilnymi i Tipbotami na obszernych platformach, aby zaanga?owa? poszukiwaczy i krypto-noobów, którzy nie maj? jeszcze poj?cia, czym jest kryptowaluta.

Niew?tpliwie kluczem jest tutaj jak naj?atwiejsze rozpocz?cie pracy z kryptowalutami i skorzystanie z zabawnego podej?cia, aby nowi u?ytkownicy zacz?li bez wszystkich zwyk?ych k?opotów, a nast?pnie poinstruowali ich, aby odpowiedzialnie obchodzili si? z kryptowalutami.

<<Kup dane Berry >>

Kto jest za?o?ycielem Berry Data [BRY]?

John Wu jest dyrektorem generalnym i za?o?ycielem Berry Data, w którym zespó? spo?eczno?ciowy i techniczny Berry Data dok?ada szczególnej staranno?ci i nieop?acanej troski, wybieraj?c realne opcje dla spo?eczno?ci, bior?c pod uwag? potencjalne ryzyko. Ryzyka te mog? wykracza? poza bezpiecze?stwo umowy dywidendowej, ale nie s? stronnicze, potencjalne exploity w umowach platform stron trzecich, przej?ciowa strata z powodu waha? w pulach stron trzecich oraz trwa?a strata z powodu niew?a?ciwego post?powania ?rodków przez konwencje stron trzecich.

<<Kup dane Berry >>

Co sprawia, ?e dane Berry s? wyj?tkowe?

Tokeny Berry Data u?ytkownika s? równie? kluczami do odpowiedniego repozytorium lub umowy o dywidend?. Mówi?c najpro?ciej, otrzymuj?c transfer tokenów BRY od innego posiadacza, mo?na równie? mechanicznie uzyska? identyczn? liczb? tokenów do ?ledzenia dywidendy

W rezultacie protokó? BRY dzia?a na sprz?cie o niskim poborze mocy, dzi?ki czemu jest lekk?, praktyczn? i zdecentralizowan? kryptowalut? do codziennego u?ytku.

Ponadto Berry Data zapewnia pomoc rozwojow? dla przysz?ych akcjonariuszy, aby zach?ci? ich do rozwoju i czerpa? korzy?ci dzi?ki monetom BRY.

<<Kup dane Berry >>

Gdzie mo?na kupi? dane Berry [BRY]?

Spo?eczno?? Berry Data wprowadza znacz?c? platform?, na której mo?esz odwiedzi? oficjaln? stron? internetow? i obs?ugiwa? swoje dzia?ania finansowe za po?rednictwem Uniswap lub coinbitów. jest to w zasadzie bardzo lukratywne przedsi?wzi?cie dla tych, którzy nie s? w stanie zainwestowa? z powodu braku ?rodków finansowych w momencie inwestycji kapita?owej.

Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? Berry Data, obecnie najbardziej aktywn? gie?d? jest PancakeSwap (v2).

<<Kup dane Berry >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co si? stanie, je?li sprzedam mój BRY przed ??daniem zwrotu?

Je?li posiadacz zdecyduje si? sprzeda? wszystkie swoje tokeny Berry Data i zrobi to bez ??dania swoich odbi? ETH - BRY pozostanie dla niego dost?pny za po?rednictwem swojego portfela przez 3 miesi?ce, pocz?wszy od dok?adnej minuty zbycia.

<<Kup dane Berry >>

Berry Data Oficjalna strona internetowa – https://berrydata.co/

Berry Data Twitter – https://twitter.com/berry_dataCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne