Avatar

Opublikowany

włączony

Bella Protocol to pionowo zbadane zdecentralizowane finanse (Defi) po??czone z zast?pczymi tokenami. Do tej pory wi?kszo?? projektów i towarzysz?cych im tokenów opiera si? wy??cznie na cenie rynkowej.

W?a?ciciele ankiet mog? teraz sprzedawa? swoje ankiety zainteresowanym kupuj?cym w zamian za monety BEL. Odpowiednie monety mo?na pó?niej wykorzysta? do handlu kryptograficznego w cyfrowych salonach gier, aby uzyska? warto?ciowe wyniki.

<<Kup protokó? Bella >>

O protokole Bella

Protokó? Bella ??czy istniej?ce protoko?y Decentralized Finance (DeFi) w uproszczony interfejs u?ytkownika. Ich celem jest zapewnienie u?ytkownikom p?ynniejszego i ?atwiejszego do?wiadczenia w zakresie zarabiania na swoich aktywach kryptograficznych dzi?ki pe?nemu pakietowi produktów DeFi.

Ta technologia ma kilka wyj?tkowych fizjonomii, takich jak decentralizacja i przejrzysto??. Zapewnia u?ytkownikom wysoki poziom ochrony i bezpiecze?stwa. W zwi?zku z tym protokó? Bella b?dzie wykorzystywa? t? znajomo?? na wysokim poziomie i w przeciwie?stwie do walut fizycznych, tokeny cyfrowe s? ?atwiejsze do utrzymania i ?atwiejsze do przenoszenia bez z?o?onych systemów sektorów bankowych.

Dlatego jedna z pierwszych podstawowych funkcji protoko?u Bella obejmuje dywidend? odbicia w protokole Bella, poniewa? znaczenie jest oddzielone i nie zale?y tylko od warto?ci wrodzonego tokena BEL.

<<Kup protokó? Bella >>

Co to jest protokó? Bella [BEL]?

Protokó? Bella powsta? na fundamentach sieci Ethereum, w ramach dochodzenia w sprawie odej?cia od przestarza?ego modelu redystrybucji tokenów. Dzieje si? tak, poniewa? powszechnie uznaje si?, ?e nie ma prawdziwego sposobu prognozowania warto?ci tokena ani sposobu, w jaki by?by on odebrany przez spo?ecze?stwo w d?u?szej perspektywie. W celu zapewnienia wspó?twórcom spo?eczno?ci Bella okazji do równoczesnego uczestnictwa w testowaniu naszych protoko?ów, zbadali?my sposób, w jaki mogliby?my zaoferowa? w?a?cicielom zabezpieczenie przed nieznan? warto?ci? w przysz?o?ci tokenów BEL za pomoc? odbi? Ether.

W kontek?cie nadawania, jednym z g?ównych celów BEL jest wykorzystanie ich podstaw z ?atwymi w u?yciu portfelami mobilnymi i Tipbotami na obszernych platformach, aby zaanga?owa? poszukiwaczy i krypto-noobów, którzy nie maj? jeszcze poj?cia, czym jest kryptowaluta.

Niew?tpliwie kluczem jest tutaj jak naj?atwiejsze rozpocz?cie pracy z kryptowalutami i skorzystanie z zabawnego podej?cia, aby nowi u?ytkownicy zacz?li bez wszystkich zwyk?ych k?opotów, a nast?pnie poinstruowali ich, aby odpowiedzialnie obchodzili si? z kryptowalutami.

<<Kup protokó? Bella >>

Kto jest za?o?ycielem Bella Protocol [BEL]?

Felix Xu, dyrektor generalny i za?o?yciel jest cz?owiekiem stoj?cym za wieloaspektowymi us?ugami Bella Protocol. Zespó? spo?eczno?ciowy i techniczny w Bella Protocol zachowuje znaczn? ostro?no?? i nieop?acan? trosk?, wybieraj?c realne opcje dla spo?eczno?ci Bella Protocol, bior?c pod uwag? potencjalne ryzyko. Ryzyka te mog? wykracza? poza bezpiecze?stwo umowy dywidendowej Bella Protocol, ale nie s? stronnicze, potencjalne exploity w umowach z platformami stron trzecich, przej?ciowa strata z powodu waha? w pulach stron trzecich i trwa?a strata z powodu niew?a?ciwego post?powania ?rodków na podstawie konwencji stron trzecich.

<<Kup protokó? Bella >>

Co sprawia, ?e protokó? Bella jest wyj?tkowy?

Tokeny Bella Protocol u?ytkownika s? równie? kluczami do Vault lub umowy dywidendy. Mówi?c najpro?ciej, otrzymuj?c transfer tokenów Bella Protocol od innego posiadacza, mo?na równie? mechanicznie uzyska? identyczn? liczb? tokenów do ?ledzenia dywidendy

W rezultacie protokó? Bella dzia?a na sprz?cie o niskim poborze mocy, dzi?ki czemu jest lekk?, praktyczn? i zdecentralizowan? kryptowalut? do codziennego u?ytku.

Dodatkowo Bella Protocol zapewnia pomoc rozwojow? dla przysz?ych akcjonariuszy, aby zach?ci? ich do rozwoju i czerpa? korzy?ci dzi?ki monetom BEL.

<<Kup protokó? Bella >>

Gdzie mo?na kupi? protokó? Bella [BEL]?

Mo?esz zdoby? tokeny BEL, kupuj?c je na gie?dach kryptowalut, takich jak Binance lub Uniswap.

Alternatywnie, w?asny program wydobywania p?ynno?ci Bella Protocol pozwala u?ytkownikom farmi? BEL poprzez obstawianie tokenów dostawcy p?ynno?ci Uniswap. U?ytkownicy mog? zdecydowa? si? na zapewnienie p?ynno?ci dla puli p?ynno?ci BEL/USDT, BEL/ETH lub ARPA/USDT na Uniswap.  

<<Kup protokó? Bella >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co si? stanie, je?li sprzedam swój BEL przed odebraniem zwrotu?

Je?li posiadacz zdecyduje si? sprzeda? wszystkie swoje tokeny Bella Protocol i zrobi to bez zg?aszania swoich odbi? ETH - BEL pozostanie dla niego dost?pny za po?rednictwem swojego portfela przez 3 miesi?ce, pocz?wszy od dok?adnej minuty zbycia.

<<Kup protokó? Bella >>

Oficjalna strona protoko?u Bella – https://bella.fi/

Protokó? Bella na Twitterze - https://twitter.com/BellaProtocolCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne