Avatar

Opublikowany

włączony

BeNative to wiod?ca regionalizowana sie? finansowa w blockchainie TRON. Nastawia dobrowolny, zrównowa?ony i niewymagaj?cy zezwolenia globalny silnik ekonomiczny.

Ta platforma ma powi?zane kana?y, je?li jest to witryna e-commerce lub forex, oferuje absolutne rozwi?zania dla osób, które szukaj? jednocze?nie niezawodno?ci i dochodowo?ci. Zosta? opracowany przez zespó? BeNative i opisuje zdecentralizowan? technologi? kontroli p?ynno?ci inteligentnych aktywów w oparciu o protokó? Proof-of-Asset.

<<Kup BeNative >>

O BeNative

BeNative to internetowa us?uga do nauki j?zyków z ponad 600 tysi?cami u?ytkowników. U?ytkownicy mog? uczy? si? prawdziwego ojczystego j?zyka angielskiego nie od nauczycieli j?zyków, ale od rodzimych ?wiatowych liderów czo?owych firm. „Edukacja dla Wszystkich” jest misj? firmy BeNative od jej powstania w 2013 roku. Od kilku lat realizujemy nasze plany, aby zrealizowa? nasz? misj?.

W rezultacie firma BeNative przyci?gn??a inwestycje o warto?ci 9 milionów dolarów i uruchomi?a 4 globalne centrale w Korei Po?udniowej, Japonii, Chinach i Hongkongu, dostarczaj?c us?ug? BeNative do 181 krajów na ca?ym ?wiecie z 6 przygotowanymi napisami w j?zykach (korea?ski, angielski, chi?ski tradycyjny, chi?ski uproszczony, japo?ski i hindi) oraz hiszpa?skie napisy zostan? wydane w niedalekiej przysz?o?ci. BeNative ma obecnie 100 000 aktywnych u?ytkowników na ca?ym ?wiecie.

Co ciekawe, odpowied? jest oczywista: wykorzystaj technologi? i infrastruktur? kluczowych projektów w zdecentralizowanej gospodarce, w tym wykorzystuj?cych protokó? open source.

<<Kup BeNative >>

Co to jest BeNative [BNV]?

BeNative ma 600 000 cz?onków i 100 000 aktywnych u?ytkowników na ca?ym ?wiecie. Aktywnego u?ytkownika definiujemy jako cz?onka, który zbiera XP poprzez nauk?. Opisali?my niewidzialne osi?gni?cia i wysi?ki zwi?zane z nauk? jako widoczne liczby z XP, aby zwi?kszy? motywacj? ucznia. W 2016 roku, trzeci rok od pojawienia si? BeNative na ?wiecie, wdro?yli?my system nagród pieni??nych, aby jeszcze bardziej wzmocni? motywacj? uczniów. Jednak musieli?my doko?czy? nagrod? pieni??n? ze wzgl?du na skomplikowane procedury przekazów i wysokie op?aty mi?dzynarodowe.

Pojawienie si? technologii blockchain rozwi?za?o ten problem i umo?liwi?o ludziom wysy?anie mi?dzynarodowych pieni?dzy na ca?ym ?wiecie w sposób bezpieczny i oszcz?dny, bez pomocy zaufanej strony trzeciej. Wykorzystujemy technologie, aby wprowadzi? cyfrowy voucher BNV, który mo?na ?atwo kupi? i przenie?? w dowolne miejsce na ?wiecie. Ponadto nagradzaj ka?dego, kto uczy si? w BeNative, najbardziej zdecentralizowan? kryptowalut? Bitcoin.

<<Kup BeNative >>

Kto jest za?o?ycielem BeNative [BNV]?

Alan Moonsoo Kim by? entuzjastycznie nastawiony do nowoczesnego podej?cia finansowego i interweniowa? w wy?cigu o opracowanie owocnej i intensywnej platformy dla zainteresowanych osób poszukuj?cych, dzi?ki której mog? oni osi?gn?? wspania?e, dochodowe przedsi?wzi?cia zgodnie z ich obawami.

BeNative to premierowa zdecentralizowana sie? finansowa na TRON i Ethereum. Realizuje dobrowolny, zrównowa?ony i niewymagaj?cy zezwolenia globalny silnik ekonomiczny. Podczas gdy zespó? BeNative definitywnie wdro?y? najwi?ksze przedsi?wzi?cie wszechczasów, testuj?c z ró?nymi technologiami blockchain i rozwijaj?c platformy od lat.

<<Kup BeNative >>

Co sprawia, ?e BeNative jest wyj?tkowy?

Platforma tyczenia BeNative Defi pozwala nam dodawa? skarbce tyczenia dla dowolnego tokena. Te skarbce dodadz? wiele funkcji do istniej?cych tokenów, takich jak blokowanie czasu z nagrodami skalowania, wsparcie dla odbicia/redystrybucji podczas stakowania, opcjonalne wp?ywy na cele charytatywne lub portfel spalania i nie tylko!

Bierzemy aktywa klienta, g?ównie na rynku finansowym, tokenizujemy je, a nast?pnie nie czekaj?c na osi?gni?cie przez asortyment masy krytycznej, zamieniamy to aktywo na walut? dla banku. Jest to mo?liwe dzi?ki stworzeniu jednej puli podobnych aktywów, tworz?c w ten sposób rynek, na którym banki czerpi? korzy?ci z p?ynno?ci, a akcjonariusze korzystaj? z prawdopodobnego i l?ni?cego przep?ywu ?rodków pieni??nych.

Co wi?cej, samodzielne zbudowanie systemu obstawiania jest kosztowne i czasoch?onne. Nasze skarbce oszcz?dz? Ci ca?ej ci??kiej pracy, pozwalaj?c Ci skupi? si? na innych aspektach Twojego projektu.

<<Kup BeNative >>

Gdzie mo?na kupi? BeNative [BNV]?

BeNative to globalna us?uga nauki j?zyka angielskiego online, która zosta?a udost?pniona cz?onkom 181 krajów na ca?ym ?wiecie. Wydaje si?, ?e prezesi i dyrektorzy ponad 300 firm, w tym Google, Facebook i Amazon, dostarczaj? tre?ci w prawdziwym j?zyku angielskim.

Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? BeNative, Dcoin jest obecnie najbardziej aktywn? gie?d?.

<<Kup BeNative >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co to jest obstawianie?

Staking to zaksi?gowanie twoich tokenów w inteligentnym kontrakcie i pozostawienie ich tam w zamian za wynagrodzenie.

Czy moje tokeny nadal otrzymuj? nagrody po obstawieniu?

Tak, szacuje wynagrodzenia w ró?nych podej?ciach, ale Twoje zwroty s? wysy?ane do po??czenia ze skarbcem i s? rozdzielane na Twoje postawione saldo z ka?d? wycen?.

<<Kup BeNative >>

Oficjalna strona BeNative – https://www.benative.io/

BeNative LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/benative/Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne