Avatar

Opublikowany

włączony

Protokó? porównawczy to waluta, która zosta?a uprzemys?owiona, aby zast?pi? dolary handlowe w tradycyjnych systemach barterowych. Wraz z rozwojem „gospodarki wspó?dzielenia” rozwija si? tak?e zdecentralizowany rynek. Benchmark Protocol ma na celu zmian? sposobu, w jaki handlujemy, zapoznaj?c si? z Barterem na Blockchain.

Cz?stotliwo?? wymiany zosta?a wynaleziona na nowo na blockchainie, zdecentralizowana, zapi?ta i szeroko dost?pna w postaci MARK, zast?puj?c dolar handlowy. Dolary handlowe s? jak gotówka, a akcje s? oparte na zwyk?ej walucie, ale w obecnych systemach barterowych s? one dobrze uporz?dkowane i emitowane przez stron? centraln?. MARK jest notowany na wielu gie?dach kryptowalut na ca?ym ?wiecie,

<<Kup protokó? porównawczy >>

O protokole porównawczym

W ci?gu ostatnich dwunastu miesi?cy rozleg?a przestrze? DeFi (Decentralized Finance) odnotowa?a ogromny wzrost. W przestrzeni DeFi nie ma obecnie niezale?nego i nieskorelowanego kryptograficznie narz?dzia zabezpieczaj?cego. Stabilne monety s? emitowane centralnie, kontrolowane bez dowodów wyp?acalno?ci w czasie rzeczywistym i stwarzaj? problemy z efektywno?ci? waluty dla ich fizycznych odpowiedników. Niezmienne, oparte na regu?ach narz?dzie zabezpieczaj?ce, które zwi?ksza poda? podczas kryzysów p?ynno?ci i pozostaje wyra?nie nieskorelowane z szerszym sektorem DeFi, jest idealnym rozwi?zaniem.

Token MARK jest projektowany i dostarczany z uwzgl?dnieniem Specjalnych Praw Ci?gnienia (SDR) oraz VIX (CBOE Volatility Index). Poni?sza grafika pokazuje korelacj? kilku aktywów kryptograficznych z Bitcoinem (BTC), a tak?e DXY-BTC (indeks USD) i parami VIX-BTC. Poda? tokenów MARK jest informowana przez SDR (reprezentacja +40% USD) i VIX. Token MARK zosta? zaprojektowany tak, aby nie by? skorelowany z Bitcoinem.

<<Kup protokó? porównawczy >>

Co to jest protokó? porównawczy [MARK]?

Benchmark to oparte na regu?ach, elastyczne narz?dzie zabezpiecze?, które dostosowuje poda? w oparciu o indeksy zmienno?ci (VIX) i odchylenia od docelowej metryki - równe 1 jednostce specjalnych praw ci?gnienia (SDR). Zatrudnienie SDR tworzy wi?kszy przypadek u?ycia, a nie tylko ekspozycj? na jedn? walut?; zastosowanie tego tworzy wi?ksz? baz? u?ytkowników i okre?lon? ekspozycj? na rynki na ca?ym ?wiecie. Przestrze? DeFi potrzebuje narz?dzia zabezpieczaj?cego, które zachowuje swoj? skuteczno?? i zwi?ksza naturaln?, podstawow? p?ynno?? w okresach wysokiej zmienno?ci.

Nie ma ustalonej liczby ?etonów ZNAKÓW, które mog? znajdowa? si? w zapasie. Rozwi?zuje to powszechne obawy, z którymi borykaj? si? magazyny warto?ci, takie jak z?oto i Bitcoin: nieelastyczno??. Posiadacze tokena Mark do?wiadczaj? mniejszej korelacji z tradycyjnymi i cyfrowymi klasami aktywów. Protokó? jest równie? oddzielony od powszechnie podatnych na inflacj? walut fiducjarnych.

Niew?tpliwie kluczem jest tutaj jak naj?atwiejsze rozpocz?cie pracy z kryptowalutami i skorzystanie z zabawnego podej?cia, aby nowi u?ytkownicy zacz?li bez wszystkich zwyk?ych k?opotów, a nast?pnie poinstruowali ich, aby odpowiedzialnie obchodzili si? z kryptowalutami.

<<Kup protokó? porównawczy >>

Kto jest za?o?ycielem protoko?u Benchmark [MARK]?

Harrison Woytko jest za?o?ycielem Benchmark Protocol. Jest to sie? kryptowalutowa typu open source typu peer-to-peer. zosta? zautomatyzowany w systemie barterowym, aby transakcje by?y przydatne dla akcjonariuszy kryptowalut. Zespó? Benchmark Protocol ma stworzy? nowy system handlu, który wygeneruje nowe miejsca pracy dla oszcz?dno?ci opartej na informacjach i pomo?e oderwa? si? od obecnego systemu pieni?dza opartego na d?ugu.

<<Kup protokó? porównawczy >>

Co sprawia, ?e protokó? benchmarku jest wyj?tkowy?

Tokeny protoko?u testu porównawczego u?ytkownika s? równie? kluczami do repozytorium lub umowy dotycz?cej dywidendy. Mówi?c najpro?ciej, otrzymuj?c transfer tokenów MARK od innego posiadacza, uzyskuje si? równie? mechanicznie identyczn? liczb? tokenów do ?ledzenia dywidendy

W rezultacie protokó? Benchmark dzia?a na sprz?cie o niskim poborze mocy, dzi?ki czemu jest lekk?, praktyczn? i zdecentralizowan? kryptowalut? do codziennego u?ytku.

Dodatkowo, Benchmark Protocol zapewnia pomoc rozwojow? dla przysz?ych akcjonariuszy, aby zach?ci? ich do rozwoju i czerpa? korzy?ci dzi?ki tokenom MARK.

<<Kup protokó? porównawczy >>

Gdzie mo?na kupi? protokó? porównawczy [MARK]?

Benchmark jest zbudowany na blockchainie Ethereum. Token MARK jest natywnym zasobem w sieci Benchmark i zapewnia tylko warto?? u?ytkow? dost?pn? za po?rednictwem sieci Benchmark.

Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? Benchmark Protocol, Uniswap (v2) jest obecnie najbardziej aktywn? gie?d?.

<<Kup protokó? porównawczy >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co si? stanie, je?li sprzedam swój MARK przed odebraniem zwrotu?

Je?li posiadacz zdecyduje si? sprzeda? wszystkie swoje tokeny MARK i zrobi to bez zg?aszania swoich odbi? ETH - MARK pozostanie dla niego dost?pny za po?rednictwem swojego portfela przez 3 miesi?ce, pocz?wszy od dok?adnej minuty zbycia.

<<Kup protokó? porównawczy >>

Protokó? benchmarku Oficjalna strona internetowa – https://benchmarkprotocol.finance/

Medium protoko?u testu porównawczego – https://medium.com/benchmarkprotocolCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne